You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Експериментальні дослідження впливу параметрів мікроклімату на працездатність людини під час використання фільтрувальних респіраторів

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Чеберячко С. І., Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І., Столбченко О. В., Радчук Д. І.

Експериментальні дослідження впливу параметрів мікроклімату на працездатність людини під час використання фільтрувальних респіраторів

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпро

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Визначення взаємозв’язку між опором вдиху працівників, які використовують фільтрувальні респіратори, та його працездатністю становить значний інтерес. Ці залежності важливі для розробки, проектування та вдоско­налення фільтрувальних засобів індивідуального захисту органів дихання.

Мета дослідження — вивчення впливу умов мікроклімату на працездатність працівників при використанні респіраторів. Матеріали та методи дослідження. ДСТУ ГОСТ 12.4.061:2008. «Система стандартов безопасности труда. Метод определения работоспособности человека в средствах индивидуальной защиты».

Результати. При виконанні завдання на біговій доріжці з навантаженням з використанням респіратора типу РПА з фільтрами класу Р2 при опорі диханню 75—80 Па і різних параметрів мікроклімату було встановлено, що працездатність знижується на 26 % в оптимальних умовах (температура і відносна вологість повітря (20 ± 2) °С і (65 ± 2) %) і на 64 % при роботі в екстремальних умовах (температура і відносна вологість повітря (30 ± 2) °С і (85 ± 2) %). Отримані резуль­тати можливо використовувати обмежено для респіраторів типу РПА з фільтрами класу Р2 і лише для виробничого середовища з аналогічними умовами (близькими до умов гірничих виробок), які моделювались у даному дослідженні. Висновки. Отримані нові дані про вплив кліматичних умов праці, аналогічних умовам на вугільних шахтах, на пра­цездатності людини при використанні респіратора.

Ключові слова: респіратор, півмаска, фільтр, мікроклімат, працездатність

Література

  1. Johnson A. T. Mask design considerations / A. T. John­son, E. G. Cummings // Am. Ind. Hyg. Assoc. J. - 1975. - № 36. - Р 220-228.
  2. Stemler F. W. Effects of respiratory equipment on endurance in hard work / F. W. Stemler, F. N. Craig // J. Appl. Physiol. - 1977. - № 42. - Р 28-32.
  3. Caretti D. M. Exercise performance during inspiratory resistance breathing under exhaustive constant load work / D. M. Caretti, J. S. Whitley // Ergonomics - 1998. - № 41. - Р. 501-511.
  4. Deno N. S. Physiological responses to resistance breathing during short and prolonged exercise / N. S. Deno, E. Kamon, D. M. Kaiser // Am. Ind. Hyg. Assoc. J. - 1981. - № 42. - Р 616-623.
  5. Effect of Respirator Inspiratory Resistance Level on Constant Load Treadmill Work Performance / T. Johnson, W. H. Scott, Ch. G. Lausted [et al.] // American Industrial Hygiene Association Journal. - 1999. - № 60 (4). - Р. 474-479.
  6. Методология и методы определения функцио­нальных возможностей спортсменов / Е. А. Ширко- вец, Э. С. Озолин, М В. Арансон, Л. Н. Овчаренко // Вестник спортивной науки. - 2010. - № 4. - С. 3-8.
  7. Peak Inspiratory Flows of Adults Exercising at Light, Moderate and Heavy Work Loads / N. J. Anderson, P E. Cassidy L. L. Janssen, D. R. Dengel // Journal of the International Society for Respiratory Protection. - 2006. - V. 23. - P. 53-61.
  8. Коц Я. М. Спортивная физиология: учебник для институтов физической культуры / Я. М. Коц. - Моск­ва : Физкультура и спорт, 1990. - 368 с.
  9. Шевченко В. Г. Исследование особенностей изме­нения показателей труда горняков при выполнении раз­личных технологических операций / В. Г. Шевченко, Р А. Дякун, В. Н. Светличный // Геотехническая ме­ханика: Межвед. сб. научн. тр./ ИГТМ НАН Украины. - 2014. - Вып. 115. - С. 86-92.