You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Експертні оцінки характеристик професійної діяльності електромонтерів оперативно-виїзних бригад у віковому аспекті

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.03.067

Стасишин Р. О.

Експертні оцінки характеристик професійної діяльності електромонтерів оперативно-виїзних бригад у віковому аспекті

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Сьогодні є актуальним вирішення питання щодо оцінки якості діяльності фахівців, які працюють в умовах з підвищеною небезпекою. Моніторинг комплексу професійно важливих якостей цих фахівців є важливою умовою належного виконання ними складної та відповідальної роботи в незвичних і мінливих умовах. Тому актуальною є подальша розробка критеріїв контролю за рівнем професійно важливих якостей електромонтерів оперативно-виїз­них бригад з урахуванням їхнього віку.

Мета дослідження — виявити вікові особливості трансформацій характеристик професійної діяльності електро­монтерів оперативно-виїзних бригад.

Матеріали та методи дослідження. Методи варіаційної статистики, кластерного і однофакторного дисперсійного аналізу за допомогою пакета програм STATISTICA 6.1

Результати. Звернено увагу на те, що оцінка експерта відображає характеристику професійної діяльності з враху­ванням складності виконуваної роботи; представлений ряд характеристик професійної діяльності, які закономірно змінюються з віком; показано, що аналізовані вікові групи не є однорідними; відзначені відмінності трансформації окремих характеристик професійної діяльності, що необхідно враховувати при проведенні моніторингу.

Висновки. Виявлені неоднорідні характеристики професійної діяльності електромонтерів оперативно-виїзних бригад для всіх чотирьох досліджених вікових інтервалів. У кожному з них виділені спеціалісти з «низькою» і «високою» ефективністю праці, більшість характеристик професійної діяльності яких суттєво відрізняються. Виявлено суттєвий вплив фактора віку для електромонтерів оперативно-виїзних бригад підгруп з «низькою» ефективністю праці за такими характеристиками: винахідливість, організованість, зібраність, сумлінність і схильність до ризику. Для осіб з «високою» ефективністю праці спостерігається суттєва дія фактора віку лише по одній характеристиці — відповідальність. Використання комплексу характеристик професійної діяльності при моніторингу професійно важливих якостей працівників дозволить зберегти працездатність спеціалістів на висо­кому рівні та збільшити їхнє професійне довголіття.

Ключові слова: електромонтери оперативно-виїзних бригад, вік, ефективність праці, професійно важливі якості

 

Література

 1. Артюх С. Н. Методика оценивания показателей профессиональной пригодности операторов / С. Н. Артюх // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ». - Харків : НТУ «ХПІ». - 2016. - № 18 (1190). - С. 5-9.
 2. Профессиональный стресс: развитие профессио­нальной устойчивости персонала потенциально опасных объектов / Л. Н. Горюнова, М. А. Круглова, Е. Н. Городецкая[и др.] // Петербургский психологи­ческий журнал. - 2017. - № 18. - С. 89-111.
 3. Кальниш В. В. Психофизиологическая экспер­тиза как ключевое звено профессионального отбора и мониторинга профессионально важных качеств работника / В. В. Кальниш // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2013. - № 1 (30). - С. 79-89.
 4. Кальниш В. В. Пути совершенствования про­фессионального психофизиологического отбора и мониторинга профессионально важных качеств спе­циалистов, работающих в условиях с повышенной опасностью / В. В. Кальниш // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2015. - № 4 (45). - С. 14-25.
 5. Крук В. М. К проблеме системно-ситуативного анализа надежности специалиста / В. М. Крук // Человеческий капитал. - 2016. - № 2 (88). - С. 14-17.
 6. Рахимов И. Х. Этапы развития и методы оценки эффективности труда персонала в современной ком­пании на примере АО «Северное монтажное управле­ние СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» / И. Х. Рахимов // Международный научный журнал «Символ науки». - 2016. - № 12-1. - С. 215-221.
 7. Швець А. В. Ефективність професійної діяльності та її зв'язок з психофізіологічними характеристиками українських миротворців / А. В. Швець, В. В. Кальниш // Військова медицина України. - 2007.- Т. 7, № 1-2.- С. 47-55.
 8. Bakker A. B. Momentary Work Happiness as a Function of Enduring Burnout and Work Engagement / A. B. Bakker, W. G. M. Oerlemans // Journal of Psychology. - 2016. - V. 150. - P 755-778.
 9. Brenner F. S. Asynchronous Video Interviewing as a New Technology in Personnel Selection: The Applicant's Point of View / F. S. Brenner, T. M. , D. Ortner Fay // Front Psychol. - 2016. - V. 14, № 7. - P. 863-880.
 10. Lenzenweger M. F. Factors underlying the psychological and behavioral characteristics of Office of Strategic Services candidates: the assessment of men data revisited / M. F. Lenzenweger // J. Pers. Assess. - 2015. - V. 97 (1). - P. 100-110.
 11. Lievens F. The effects of predictor method factors on selection outcomes: A modular approach to personnel selection procedures / F. Lievens, P. R. Sackett // J. Appl. Psychol. - 2017. - V. 102 (1). - P. 43-66.
 12. Development and Psychometric Evaluation of the Vocational Fit Assessment (VFA) / A. C. Persch, P. C. Gu- giu, J. A. Onate, D. S. Cleary // Am. J. Occup. Ther. - 2015. - V. 69 (6). - Р. 544-551.
 13. Effects of Occupational Health and Safety on Healthy Lifestyle Behaviors of Workers Employed in a Private Company in Turkey / N. Ulutasdemir, M. Kilic, O.  Zeki, F. Begendi // Ann Glob. Health. - 2015. - V. 81 (4). - P. 503-511.