You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічна оцінка змін асортименту та обсягів застосування фунгіцидів у сільському господарстві України

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Ставніченко П. В.1, Антоненко А. М.1, Бардов В. Г.1, Проценко В. М.2

Гігієнічна оцінка змін асортименту та обсягів застосування фунгіцидів у сільському господарстві України

Національний мєдичний університет імені О. о. Богомольця, м. Київ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Як галузь агропромислового комплексу України, виноградарство має велике господарське значення. Це зумовлено цінними поживними та лікувально-оздоровчими властивостями свіжого винограду й продукції, що одержують з нього (ізюму, вин, олії, оцту, кормів та ін.), невибагливістю винограду до ґрунту та його меліоративною роллю під час освоєння схилових, кам’янистих і піщаних земель, не придатних для інших культур, високою еконо­мічною ефективністю. Але виноградники уражаються численними інфекційними хворобами, які щорічно знищу­ють значну частину урожаю. Одним з основних принципів захисту виноградників є здійснення раціональної рота­ції пестицидів, що включає антирезистентну систему захисту від патогенів, при цьому не рекомендується тривале застосування одного й того самого препарату або препаратів однієї групи. Саме тому розробка, гігієнічна оцінка та впровадження в сільськогосподарську практику нових високоефективних фунгіцидів є актуальною сьогодні.

Мета дослідження — аналіз та гігієнічна оцінка змін асортименту та обсягів застосування фунгіцидів у сільському господарстві України за останніх 5 років (2010—2014 рр.).

Матеріали та методи дослідження. Як джерела інформації використані переліки пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, 2010, 2012, 2014 років, дані Інституту землеробства УААН та Мінагрополітики; наказ Мінагрополітики України та УААН «Про затвердження галузевої програми «Захист рослин 2008—2015». Для аналізу динаміки асортименту та обсягів застосування фунгіцидів розраховували середній абсолютний приріст, темп росту та темп приросту. Для вирішення задач були використані наступні методи: бібліографічний метод ана­лізу та узагальнення наукової інформації, метод розрахунків.

Результати. Встановлено, що в досліджуваний період асортимент та обсяги застосування хімічних засобів захисту рослин значно збільшились: у 2010—2014 роках приріст обсягів застосування всіх хімічних засобів захисту рослин склав 1,5 %, фунгіцидів — 4,5 %; темп приросту асортименту фунгіцидів становив 86 %, що пов’язано зі звиканням збудників хвороб до препаратів, які раніше інтенсивно використовували. Показано, що виноград займає третє місце серед таких найважливіших сільськогосподарських культур, як овочеві та зернові, за кількістю фунгіцидів, дозволених до використання.

Висновок. Встановлені в дослідженні закономірності збільшення обсягів застосування та розширення асортименту фун­гіцидів для захисту виноградників, а також прогресуюче збільшення площ для вирощування винограду свідчать про перспективність досліджень з токсиколого-гігієнічної оцінки фунгіцидів, що використовують для захисту цієї культури.

Ключові слова: асортимент, обсяг застосування, пестициди, фунгіциди, виноградники

Література:

  1. Статистичний щорічник України за 2012 рік [за ред. О. Г Осауленка; відп. за вип. О. А. Вишневська]. - 2013. - 533 с.
  2. Международная организация винограда и вина (OIV): [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// eurowine.com.ua/q=node/13482.
  3. Черный рак на винограде и меры борьбы с ним / Е. А. Березовская, И. М. Козарь, Н. П. Волошина // Виноделие и виноградарство. - 2003. - № 3. - С. 29-31.
  4. Перспективы защиты растений: материалы международного Конгресса ВСРС. XVI International Plant Protection Congress, (Глазго, Англия, 15-18 октяб­ря 2007). - Агрохимия. - 2009. - № 4. - С. 69-91.
  5. Агрономія сьогодні: Раціональна система захи­сту виноградних насаджень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/agronomna-siogodni/1137-ratsmnalna-systema- zakhystu-vynogradnykh-nasadzhen.html. 
  6. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Офіційне видання. - Київ : Юнівест Медіа, 2010. - 543 с.
  7. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Офіційне видання. - Київ : Юнівест Медіа, 2012. - 832 с.
  8. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Офіційне видання. - Київ : Юнівест Медіа, 2014. - 832 с. 
  9. Наказ «Про затвердження галузевої програми «Захист рослин 2008-2015» від 06.12.2007 № 867/112. Міністерство аграрної політики України, УААН. - Київ : Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2007. - 20 с.