You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Гіпогеомагнітне поле і його вплив на біологічні об'єкти

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.02.065

Никифорук О. І.

Гіпогеомагнітне поле і його вплив на біологічні об'єкти

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

 Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Магнітне поле Землі (геомагнітне поле) є одним з важливих екологічних чинників і необхідним фоном для нормального функціонування організму людини і тварин. Проблема здоров’я та захисту осіб, які тривалий час зна­ходяться в екрануючих від геомагнітного поля (ГМП) приміщеннях (у літаках, космічних апаратах, морських судах, закритій військовій техніці, підземних спорудах, метро тощо), є актуальною для сучасної гігієнічної науки.

Мета дослідження — вивчення та узагальнення наукових даних щодо впливу геомагнітного поля на організм люди­ни і тварин з визначенням напряму подальших досліджень та гігієнічної регламентації даного чинника.

Матеріали та методи дослідження. Аналітичний огляд наукових публікацій з використанням бази даних PubMed, Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної медичної бібліотеки України.

Результати. Встановлено, що ГМП є невід’ємним чинником сучасного довкілля та виробничого середовища, який в умовах екранування різноманітними металомісткими конструкціями здатний негативно впливати на організм людини, призводячи до структурно-функціональних змін та чинить потенційні ризики несприятливої дії. Залежно від ступеня ослаблення ГМП і тривалості перебування в цьому середовищі можуть розвиватися адаптаційні, стре­сові та компенсаторні реакції або незворотні патологічні зміни. За даними літератури критичними системами при дії ГМП є нервова та імунна системи. Сучасні уявлення про біологічну дію гіпогеомагнітного поля не дозволяють оцінити та прогнозувати всі неприйнятні наслідки, і потрібні додаткові дослідження його впливу.

Висновки. Найперспективними напрямами в області вивчення впливу гіпогеомагнітного поля є дослідження гострих ефектів і результатів хронічного впливу ГМП малих рівнів на організм людини з виявленням відповідних маркерів біологічної дії. Вплив ослабленого ГМП в Україні потребує подальшої регламентації та розробки профі­лактичних заходів.

Ключові слова: гіпогеомагнітне поле, біологічні об’єкти, організм людини, лабораторні тварини, гігієнічна регламентація

 

