You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гігієнічні особливості умов праці при виробництві біопалива з відходів сільськогосподарської сировини

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.02.003

Стеренбоген М. Ю.1, Чудновець А. Я.2

Гігієнічні особливості умов праці при виробництві біопалива з відходів сільськогосподарської сировини

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

 Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Українська галузь твердого біопалива активно розвивається сьогодні завдяки безперервному зростанню попиту на альтернативні види палива. Виробництво більшої кількості енергії з біомаси пов’язано з рішенням дея­ких технічних проблем, у тому числі з проблемою запобігання забруднення навколишнього середовища. Відходи сільського та лісового господарств, міські відходи можуть виявитися додатковими джерелами енергії та використо­вуватися як сировина для виробництва рідкого та газоподібного палив.

Мета дослідження — вивчення гігієнічних особливостей умов праці при виробництві біопалива з відходів сільсько­господарської сировини (соломи, деревини).

Матеріали та методи дослідження. Проведено вивчення параметрів мікроклімату, концентрації пилу в повітрі робочої зони, дисперсного складу пилу виробничого середовища, мікроелементного складу пилу, мікробного забруднення сировини при виконанні технологічних процесів на підприємствах з виробництва біопалива з відходів сільськогосподарської сировини (соломи, деревини).

Результати. Встановлено, що параметри температури та вологості на більшості робочих місць не відповідають нормативним показникам, концентрації мікроорганізмів у відходах рослинної сировини (соломи та тирси деревини) коливалися в межах від від 6,0 • 103 КУО/г до 1,8 • 105 КУО/г. Гранули з соломи ріпаку становили 7,5 • 103 КУО/г. Сировинний матеріал соломи пшениці містив 7,5 • 104 КУО/г, сировинний матеріал дерев’яної стружки — 1,7 ТО4 КУО/г, а сировинний матеріал соломи ріпаку — 1,8 • 105 КУО/г. Дисперсний аналіз пилу показав, що в повітрі робочої зони загальна кількість частинок коливалася від 3200 на початку роботи до 14 000 у кінці зміни. Найбільша кількість часток була розміром від 20—25 мк до 35—40 мк. При вивченні вміс­ту хімічних елементів у повітрі робочої зони виявлено достовірно вищу концентрацію металів у повітрі робо­чих приміщень: №, К, Са, Cd, Си.

Висновки. Солома різних сільськогосподарських рослин та відходи лісового господарства в разі використання у вигляді гранул та пелетів (брикетів) є перспективною сировиною як біопаливо для України. Під час переробки рос­линної сировини на тверде паливо має місце комбінована дія фізичних, хімічних та біологічних факторів виробни­чого середовища. Наявність у виробничому середовищі високих концентрацій пилу та хімічних елементів в ультра­дисперсному стані можна вважати потенційним фактором ризику у виникненні професійно обумовлених і про­фесійних захворювань для працівників підприємств з виробництва гранул та пелетів із рослинної сировини.

Ключові слова: гігієна праці, біопаливо, відходи сільськогосподарської сировини

 

Література

  1. Alwis U. Dust exposures in the wood processing industry / U. Alwis, J. Mandryk, A. Hocking. - 1999. - V. 60 (5). - Р 641-647.
  2. Symptoms, airway responsiveness, and exposure to dust in beech and oak wood workers / A. B. Bohadana, N. Massin, P Wild [et al.] // Occup. Environ. Med. - 2000. - V. 57. - Р 268-273.
  3. Carton M. Occupational exposure to wood dust. Health effects and exposure limit values / M. Carton, M. Goldberg, D. Luce // Rev Epidemiol. Sante. Publique. - 2002. - V. 50 (2). -Р 159-178.
  4. Dutkiewicz J. Bacteria and fungi in organic dust as a potential health hazard / J. Dutkiewicz // Ann. Agric. Environ. Med. - 1997. - № 4. - P 11-16.
  5. Microbial dustiness and particle release of different biofuels / А. М. Madsen, L. Martensson, T. Schneider, L. Larsson // Ann Occup. Hyg. - 2004. - V. 48, № 4. - R 327-338.
  6. Біопалива (технологія, машини і обладнання) / В. О. Дубровін, М. О. Корчемній [та ін.]. - Київ : ЦТІ «Енергетика і електрифікація», 2004. - 256 с.
  7. Важкі метали у ґрунтах Українського Полісся та Київського мегаполісу / А. І. Самчук, І. В. Кураєва, О.  С. Єгоров [та ін.]. - Київ : Наукова Думка, 2006. -108 с. 
  8. Чудновець А. Я. Біологічний фактор при виробництві біопалива з відходів сільськогоспо­дарської сировини як гігієнічна проблема / А. Я. Чуд­новець, М. Ю. Стеренбоген // Укр. журн. з проблем медицини праці. - № 2 (47). - 2016. - С. 79-90.