You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічний аналіз та оцінка професійної діяльності гірників вугільних шахт за даними профмаршрутів і санітарно-гігієнічного моніторингу умов праці

1(25) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.01.012

Уманський В. Я.1, Передерій Г. С.1, Ластков Д. О.1, Вєтров С. Ф.2

Гігієнічний аналіз та оцінка професійної діяльності гірників вугільних шахт за даними профмаршрутів і санітарно-гігієнічного моніторингу умов праці

1 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
2 Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено аналіз впливу технічних, технологічних, організаційних та гірничо-геологічних факторів на умови праці гірників вугільних шахт, визначено його кількісні оцінки. Розглянуто порядок проведення аналізу та оцінки професійної діяльності гірників. Наведено результати використання автоматизованої експертно-аналітичної системи для створення баз даних впливу умов праці на здоров’я гірників, планування загального обсягу і вартості медико-діагностичних, оздоровчо-профілактичних, компенсаційних та лікувально-реабілітаційних заходів.

Ключові слова: умови праці, професійне здоров’я, гірники, вугільні шахти

Література

 1. Виявлення і профілактика хвороб, обумовлених характером роботи: Доклад комітету експертів ВООЗ /Серія техніч. докладів 714.- Женева, 1987.
 2. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна.- К.: ВД «Авіцена», 2006.316 с.
 3. Професійне здоров'я шахтарів - проблема соціальна і наукова / [Москаленко В., Кундієв Ю., Мухін В., Передерій Г.] // Вісник НАН України.- 2001.- № 1.- С. 32-39.
 4. Соціально-гігієнічний аналіз механізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики / [Мухін В. В., Передерій Г. С., Басанець А. В., Харковенко Н. М.] // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2006.- № 2.- С. 63-73.
 5. Occupational health. A manual for primary health care workers / WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, Cairo, 2001.- WHO-EM/OCH/85/E/L Distr. Limited.- 168 p.
 6. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины ; пер. с англ. / Т. Гринхальх.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004.240 с.
 7. Флетчер Р Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины ; пер. с англ / Р. Флетчер, С. Флетчер, Э. Вагнер.- М.: Медиа Сфера, 1998.- 352 с.
 8. Принципы и методы диагностики профессиональных заболеваний : под ред. В. М. Валуциной.- Донецк, 2002.- 119 с.
 9. Медико-социальная экспертиза и реабилитация горнорабочих с профессиональными заболеваниями / Медицина труда в угольной промышленности // [Валуцина В. В., Гладчук Е. А., Вертепа Л. И. и др.].- Донецк, 2000.- С. 127-161.
 10. Суханов В. В. Пылевая опасность в угольных шахтах. Прогнозирование и профилактика пневмоко- ниоза / В. В. Суханов, Ю. В. Костин.- М., 1990.- 83 с.
 11. Профессиональный риск для здоровья работников: руководство: под ред. Н. Ф. Измерова и Э. И. Денисова.- М.: НИИ медицины труда РАМН, 2003.- 448 с.
 12. Інструкція щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах. І 3.3.3-135-2006 / [Передерій Г. С., Теплова Т. Є., Шаптала А. А. та ін.].- Київ, 2007.- 31 с.
 13. Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці. Наказ МОЗ України № 614 від 13.12.2004.
 14. Профессиональная заболеваемость, инвалидность и смертность горнорабочих шахт угольной промышленности: информационные материалы для организаторов работ угольного производства, органов и учреждений здравоохранения, профсоюза, парт, и сов. органов / [Зингер Ф. Х., Кальянов А. В., Гаджиев Г П. и др.].- Донецк, 1990.- 73 с.
