You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Досвід міжнародної співпраці у вирішенні актуальних медико-біологічних проблем гігієни праці та екології

https://doi.org/10.33573/ujoh2018.04.058

Капустник В. А.1, Завгородній І. В.1, Беккельманн І.2, Літовченко О. Л.1, Лалименко О. С.1

Досвід міжнародної співпраці у вирішенні актуальних медико-біологічних проблем гігієни праці та екології

Харківський національний медичний університет

Магдебурзький університет імені Отто фон Геріке, Німеччина

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Багатовекторність наукової проблематики, яка стала об’єктом дослідження сучасної медицини праці, гігіє­ни праці та екології, усе більше й більше диктує необхідність налагодження творчих зв’язків з профільними фахів­цями закордонних, перш за все, європейських, провідних навчально-наукових установ і центрів.

Мета дослідження — узагальнити результати наукових досліджень з актуальних медико-біологічних проблем гігієни праці та екології, які виконані з залученням механізмів міжнародної співпраці, у тому числі з застосуванням уніфі­кованих підходів до постановки та проведення експериментів, статистичної обробки даних, порівняльного аналізу результатів та апробації результатів на міжнародних форумах.

Матеріали та методи дослідження. Було застосовано міжнародний підхід до розв’язання низки пріоритетних проб­лем сучасної медицини праці, а саме: визначення особливостей розвитку стану професійного вигорання у робітни­ків соціально-значущих професій; встановлення гігієнічної значущості та визначення біологічних механізмів спо­лученої дії фізичних чинників оточуючого середовища та виробничого середовища; розробка методичних підходів до обґрунтування біологічних гранично-допустимих концентрацій. Вирішенню завдань, які було поставлено в контексті міжнародної співпраці, сприяло заключення Договору щодо співробітництва між кафедрою медицини праці медичного факультету Магдебурзького університету імені Отто-фон-Геріке (Німеччина) та кафедрами вну­трішніх і професійних захворювань; гігієни та екології № 2 Харківського національного медичного університету, який юридично діє з 2012 року.

Результати. У роботі висвітлено напрями наукових досліджень медико-біологічних проблем гігієни праці та еко­логії, завдання яких вирішувалися з залученням механізмів міжнародної співпраці. Доведено, що в робітників соціально-значущих професій, які підлягають впливу елементів напруженої праці, мають місце деякі симптоми «професійного вигорання» на рівні 42—76 % і ризик «професійного вигорання» на рівні 3—19 % залежно від про­фесії, статі, віку. При оцінці дії фізичних чинників оточуючого середовища встановлено, що поєднана дія електро­магнітного випромінювання та позитивних низьких температур обумовлювала більш глибокі порушення за біохі­мічними та морфологічними показниками. Обґрунтовано методичну основу біологічного моніторингу лікарських засобів — похідних янтарної кислоти та розроблено алгоритм диференційованого відбору комплексу інформатив­них біомаркерів при розробці біологічного безпечного рівня впливу цих сполук. Рекомендовано величину біоло­гічного безпечного рівня впливу антидіабетичного засобу в плазмі крові на рівні 11 нг/мкл, що дозволить здійсню­вати більш дієвий санітарно-гігієнічний нагляд за впливом даного лікарського засобу в умовах його промислового виробництва.

Висновки. Використання міжнародного досвіду організації та проведення наукових досліджень з актуальних меди­ко-біологічних проблем гігієни праці та екології довело свою ефективність на етапах планування, статистичної обробки матеріалу та апробації результатів досліджень на наукових форумах.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, проблеми гігієни праці та екології, професійне вигорання, спо­лучена дія чинників, біомоніторинг

