You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гематологічні показники експериментальних тварин після тривалого введення хлориду кадмію та наночастинок сульфіду кадмію різного розміру

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.02.022

Апихтіна О. Л.

Гематологічні показники експериментальних тварин після тривалого введення хлориду кадмію та наночастинок сульфіду кадмію різного розміру

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

 Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Упровадження наночастинок (НЧ) сполук кадмію у виробництво обумовлює необхідність вивчення меха­нізму їхньої дії як на клітинному рівні, так і на рівні органів і систем, визначення біомаркерів їхнього впливу, особ­ливо порівняно з іонною формою.

Мета дослідження — порівняльна оцінка змін гематологічних показників крові експериментальних тварин за умов тривалої експозиції НЧ сульфіду кадмію різного розміру та хлоридом кадмію.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили на щурах-самцях статевозрілого віку лінії Вістар вагою 160—180 г, яким внутрішньоочеревинно вводили CdCl2 та НЧ CdS розміром 4—6 нм та 9—11 нм та в дозі 0,08 мг/кг/ добу у перерахунку на кадмій. Токсичні ефекти оцінювали після 30 введень (1,5 міс.), 60 введень (3 міс.) та через 1,5 міс. після припинення експозиції. Кров у тварин забирали одразу після декапітації. Дослідження проводили на гематологічному аналізаторі ABX MICROS 60.

Результати. Експозиція сполуками кадмію призводила до суттєвих морфо-функціональних змін клітин крові щурів, що характеризувалися зниженням концентрації гемоглобіну в крові, гематокриту, ураженням клітин ери- троцитарного ряду (зменшення кількості еритроцитів, середнього об’єму еритроцитів та зростання показника гетерогенності еритроцитів), клітин лейкоцитарного ряду (зростання відносної та абсолютної кількості гранулоци- тарних лейкоцитів та зменшення кількості лімфоцитів) та тромбоцитів (зростання тромбокриту, середнього об’єму тромбоцитів та показника гетерогенності тромбоцитів). Порівняно з іонною формою кадмію (CdC^), НЧ CdS спричиняли більш суттєві порушення досліджуваних показників. Зокрема, більші відхилення показників клітин еритроцитарного ряду, гемоглобіну та тромбоцитів спостерігали за дії НЧ CdS розміром 4—6 нм, у той час НЧ CdS розміром 9—11 нм викликали виражені відхилення в клітинах лейкоцитарного ряду. Через 1 міс. після припинення експозиції відновлення морфо-функціональних показників спостерігали серед клітин лейкоцитарного ряду, а саме: часткове — показників тромбоцитів, незначне — показників клітин еритроцитарного ряду, що свідчить про більшу чутливість червоного ростка до дії сполук кадмію.

Висновки. При проведенні токсикологічних досліджень кадмійвмісних наночастинок та наноматеріалів необхідно вивчати зміни гематологічних показників крові експериментальних тварин, що дозволить оцінити особливості їхньої дії на організм, визначити ризики та розробити заходи профілактики їхнього негативного впливу.

Ключові слова: кадмій, наночастинки, гематологічні показники, гематотоксична дія

 

Література

  1. Health effects of cadmium exposure - a review of the literature and a risk estimate / L. Jarup, M. Berglund, C. Elinder [et al.] // Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. - 1998. - V. 1. - P. 1-52.
  2. The toxicity of cadmium and resulting hazards for human health / J. Godt, F. Scheidig, C. Grosse-Siestrup [et al.] // Journal of Occupational Medicine and Toxicology. - 2006. - V. 1. - P. 22-28.
  3. Non-renal effects and the risk assessment of environmental cadmium exposure / A. Akesson, L. Barregard, I. A. Bergdahl [et al.] // Environmental Health Perspectives. - 2014. - V. 122 (5). - P. 431-438.
  4. Cadmium and cadmium compounds. Arsenic, Metals, Fibres and Dusts. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, No. 100C, IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans, Lyon (FR): International Agency for Research on Cancer, 2012.
  5. Cadmium-induced Cancers in Animals and in Humans / J. Huff, R. M. Lunn, M. P. Waalkes [et al.] // International Journal of Occupational and Environ­mental Health. - 2007. - V. 13 (2). - P. 202-212.
  6. Joseph P. Mechanisms of cadmium carcinogenesis / P. Joseph // Toxicology and Applied Pharmacology - 2009. - V. 238 (3). - P. 272-279.
  7. Genotoxicity and Cytotoxicity of Cadmium Sulfide Nanomaterials to Mice: Comparison Between Nanorods and Nanodots / L. Liu, M. Sun, Q. Li [et al.] // Environmental Engineering Science. - 2014. - V. 31 (7). - P. 373-380.
  8. Cadmium sulfide nanoparticles prepared by chemical bath deposition / N. S. Kozhevnikova, A. S. Vorokh, A. A. Uritskaya // Russian Chemical Reviews. - 2015. - V. 84 (3). - P. 225-250.
  9. Thevenod F. Toxicology of cadmium and its damage to mammalian organs / F. Thevenod, W. K. Lee // Metal Ions in Life Sciences. - 2013. - V. 11. - P. 415-490.