You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Епідеміологічні дослідження професійного здоров'я в Україні

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.04.003

Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононова І. Г.

Епідеміологічні дослідження професійного здоров'я в Україні

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Постійні епідеміологічні дослідження захворюваності на професійні захворювання та причини їхнього виникнення є дієвою основою для розробки профілактики та зниження професійних ризиків. В Україні накопиче­ний багаторічний (понад 50 років) досвід проведення епідеміологічних досліджень серед працюючого населення щодо виявлення закономірностей формування професійного здоров’я серед конкретних контингентів працюю­чих, визначення причинно-наслідкових зв’язків між захворюваністю та професійною діяльністю, наявністю шкід­ливих факторів. На основі накопичених фактичних даних щодо епідеміологічних проявів професійних хвороб були здійснені теоретичні узагальнення щодо закономірностей процесу формування та поширеності цієї патології, роз­робки профілактики й зниження професійної захворюваності серед робітників, визначені державні пріоритети в охороні здоров’я працюючих. Епідеміологічні дослідження дозволяють створити основу щодо переходу від медич­ної статистики до впровадження нових технологій епідеміологічного нагляду та контролю за професійними захво­рюваннями, розробити систему (або використовувати як інструмент) управління епідеміологічним процесом щодо поширеності професійної патології серед працюючих.

Мета дослідження — надати характеристику епідеміологічних досліджень професійного здоров’я працюючих в Україні в історичному аспекті: здобутки та перспективи.

Матеріали та методи дослідження. За даними Держкомстату України, особистих багаторічних спостережень за станом професійної захворюваності надана характеристика професійному здоров’ю працюючих в країні. Зібрані та оброблені дані приведені в «Картах обліку профзахворювань (профотруєнь)» за понад 40-річне спостереження. Поряд з епідеміологічними, використовувались комплексні гігієнічні, медико-статистичні методи та системний аналіз. Також проведено аналіз наукових публікацій з використанням електронних ресурсів та баз даних WHO, ILO, PubMed. При аналізі даних стосовно професійної захворюваності працюючого населення були використані описові методи, дескриптивний аналіз, за тривалістю одномоментні (поперечні, трансверсальні), тривалі (лонгі- тюдні), ретроспективні, проспективні спостереження, когортні дослідження та дослідження типу «випадок — контроль».

Результати. Виявлені закономірності формування професійної захворюваності серед працюючих окремих галузей промисловості та сільського господарства з урахуванням віко-статевих, професійних, регіональних особливостей, медичного забезпечення. Визначені шляхи розв’язання проблем медицини праці щодо покращання професійного здоров’я працюючих.

Висновки. В Україні проводяться широкомасштабні довгострокові епідеміологічні дослідження щодо вивчення професійного здоров’я працюючих у різних галузях промисловості та сільського господарства з використанням адекватних методичних підходів, що зазвичай застосовуються в епідеміології неінфекційних захворювань. На основі накопичених фактичних даних щодо епідеміологічних проявів професійних хвороб були здійснені теоре­тичні узагальнення щодо закономірностей процесу формування й поширення цієї патології, розробки профілак­тики та зниження професійних ризиків виникнення професійних захворювань. За останні 30 років відбулись негативні зміни в професійній захворюваності населення: сформувались регіони зі стійким високим рівнем такої захворюваності в Донецькій, Дніпропетровській і Луганській областях, продовжують формуватися високі рівні захворюваності в Сумській, Львівській і Харківській областях; основними галузями економіки, що формують про­фесійну захворюваність населення України, залишаються вугільна, металургійна та машинобудівна промисловості. У структурі професійної захворюваності продовжують домінувати захворювання органів дихання пилової етіології, опорно-рухового апарату, спричинених впливом фізичних факторів; знижується захворюваність професійними дерматозами й захворюваннями хімічного генезу; відбувається зниження якості надання медичної допомоги, у тому числі медичних оглядів працюючих, через що домінує пізня діагностика професійної патології, коли в постраждалих розвивається стійка втрата працездатності. Залишаються проблеми, які потребують подальшого вирішення шляхом проведення епідеміологічних досліджень: вивчення рівня нервово-емоційної напруги на виробництві, психоемоційного стресу як причини професійного захворювання. Необхідно піднести до рівня епі­деміологічних досліджень з позицій доказової медицини вивчення дії нічної та змінної праці, гнучких режимів праці, професійної діяльності операторів технологічних процесів у багатьох галузях, диспетчерів, водіїв транспорту та ін., які потребують високого напруження організму. Потрібна епідеміологічна оцінка багатьох нових чинників, що шкодять здоров’ю: нові матеріали, види енергії, інформаційні навантаження на організм, хімічні речовини, наночастинки промислових аерозолів, вплив яких на здоров’я працюючих поки що недостатньо враховується при діагностиці професійних захворювань.

