You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Функціональний стан периферичної нервової системи у шахтарів, хворих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації (за даними електроміографії)

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.003

Чернюк В. І., Семеряк О. М.

Функціональний стан периферичної нервової системи у шахтарів, хворих на вібраційну хворобу від дії загальної вібрації (за даними електроміографії)

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Захворювання на вібраційну хворобу (ВХ) є поширеним явищем серед шахтарів-вугільників. Досі ураження периферичних нервів при ВХ досліджені недостатньо, особливо з застосуванням сучасних інструментальних методів. Такі дослідження є актуальними для поліпшення ранньої діагностики ВХ.

Мета дослідження — удосконалити методи ранньої діагностики ВХ на основі поглибленого вивчення функціонального стану периферичної нервової системи у хворих на ВХ.

Матеріали та методи дослідження. Проведено комплексне дослідження умов праці операторів сучасних вуглевиймальних комплексів та машиністів шахтних електровозів, клінічні та інструментальні дослідження шахтарів, хворих на ВХ, із застосуванням електронейроміографії (ЕНМГ).

Результати. Умови праці досліджуваних професій шахтарів характеризуються комплексним впливом інтенсивної вібрації та шуму. У хворих на ВХ виявлені глибокі ураження периферичних нервів верхніх і нижніх кінцівок. Доведена доцільність використання ЕНМГ для поліпшення діагностики ВХ від дії загальної вібрації.

Висновки. Отримані нові дані щодо вдосконалення діагностики вібраційної хвороби у шахтарів вугільних шахт, що зазнають комбінованого впливу загальної вібрації та шуму під час роботи за професіями «оператор вуглевиймальних машин» та «машиніст електровоза».

Ключові слова: оператори вуглевиймальних машин, машиністи електровозів, вібрація, шум, вібраційна хвороба, електронейроміографія, діагностика

Refernces

  1. Кирьяков В. А. Раннее выявление и комплексная коррекция неврологических проявлений вибрацион­ной болезни у горнорабочих / В. А. Кирьяков, Г. В. Чере- панина, А. В. Сухова // Медицина труда и промыш­ленная экология. - 2009. - № 2. - С. 28-31.
  2. Кундієв Ю. І. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі / Ю. І. Кун­дієв, А. М. Нагорна, Л. О. Добровольський // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2009. - № 2. - С. 3-11.
  3. Мухін В. В. Соціально-гігієнічний аналіз меха­нізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи її профілактики / В. В. Мухін, Г. С. Передерій, А. В. Баранець // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2006. - № 2. - С. 63-73.
  4. Медико-соціальні та економічні втрати від професійної захворюваності та шляхи їх попереджен­ня / А. М. Нагорна, Л. О. Добровольський, Л. М. Гру­зова [та ін.] // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2011. - № 4. - С. 62-69.
  5. Русанова Д. В. Электронейромиография в диагно­стике вибрационной болезни и профессиональной поли­невропатии / Д. В. Русанова, О. Л. Лахман // Медицина труда и пром. экология. - 2007. - № 6. - С. 31-36.
  6. Чернюк В. І. Професійна захворюваність на хво­роби опорно-рухового апарату і периферійної нервової системи працівників вугільних шахт у Львівській області: результати аналізу рівнів і струк­тури в 2005-2009 рр. / В. І. Чернюк, О. О. Абрагамович, В. В. Мазур // Одеський медичний журнал. - 2011. - № 6. - С. 66-69.
  7. Множественные локальные поражения перифе­рических нервов у рабочих с заболеваниями рук про­фессионального генеза / Е. Н. Янышина, П. Н. Люб- ченко, Н. П. Янышин [и др.] // Медицина труда и промышленная экология. - 2009. - № 2. - С. 24-28.