You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Досвід проведення гігієнічної експертизи умов праці гірників вугільних шахт

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.02.015

Передерій Г.С.1, Пономаренко А.М.2, Шемякин Г.М.1, Меняйло М.І.1, Вержаковський І.І.1, Осєнкова Г.А.1, Смірнова Н.Є. 1, Ветров С.Ф.3

Досвід проведення гігієнічної експертизи умов праці гірників вугільних шахт

1 НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості, м. Донецьк

2 Міністерство охорони здоров'я України

3 Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція

Повна стаття (PDF), UKR

На прикладі вугільної галузі розглянуто порядок проведення гігієнічної експертизи умов праці. У відповідності до завдань експертизи на першому етапі виділяється рівень і одиниця дослідження, створюється система: джерело виникнення фактора-виробниче середовище. Для цього формалізуються спосіб описання, в який відбуваються зміни у виробничому середовищі, принципи побудови моделей, які імітують структуру виливу факторів, визначається порядок їх об’єднання в єдину систему. На другому етапі експерти за внутрішньою конструкцією системи визначають ступінь її ергономічності: за зв’язками між джерелами впливу, з одного боку, векторністю і потужністю отриманих ефектів моделювання, з іншого, за оцінкою ієрархії організаційних структур і способу функціонування системи. За результатами аналізу обгрунтовано практичні рекомендації для удосконалення порядку гігієнічної експертизи умов праці шахтарів.

Ключові слова: гігієнічна експертиза, умови праці, гірники, вугільні шахти

Література

 1. Кундієв Ю.І., НагорнаА.М. Професійнездоров'я в Україні.-К.: ВД«Авіцена». 2006.-316с.
 2. Мухін В.В., Передерій Г.С., Баранець А.В., Харко- венко Н.М. Соціально-гігієнічний аналіз механізмів формування професійної захворюваності гірників вугільних шахт, заходи П профілактики // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2006.- № 2,- С. 63-73. https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02.063
 3. Чернюк В.І., Передерій Г.С. Актуальні проблеми медицини праці в сучасних умовах // Довкілля та здоров'я. 2003.-№ 1.-С. 37-40.
 4. Передерій Г.С., Смірнова Н.Є., Решетюк В.А., Піадчук Є.О. та ін. Гігієнічні вимоги щодо удосконалення системи моніторингу за умовами праці і станом здоров'я гірників вугільних шахт // Гігієна праці- Київ. 2003.- Вип. № 34.- С. 254-269.
 5. Методические рекомендации по определению санитарных характеристик основных рабочих профессий угольных шахт / Авт. Меняйло Н.И., Гребня к В.П., Грядущий Б.А.-Донецк. 1983.-41 с.
 6. Методические рекомендации по определению санитарных характеристик основных рабочих профессий поверхностного комплекса шахт и углеобогатительных фабрик / Авт. Меняйло Н.И., Гребняк В.П., Грядущий Б.А.-Донецк, 1983.-25 с.
 7. Никаноров С. П. Опыт прикладного применения системного анализа.- М.: Концепт. 2006.- 348 с.
 8. Славин М. Б. Мегоды системного анализа в медицинских исследованиях / Славин М.Б.- М.: Медицина. 1989,-304 с.
 9. Белон П. Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере. Учебное пособие / Белов П.Г.- М.: Изд. центр «Академия*. 2003.-512 с.
 10. Єдині норми виробітку на очисні роботи для вугільних шахт- К., 2006.- 353 с.
 11. Єдині норми виробітку на гірничопідготовчі роботи для вугільних шахт,- К, 2004,- 302 с.
 12. Единые нормы выработки на работы по погрузке. разгрузке и доставке крепежных материалов на угольных шахтах.- Донецк, 1999.- 256 с.
 13. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5: Гірнича промисловість. Розділ вугільна промисловість.- К., 2000.- 280 с.
 14. Демченко В.Г., Ерениев С.И., Захарьева С.В. Производственно-обусловленные неврологические и вертеброневрологические заболевания у работников основных профессий предприятия машиностроения // Бюллетень Научного Совета •Медико-экологические проблемы работающих«.- 2006.- № 3.- С. 48-54.
 15. Измеров Н.Ф., Шардакова Э.Ф., Матюхин В.В. Производственная эргономика в рамках проблемы медицины труда // Бюллетень Научного Совета «Ме- дико-экологические проблемы работающих»,- 2006.-№2,-С. 14-17.
 16. Новикова Т.А., Спирин В.Ф. Роль эргономических факторов в формировании профессионального риска для здоровья механизаторов сельского хозяйства // Бюллетень Научного Совета •Медико-экологические проблемы работающих«.- 2006.- № 2,- С. 59-60.
 17. Мальцева А.П., Малютина Н.Н. Профессиональный стресс как фактор риска врачебной деятельности // Бюллетень Научного Совета «Медико-экологические проблемы работающих«.- 2006.- № 2.- С. 56-59.