You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка якості надання медичної допомоги працюючим за результатами періодичних медичних оглядів

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Гречківська Н. В.

Оцінка якості надання медичної допомоги працюючим за результатами періодичних медичних оглядів

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Система проведення профілактичних медичних оглядів (ПМО) працівників підприємств, умови праці яких пов’язані з впливом шкідливих та небезпечних умов праці, є недосконалою. Залучені до ПМО працівники закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) мають різні форми власності, рівні матеріально-технічного оснащення та кадрове забезпечення. Оцінка якості надання медичної допомоги ЗОЗ різних форм власності та підпорядкування проводилася за визначеними показниками медичної результативності ПМО та результатами медико-соціологічного дослідження щодо думки пацієнтів.

Мета дослідження. Провести порівняльну характеристику та оцінити якість надання медичної допомоги працюю¬чим за результатами періодичних медичних оглядів ЗОЗ різних форм власності та підпорядкування.

Матеріали та методи дослідження. Розроблено анкети-опитувальники для дослідження думки пацієнтів щодо якості надання медичної допомоги працюючим ЗОЗ. Медико-соціологічне дослідження проведено в м. Києві в 35 медичних комісіях з проведення ПМО ЗОЗ різних форм власності та підпорядкування, які залучені до надання профпатологічної допомоги працюючому населенню. Було опитано 398 пацієнтів. Розрахунки вибіркової сукупності здійснювали згідно з загальноприйнятою для соціологічних досліджень методикою. Для опрацювання анкет було використано пакет програм «ОСА». На підставі заключних актів за результатами періодичних медичних оглядів проведено порівняльний аналіз показників медичної результативності в динаміці 2009—2013 років з урахуванням моделей надання профпатологічної допомоги працюючому населенню.

Результати. Для оцінки якості проведення ПМО медичними комісіями ЗОЗ різних форм власності та підпорядкування було виділено критерії та показники, що визначали ефективність заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги відповідно до різних моделей її надання. Оцінка якості надання медичної допомоги показала, що за критеріями — загальна кількість оглянутих, кількість виявлених загальних захворювань, кількість осіб, які підлягають лікуванню, найрезультативнішою є модель надання медичної допомоги з залученням ЗОЗ з бюджетним фінансуванням; за показником визначення кількості осіб, які потребують раціонального працевлаштування, — найкращі показники визначені в моделі медико-санітарної частини (МСЧ); за показником визначення кількості осіб диспансерного нагляду — найкращі показники реєстрували в моделі приватного ЗОЗ. Повністю задоволені якістю отриманої медичної допомоги 97 % працівників, які проходили ПМО в бюджетних ЗОЗ, 84 % працівників — у МСЧ та 95 % працівників — у приватних ЗОЗ.

Висновки. Існуючі моделі надання медичної допомоги працівникам промислових підприємств досить різноманітні. Встановлено, що профпатологічна медична допомога працівникам надається в 68,5 % державними ЗОЗ з бюджетним фінансуванням, у 17,1% — приватними ЗОЗ та в 14,2 % — МСЧ. Оцінка якості проведення ПМО свідчить, що за визначеними показниками їхньої медичної результативності — загальна кількість оглянутих, кількість виявлених загальних захворювань, кількість осіб, які підлягають лікуванню, найрезультативнішою є модель надання медичної допомоги з залученням ЗОЗ з бюджетним фінансуванням; на другому місці — модель МСЧ та на третьому — приватні ЗОЗ.

Ключові слова: якість медичної допомоги, профпатологія, працююче населення, медичні огляди

Література

  1. Гречковская Н. В. Новые организационные формы профпатологической помощи работающему населению / Гречковская Н. В. // Сб. «Современная медицина: актуальные вопросы» XXIV научно-прак­тической конференции. - Новосибирск, 2013. - С. 58-62.
  2. Карнаух М. Г. Моніторинг бази даних надання профпатологічної медико-санітарної допомоги працівникам підприємств регіону Кривбасу. Посібник для керівників профпатологічної служби, роботодавців та інших служб / М. Г. Карнаух, О. Л. Прокопчук. - Кривий Ріг, Укр.НДІ промислової медицини, 2004. - 254 с.
  3. Кундієв Ю. І. Стратегія забезпечення безпечних умов праці і збереження здоров’я працюючих в Україні на 2006-2010 роки / Кундієв Ю. І., Нагорна А. М., Чернюк В. І. // Український журнал з проблем меди­цини праці. - 2005. - № 3-4. - С. 4-10.
  4. Лісогор Л. С. Чинники впливу на якість трудово­го життя в умовах економічної кризи / Л. С. Лісогор // Демографія та соціальна економіка. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. - 2011. - № 1.- С. 79-85.
  5. Митник З. М. Регіональні системи охорони здоров’я України: монографія у 2 ч.: за ред. З. М. Мит­ника, Г. О. Слабкого. - К., 2010. - Ч. ІІ - 392 с.
  6. Морозов А. М., Степаненко А. В. Сучасні механізми забезпечення якості медичної допомоги // Ліки України. - 2000. - № 5. - С. 63-64.
  7. Нагорна А. М. Здоров’я: фундаментальні і прикладні аспекти / А. М. Нагорна. - Д. : «НОРД- ПРЕС», 2006. - 336 с.
  8. Окремі аспекти процесу управління системи якості медичної допомоги на сучасному етапі / Степаненко А. В., Цімейко О. А., Калюжна О. В., Мельник Ю. В // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я. - 2000. - № 4. - С. 56-59.