Ключові слова: епідеміологічні дослідження, професійні захворювання, галузі виробництва, професійний рак, туберкульоз, шляхи подолання

Література

 1. Грехэм Я., Такала Ю., Мачида С. Охрана труда в цифрах и фактах. Направления совершенствования глобальной культуры охраны труда. URL: (http://base.safework.m/safework?prmt&nd=444400036&spack (дата звернення: 01.09.2018).
 2. Брико Н. И. Основные постулаты современной парадигмы эпидемиологии. Медицинский альманах. 2017. № 4 (49). С. 17-21.
 3. Общая эпидемиология с основами доказатель­ной медицины. Учебное пособие. 2-е изд.; под ред. В.  И. Покровского, Н. И. Брико. Москва: Издательская группа «Гэотар-Медиа», 2012. С. 494.
 4. Брико Н. И. Научно-практические и образова­тельные аспекты современной эпидемиологии: взгляд через призму истории. История медицины. 2014. № 1. С. 36-46.
 5. Краснюк Е. П. Состояние и динамика профессио­нальной заболеваемости в Украине. Охрана труда. 1995. № 10. С. 13-15.
 6. Кундиев Ю. И., Краснюк Е. П., Гвозденко Л. А., Ершова М. А. Состояние профессиональной заболевае­мости в Украине на современном этапе. Врачебное дело. 1999. № 5. С. 146-149.
 7. Кундиев Ю. И., Чернюк В. И., Витте П. Н. Профес­сиональный риск как современная проблема медици­ны труда. Международный медицинский журнал. 1997. Т 3, № 4. С. 6-8.
 8. Ершова М. А. Профессиональные заболевания и отравления в Украинской ССР и пути их профилакти­ки: дисс. мед. наук. Киев. 1973. 267 с.
 9. Стан професійної захворюваності в період зако­нодавчих змін в Україні. Нагорна А. М., Соколова М. П., Вітте П. М. та ін. Український журнал з проблем меди­цини праці. 2016. № 1. С. 3-17.
 10. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження. Український журнал з проблем меди­цини праці. 2005. № 1. С. 3-11.
 11. Nicholson P. J. Occupational health in the European Union. Occup. Med. 2002. V. 52, № 2. P. 80-84.
 12. Spreeuwers D., de Boer A.G., Verbeek J. H., van Dijk F. J. Evaluation of occupational disease surveillance in six EU countries. Occup Med (Lond). 2010. № 60 (7). Р.    509-516. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20871020 (дата звернення: 01.09.2018).
 13. База даних Держкомстату URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.09.2018).
 14. Динамика здоровья женщин, занятых в сель­ском хозяйстве Украины. Кундиев Ю. И., Карака- шян А. Н., Мартыновская Т Ю. та ін. Медицина труда и промышленная экология. 2000. № 1. С. 1-4.
 15. Каракашян А. Н., Мартыновская Т. Ю., Лепешкина Т. Р. Состояние здоровья женщин, заня­тых возделыванием овощных культур на радиоактив­но загрязненных территориях. Гигиена труда. 2000. № 31. С. 39-47.
 16. Соколова М. П. Особливості професійної захворюваності хімічного генезу серед працюючих в Україні. Український журнал з проблем медицини праці. 2015. № 3. С. 10-17.
 17. Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Варивончик Д. В. Професійний рак: епідеміологія та профілактика. Київ: «Наукова думка». 336 с.
 18. Захворюваність на професійний туберкульоз в Україні (1993-2008 рр.). Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Варивончик Д. В., Соколова М. П. Український журнал з проблем медицини праці. 2010. № 2 (22). С.  3-8.
 19. Нагорна А. М., Соколова М. П., Кононова І. Г Захворюваність на туберкульоз професійного генезу в Україні в 2013-2017 роках. Український журнал з проблем медицини праці. 2018. № 3 (56). С. 3-15.
 20. Кундієв Ю. І., Андрейчин М. А., Нагорна А. М., Варивончик Д. В. Професійні інфекційні хвороби. Київ: ВД «Авіцена». 2014. С. 9-138.
 21. Kundiev Y., Vitte P. Epidemiology of Cataraots in Chernobyl Clean-up Workers Cohort. 29th ICOH, Int. Congr. Of Occupat. Health, Cape Tawn, 22-27 march, 2009: abstr. Cape Town. 2009. P. 511. T. 63-10.
 22. ICRP, 2012. ICRP statement on tissue reactions/ early and late effects of radiation in normal tissues and organs - threshold doses for tissue reactions in a radiation protection context. ICRP Publication 118. 2012. Ann. ICRP 41(1/2).
 23. Порог дози виробничого іонізуючого опромі­нення на око. Кундієв Ю., Вітте П., Чумак В., Сергієн- ко М. Міжнародна конференція «Health effects of the Chornobyl accident - 30 years aftermath. 18-19 April 2016». Kyiv, 2016. P. 229

ORCID ID співавторів та їхній внесок у підготовку та написання статті:

Нагорна А. М. (ORCID ГО 0000-0003-3311-7523) — ідея дослідження, аналіз окремих положень, узагальнені висновки, написання статті;

Соколова М. П. (ORCID ГО 0000-0001-9590-1407) — збирання та обробка матеріалів, аналіз отриманих результатів, висновки;

Кононова І. Г. (ORCID ГО 000-003-3483-9464) — збір та аналіз матеріалів, статистичні розрахунки.