 15. Медична технологія створення гігієнічної оцінки баз даних про умови праці гірників вугільних шахт // Современные технологии в медицине труда / [Передерій Г. С., Валуцина В. М., Вержаковський І. І. та ін.].- Донецк, 2009.- С. 34-38.
 16. Методические рекомендации по определению санитарных характеристик основных рабочих профессий угольных шахт / Н. И. Меняйло, В. П. Гребняк, Б. А.Грядущий.- Донецк, 1983.- 25 с.
 17. Физиологическая рационализация труда в очистных забоях угольных шахт: методические рекомендации / А. Л. Решетюк, В. Т. Тарасенко, А. Н. Шаповалов.- Донецк, 1981.- 19 с.
 18. Решетюк А. Л. Физиологическая регламентация труда в очистных забоях / А. Л. Решетюк, В. Т. Тарасенко, А. Н. Шаповалов : ЦНИЭИуголь, ЦБНТИ Минуглепрома УССР,- М., 1983.- 14 с.
 19. Гигиеническая оценка пылевого фактора в очистных забоях при выемке угля с присечкой боковых пород / [Меняйло Н. И., Передерий Г. С., Догадай- ло Е. И., Ярым-Агаева Н. Т] // Гигиена труда и профессиональные заболевания.- 1979.- С. 28-32.
 20. Професійні ризики впливу виробничого пилу на гірників очисних вибоїв вугільних шахт / [Передерій Г. С., Пономаренко А. М., Шемякін Г М., Вєтров С. Ф.] // Укр. журн. з проблем медицини праці.- 2009.- № 2.- С. 21-30.
 21. Єдині норми виробітку на очисні роботи для вугільних шахт,- К., 2006.- 353 с.
 22. Єдині норми виробітку на гірничопідготовчі роботи для вугільних шахт,- К, 2004.- 302 с.
 23. Единые нормы выработки на работы по погрузке, разгрузке и доставке крепежных материалов на угольных шахтах.- Донецк, 1999.- 256 с.
 24. Про затвердження роз'яснень щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках : Наказ Мінпраці та соціальної політики України № 205 від 21.08.2000 р.
 25. Виноградов М. А. Проблема верификации в доказательной медицине / М. А.Виноградов : статьи на РМС-Экспо (http://expo.rusmedserv.com/articl4.html, доступ 30.09.2005).
 26. Власов В. В. Введение в доказательную медицину / В. В. Власов.- М: Медиа Сфера, 2001.- 392 с.
 27. Денисов Э. И. Оценка профессионального риска в системе доказательной медицины / Э. И. Денисов // Бюлл. научн. совета «Медико-экол. проблемы работающих».- 2005.- № 3.- С. 37-42.
 28. Assessing the work-relatedness of nonspecific low-back pain / Kuiper J. I., Burdorf A., Frings-Dresen M. H. W. [et al.] // Scand. J. Work Environ. Health- 2005.- V. 31, № 3.- P. 237-243.
 29. Model for the work-relatedness of low-back pain / [Lotters F., Burdorf A., Kuiper J., Miedema H.] // Scand. J. Work Environ. Health.- 2003.- V. 29, № 6.- P 431-440.
 30. Larsen A. I. Evidence in occupational medicine / A. I. Larsen, J. R. Jepsen // Scand. J. Work Environ. Health.- 2002.- V. 28, № 5.- P. 358.
 31. Методические рекомендации по оценке профессионального риска по данным периодических медицинских осмотров / [Измеров Н. Ф., Денисов Э. И и др.].- М., 2006.- 23 с.
 32. Измеров Н. Ф. Оценка профессионального риска в медицине труда: принципы, методы и критерии / / Н. Ф. Измеров, Э. И. Денисов / Вестн. РАМН.- 2004.- № 2.- С.17-21.
 33. ILO. Recording and notification of occupational accidents and diseases. An ILO code of practice.- Geneva: International Labour Office, 1996.- 97 p. (Регистрация и уведомление о профессиональных несчастных случаях и заболеваниях. Практическое руководство МОТ).
 34. ILO. Technical and ethical guidelines for workers' health surveillance.- OSH № 72. Geneva: International Labour Office, 1998.- 41 p. (МОТ. Техническое и этическое руководство по медицинскому мониторингу работников).
 35. Роик В. Д. Управление условиями и охраной труда: учебное пособие / В. Д. Роик.- М.: РАГС, 2004.- 255 с.