You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка здоров'я операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв корпорації «Оболонь» за даними періодичних медичних оглядів

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.02.030

Яворовський О. П.1, Брухно Р. П.1, Шидловська Т. А.2, Бойчук М. А.3

Оцінка здоров'я операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв корпорації «Оболонь» за даними періодичних медичних оглядів

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Державна установа «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», м. Київ

Філія № 1 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району, м. Київ

 Повна стаття (PDF), UKR

Мета дослідження — аналіз здоров’я операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв ПАТ «Оболонь» за результатами періодичних медичних оглядів у 2011—2015 роках з урахуванням гігієнічних умов праці. Матеріали та методи дослідження. Надано гігієнічну оцінку виробничого шуму, мікроклімату, освітленості та важ­кості й напруженості трудового процесу на робочих місцях операторів з розливу безалкогольних і слабоалкоголь­них напоїв. Вимірювання проведено за допомогою шумоміра «Larson Davis 800B», кульового термометра «Тензор 41», кулькового кататермометра (F 564), люксметра типу Ю-116. Проаналізовано результати медичних оглядів працівників ПАТ «Оболонь» за період з 2011 по 2015 роки. Було сформовано 4 професійні групи. До 1—3 груп ввій­шли оператори з розливу напоїв, які зазнавали впливу інтенсивного виробничого шуму. Контрольну групу було сформовано з працівників, які не мали контакту з інтенсивним виробничим шумом.

Результати. Встановлено, що згідно з діючою «Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», за рівнями шуму на окремих робочих місцях умови праці операторів з розливу відносяться до класів умов праці 3.1 (шкідливі 1 сту­пеня) та 3.2 (шкідливі 2 ступеня); за показниками температури повітря — до класів умов праці 2 (допустимі), 3.1 (шкідливі 1 ступеня) та 3.2 (шкідливі 2 ступеня); за показниками важкості та напруженості трудового процесу — до класів умов праці 2 (допустимі) та 3.1 (шкідливі 1 ступеня). В цілому умови праці операторів з розливу відносяться до класу шкідливості 3.2. (шкідливі 2 ступеня). Встановлено, що частота виявлення в операторів з розливу напоїв сенсоневральної приглухуватості (СНП) та хвороб серцево-судинної системи, статистично достовірно, вища за частоту виявлення цих хвороб у контрольній групі.

Висновки. У операторів з розливу напоїв, які зазнають впливу підвищених рівнів постійного, широкосмугового шуму з перевищенням ГДР на середніх та високих частотах (500—8000 Гц.), зафіксовано достовірно вищу (P < 0,05) частоту виявлення СНП та хвороб серцево-судинної системи порівняно з контрольною групою. Отримані резуль­тати можна пояснити наявністю специфічного та неспецифічного впливу шуму на організм працюючих.

Ключові слова: оператори з розливу напоїв, захворюваність, сенсоневральна приглухуватість

 

Література

  1. Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, М. П. Соколова, І. Г Коно­нова // Укр. журнал з проблем медицини праці. - 2013. - № 4. - С. 11-22.
  2. Басанець А. В. Проблема діагностики професійної сенсоневральної приглухуватості в Україні / А. В. Баса- нець, Т А. Шидловська, В. А. Гвоздецький // Укр. жур­нал з проблем медицини праці. - 2014. - № 4. - С. 12-19.
  3. Вертеленко М. В. Гігієнічна оцінка ризику впливу виробничого шуму на здоров'я працівників авіаційного машинобудування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Вертеленко М. В. - Київ, 2009. - 20 с.
  4. Гігієна праці: підручник / Ю. І. Кундієв, О. П. Яво- ровський, А. М. Шевченко [та ін.]; за ред. акад. НАН України, НАМН України, проф. Ю. І. Кундієва, чл.-кор. НАМН України, проф. О. П. Яворовського. - Київ : ВСВ «Медицина», 2011. - 904 с.
  5. Кундієв Ю. І. Професійна захворюваність в Україні в динаміці довгострокового спостереження / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна // Укр. журнал з проблем медицини праці. - 2005. - № 1. - С. 3-11.
  6. Професійна приглухуватість шумової етіології (діагностика, класифікація, експертиза праце­здатності, профілактика): метод. рекомендації ; під ред. Ю. І. Кундієва, Є. Г. Іванюка - Київ, 2001. - 30 с.
  7. Noise-induced hearing loss (NIHL): literature review with a focus on occupational medicine / vMirella Melo Metidieri, Hugo Fernandes Santos Rodrigues, Francisco José Motta Barros de Oliveira Filho [et al.] // Arch. Otorhinolaryngol. -2013. - № 17 (2). - Р 208-212. 
  8. Шидловська Т. В. Сенсоневральна приглухува­тість / Т. В. Шидловська, Д. І. Заболотний, Т А. Шид­ловська. - Київ : Логос, 2006. - 752 с.