Література

 1. Vastag B. Frontiers in science. How did life on Earth get started? / B. Vastag // US News World Rep. - 2008. - V. 145, № 3. - P 43-44.
 2. Баранов М. И. Постоянное магнитное поле пла­неты Земля. Новая гипотеза происхождения и его приближенный расчет / М. И. Баранов // Електро­техніка i електромеханіка. - 2010. - № 5. - С. 39-42.
 3. Аксенов В. В. Основы геомагнетизма / В. В. Ак­сенов. - Новосибирск : ИВМиМГ СО РАН, 2012. - 132 с.
 4. Матусевич К. Н. О магнетизме Земли и магнит­ном склонении : пособие / К. Н. Матусевич, Н. К. Ма­тусевич. - Ровно : Волинські обереги, 2004. - 81 с.
 5. Адаменко О. М. Екологічна геофізика : підручник / О. М. Адаменко, Г Й. Квятковський. - Івано- Франківськ : Полум'я, 2003. - 426 c.
 6. Шапиро Д. Н. Электромагнитное экранирование / Д. Н. Шапиро. - Долгопрудный : Интеллект, 2010. - 115 с.
 7. Реакция организма на воздействие «нулевого» магнитного поля / З. Н. Нахильницкая, В. М. Мастрю- кова, Л. А. Андрианова, А. Г Бородкина // Косм. био­логия и авиакосм. медицина. - 1978. - № 2. - C. 74-76.
 8. Beaulieu P A. Marine medicine / P A. Beaulieu // Am. J. Med, Qual. - 2011. - V. 26, № 4. - P. 323.
 9. Rowe W. J. As with space flight, a magnesium deficit may be responsible for both peripheral vascular dysfunction and kidney disease / W. J. Rowe // Am. J. Cardiol. - 2010. - V. 105, № 8. - P 1203-1204.
 10. Пальцев Ю. П. Современное состояние гигие­нической регламентации электромагнитных полей и перспективы гармонизации с зарубежными стандар­тами / Ю. П. Пальцев, А. В. Походзей, Н. Б. Рубцова // Медицина труда и пром. экология. - 2008. - № 6. - С. 62-65.
 11. Биотропные свойства ослабленного геомагнит­ного поля / под ред. В. А. Шкурупия. - Новосибирск : РИЦ, 2005. - 140 с.
 12. Clément G. Space physiology II: adaptation of the central nervous system to space flight - past, current, and future studies / G. Clément, J. T Ngo-Anh // Eur. J. Appl. Physiol. - 2013. - V. 113, № 7. - P 1655-1672.
 13. Juutilainen J. Developmental effects of electro­magnetic fields / J. Juutilainen // Bioelectromagnetics. - 2005. - Suppl. 7. - P S107-S115.
 14. Anderson L. E. ELF: exposure levels, bioeffects, and epidemiology / L. E. Anderson // Health Phys. - 1991. - V. 61, № 1. - P. 41-46.
 15. Влияние постоянного магнитного и экраниро­ванного геомагнитного полей на развитие колоний микромицетов / Е. Ю. Быстрова, Е. В. Богомолова, Ю. В. Гаврилов [и др.] // Микология и фитопатология. - 2009. - № 5. - С. 438.
 16. Гематологические реакции у крыс с частичным экранированием от природных электромагнитных полей / В. А. Ямшанов, Е. Г Кованько, В. К. Коше- левский [и др.] // Радиац. биология. Радиоэкология. - 2005. - № 3. - С. 320-323.
 17. Воронин А. Ю. Колониеобразование в селезен­ках экспериментальных животных под воздействием геомагнитного поля очень низкой напряженности / А. Ю. Воронин, В. Ю. Куликов // Бюл. Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук. - 2004. - № 1. - С. 73-76.
 18. Куликов В. Ю. Влияния слабых экологических факторов на систему гемостаза и реактивность клеток эффекторов воспаления в эксперименте / В. Ю. Кули­ков, Е. А. Козяева, О. В. Сорокин // Мир науки, культу­ры, образования. - 2011. - № 3. - С. 320-326.
 19. Влияние умеренного ферромагнитного экрани­рования на рост и развитие беспозвоночных живот­ных / А. С. Костюк, Е. Л. Лапченко, К. Н. Туманянц, Н. С. Ярмолюк // Сучасні проблеми фізики, хімії та біології. «ФізХімБіо-2013» : матеріали 2 міжнар. наук.- техн. конф., 27-29 листоп. 2013 р. - Севастополь: СевНТУ, 2013. - С. 120-121.
 20. Reduction of the background magnetic field inhibits ability of Drosophila melanogaster to survive ionizing radiation / L. A. Portelli, D. R. Madapatha, C. Martino [et al.] // Bioelectromagnetics. - 2012. - V. 33, № 8. - P 706-709.
 21. Влияние долговременного снижения уровня гео­магнитного поля на биоэлектрическую активность мозга лабораторных крыс / М. Б. Ходанович, Н. А. Кри­вова, Е. В. [и др.] // Вестн. Томск. гос. ун-та. - 2011. - № 348. - С. 155-160.
 22. Повышение агрессивности крыс при экспози­ции в условиях гипогеомагнитного поля / Н. А. Кри­вова, К. А. Труханов, Т А. Замощина [и др.] // Авиакосм. и экол. медицина. - 2008. - № 6. - С. 30-32.
 23. Динамика физиологических характеристик и эмоционально-поведенческой реактивности живот­ных в преформированной геомагнитной среде / Д. В. Девицин, Н. А. Пальчикова, А. В. Трофимов [и др.] // Бюл. Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук. - 2005. - № 3. - С. 71-77.
 24. Влияние долговременного ослабления геомаг­нитного поля на агресивность лабораторных крыс и активацию опиоидергических нейронов / М. Б. Хода- нович, Е.В. Гудь // Вестн. Томск. гос. ун-та. - 2013. - № 1. - С. 146-160.
 25. Extremely low frequency magnetic field exposure modulates the diurnal rhythm of the pain threshold in mice / Y. M. Choi, J. N. Jeong, J. S. Kim [et al.] // Bioelectromagnetics. - 2003. - V. 24, № 3. - P 206-210.