Література

 1. Hering T., Beerlage I., Kleiber D. Arbeitsan­forderungen und Ressourcen im Rettungsdienst. Z. Gesundheitspsychol., 2011. V. 19 (4). P. 159-172.
 2. Jonsson A., Segesten K. Daily stress and concept of self in Swedish ambulance personnel. Prehosp. Disast. Med. 2004. V. 19. P. 226-234.
 3. Jonsson A., Segesten K., Guilt, shame and need for a container: A study of post-traumatic stress among ambulance personnel. Acc. Emerg. Nurs. 2004. V 12. P. 215-233.
 4. Jonsson A., Segesten K., Mattson B. Post­traumatic stress among Swedish ambulance personnel. Emerg. Med. J. 2003. V. 20, P. 79-78. Fig. 1. Risk of emotional burnout in ambulance workers by age. The abscissa shows age groups; the ordinate shows number of workers (%). 408 Bergmueller, Zavgorodnii, Zavgo- rodnia, et al.
 5. Regehr C., Goldberg G., Hughes J. Exposure to human tragedy, empathy and trauma in ambulance paramedics. Am. J. Orthopsychiatry. 2002. V. 72. P. 505-513.
 6. Teegen F., Berufsbedingte Traumatisierung bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Z. Polit. Psychol. 1999. V. 7, No. 4. P. 437-453.
 7. Wagner D., Heinrichs M., Ehlert U. Prevalence of symptoms of posttraumatic stress disorder in German professional firefighters. Am. J. Psychiatry. 1999. V. 155, No. 12. P. 1727-1732.
 8. Alexander D. A., Klein S. Ambulance personnel and critical incidents: Impact of accident and emergency work on mental health and emotional well being. Brit. J. Psychiatry. 2001. V. 178, No. 1. P. 76-81.
 9. Beaton R., Murphy S., Pike K. Work and nonwork stressors, negative affective states and pain complaints among fi refi ghters and paramedics. Int. J. Stress Manag. 1996. V. 3, No. 4. P. 223-237.
 10. Grigsby D. W., McKnew M. A. Work stress burnout among paramedics. Psychol. Rep. 1988. V. 63, No. 1. P. 55-64.
 11. Hering T., Beerlage I. Arbeitsbedingungen, Belastungen und Burnout im Rettungsdienst. Notfall Rettungsmed. 2004. V. 7, No. 6. P. 415-424.
 12. Nazari H., Jariani M., Beiranvand S. et al. The prevalence of job stress and its relationship with burnout syndrome among the academic members of Lorestan university of Medical sciences. J Caring Sci. 2016. V. 5 (1). P. 75-84.
 13. Thielmann B., Seibt R., Spitzer S. et al. [Analysis of burnout risks among teachers in German-Ukrainian comparison] [Published in German]. ErgoMed/Prakt. Arb. med. 2013. V. 4 (37). P. 24-31.
 14. Redlarski G., Lewczuk B., ak A. et al. The Influence of Electromagnetic Pollution on Living Organisms: Historical Trends and Forecasting Changes. BioMed Research International, 18 pages. 2015. Doi:10.1155/ 2015/234098.
 15. Gubernsky Yu. D., Goshin M. E., Kalinina N. V., Banin I. M. Hygienic aspects of electromagnetic pollution of modern dwelling. Hygiene and sanitation. 2016. No. 4. URL: https://europepmc.org/abstract/med/27430061 (дата звернення 11.10.2018).
 16. European Commission, Directive 2013/35/ EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC, 2013/ URL: https://osha.europa.eu/en/ legislation/directives/directive - 20 13 - 3 5- eu- electromagnetic-fields (дата звернення 11.10.2018).
 17. Qu T. T, Deng J. X., Li R. L. et al. Stress injuries andautophagy in mouse hippocampus after chronic cold exposure. Neural Regen Res. 2017. V. 12 (3). P. 440-446. Doi: 10.4103/1673-5374.202932.
 18. Kolosova O. N. Stabilization of homeostasis of rat body in cold influence with help of ethanol. Bulletin of experimental biology and medicine. 2015. V. 160, No. 9. P. 279-283.
 19. Maslov L. N., Tsybulnikov S. Yu., Naryzhnaya N. V. et al. Chronic influence of cold-adaptation without stress. Pathological Physiology and Experimental Therapy. 2016. № 1. P. 28-31.
 20. Vargovic P., Laukova M., Ukropec J. et al. Prior Repeated Stress Attenuates Cold-Induced Immuno- modulation Associated with «Browning» in MesentericFat of Rats. Cell MolNeurobiol. 2018. V. 38 (1). P. 349-361. Doi:10.1007/s10571-017- 0531-z. Epub 2017 Aug 11.
 21. Dotson G., Maier A., Siegel P., Anderson S. Setting occupational exposure limits for chemical allergens- understanding the challenges. J Occup. Environ. Hyg. 2015. V. 1. P. 82-98.
 22. Директива Комісії 2017/164/ЄС. Про встанов­лення третього списку індикативних значень меж професійної експозиції (впливу). Brussels: European commission; 2017 [cited 2011 March 1]. URL: https:// osha.europa.eu/en/legislation/directive/directive- 2017164eu-indicative-occupational-exposure-limit- values (дата звернення 11.10.2018).
 23. Всемирная организация здравоохранения. Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2015 URL: http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0007/276388/Human-biomonitoring-facts- figures-ru.pdf (дата звернення 11.10.2018).
 24. Schaufeli W. B., Leiter M. P., Maslach C., Jack­son S. E. Maslach Burnout Inventory - General Survey. In: Maslach C., Jackson S. E., Leiter M. P. (Eds). The Maslach Burnout Inventory - test manual. 3rd ed, Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 1996
 25. Kalimo R., Pahkin K., Mutanen P. & Toppinen- Tanner, S. 2003. Staying well or burning out at work: work characteristics and personal resources as long­term predictors. Work & Stress, V. 17, P. 109-122.

 

ORCID ID співавторів та їхній вклад у підготовку та написання статті:

 Капустник В. А. (ORCID ГО 0000-0002-4543-8343) — визначення та реалізація завдань з встановлення професійного вигорання у робітників соціально-значущих професій в Україні, аналіз даних, формулювання висновків;

Завгородній І. В. (ORCID ГО 0000-0001-7803-3505) — визначення та реалізація завдань з встановлення професійного вигорання у військовослужбовців частин тилового забезпечення; дослідження механізмів сполученої дії чинників; розробка методології біологічного моніторингу зі встановленням тестів експозиції та біомаркерів ефекту при гігієнічному регламентуванні ксенобіотиків; формулюваня висновків; оформлення статті;

Беккельманн І. (ORCID ГО 0000-0002-3905-3527) — визначення та реалізація завдань з встановлення професійного вигорання у робітників соціально-значущих професій, у тому числі обробка первинного матеріалу на програмному обладнанні «Віденські тестові системи» та статистична обробка даних досліджень у Німеччині;

Літовченко О. Л. (ОRСID ГО 0000-0002-5286-1705) — визначення механізмів сполученої дії електромагнітного випромінювання в умовах холодового стресу, статистична обробка даних, аналіз даних, формулювання висновків, оформлення статті;

Лалименко Ольга Сергіївна (ОRСID ГО 0000-0002-9279-1377) — розробка методології біологічного моніторингу, визначення тестів експозиції та біомаркерів ефекту, статистична обробка та аналіз даних, формулювання висновків, оформлення статті.