 26. Effects of hypomagnetic field on noradrenergic activities in the brainstem of golden hamster / X. Zhang, J. P Li, Q. J. Wu [et al.] // Bioelectromagnetics. - 2007. - V. 28, № 2. - P 155-158.
 27. Воздействие гипомагнитного поля на живые системы / М. Л. Куранова, А. Е. Павлов, И. М. Спивак [и др.] // Вестн. Санкт-Петербург, ун-та. Сер. 3. Биология. - 2010. - № 4. - С. 99-107.
 28. Уровень внутриклеточного кальция как показа­тель физиологического состояния мышечных клеток / Г Б. Белостоцкая, Т А. Голованова, И. С. Елдашев [и др.] // Высокие технологии, фундаментальные и при­кладные исследования в физиологии и медицине : сб. тр. 1 междунар. науч.-практ. конференции, 23-26 нояб. 2010 г. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. - Т 3. - С. 191-198.
 29. Extremely low frequency magnetic field induces oxidative stress in mouse cerebellum / L. Y. Chu, J. H. Lee, Y    S. Nam [et al.] // General Physiology and Biophysics. - 2011. - V. 30, № 4. - Р. 415-421, View at Publisher ■ View at Google Scholar ■ View at Scopus 
 30. Прооксидантный и антиоксидантный потенциал мононуклеаров в условиях ослабленного геомагнитного поля / В. Ю. Куликов, О. В. Сорокин, С. К. Орумбаева [и др.] // Сиб. мед. обозрение. - 2011. - № 4. - С. 11-16 
 31. Бурыкин Ю. Г. Взаимодействие внешних геомаг­нитных возмущений и систем регуляции внутренней среды организма с позиций синергетики / Ю. Г. Буры­кин, В. А. Карпин, Ю. И. Неголюк // Вестн. новых мед. технологий. - 2007. - № 1. - С. 52-55. 
 32. Походзей Л. В. Современное состояние гигиени­ческого нормирования гипогеомагнитных полей в производственных и бытовых условиях / Л. В. Поход­зей, Ю. П. Пальцев // Здоровье нации - основа процве­тания России : материалы науч.-практ. мероприятий V  Всерос. форума. - Москва, 2009. - Т 1. - C. 58-59. 
 33. Binhi V. N. Zero magnetic field effect observed in human cognitive processes / V. N. Binhi, R. M. Sarimov // Electromagn. Biol. Med. - 2009. - V. 28, № 3. - P. 310-315. 
 34. Бинги В. Н. Влияние компенсации геомаг­нитного поля на когнитивные процессы человека / В. Н. Бинги, Р. М. Саримов, В. А. Миляев // Биофи­зика. - 2008. - № 5. - С.856-866. 
 35. Осмотическая резистентность эритроцитов в условиях различной напряженности геомагнитного поля и при действии дигоксина в условиях in vitro / В. Ю. Куликов, Е. А. Козяева, Ю. С. Тимофеева, Т. А. Еме­льяненко // Медицина и образование в Сибири. - 2010. - № 3. - С. 10-18. 
 36. Features of clinical and morphologic manifestation of severe violations of cerebral circulation in people living in hypogeomagnetic conditions / A. I. Gozhenko, Y V, Masevich, B. A, Nasibullin, W. Zukow // J. Health Sci. - 2013. - V. 3. № 5. - P. 101-112.
 37. Севостьянова Е. В. Оценка зависимости реоло­гических и гемостатических параметров крови челове­ка от изменений гелиогеофизических факторов в современных мегаполисах / Е. В. Севостьянова // Вестн. новых мед. технологий. - 2008. - № 4. - С. 13-16.
 38. Методичне та технічне забезпечення експери­ментальних досліджень впливу геомагнітних полів на біологічні об'єкти / О. І. Никифорук, В. А. Глива, В. I. Назаренко, В. В. Коваленко // Гігієна населених місць. - 2013. - В. І. 
 39. Никифорук О. І. Гіпогеомагнітне поле як фактор виробничого середовища / О. І. Никифорук // «Безпека життєдіяльності людини - освіта, наука, практика» збірник наукових праць Міжнародної науково- методичної конференції 19-20 травня 2016 - C. 47.
 40. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і спо­руд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навко­лишнього середовища : державні будівельні норми України В. 1.2-8-2008; розроб. : Ю. Немчинов, В. Та­расюк, Г Шарапов [та ін..]; Мінрегіон буд України. - Київ, 2008. - 22 с.
 41. Анализ техногенных искажений геомагнитного поля в помещениях и нормирование их допустимых уровней / В. Ю. Розов, М. М. Резинкина, Ю. Д. Ду- манский, С. В. Биткин // Гігієна населених місць : зб. наук. праць. - Київ, 2008. - Вип. 55. - С. 98-104.
 42. Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях : СанПиН2.1.8/2.2.4.2489-09 : постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14. - Москва : Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2009. - 5 с.
 43. Standard of building biology testing methods: SBM-2008 [Електронний ресурс]. - Way of access : URL : http://www.createhealthyhomes.com/SBM-2008.pdf. - Title from the screen.; Standard of building biology testing methods: SBM-2015. - Режим доступу http:// www.maes.de/20ENGLISCH/STANDARD-201520ENGLISCH.PDF
 44. Розов В. Ю. Экспериментальные исследования явления ослабления статического геомагнитного поля в помещениях / В. Ю. Розов, Д. Е. Пелевин, С. В. Ле­вина // Електротехнжа i електромехашка. - 2013. - № 6. - С. 72-76.