You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Електронейроміографія як метод ранньої діагностики вібраційної хвороби та вегето-сенсорної поліневропатії рук шахтарів вугільних шахт львівської області

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Чернюк В. І.1 , Абрагамович О. О.2, Мазур В. В.2, Семеряк О. М.1

Електронейроміографія як метод ранньої діагностики вібраційної хвороби та вегето-сенсорної поліневропатії рук шахтарів вугільних шахт львівської області

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

Повна стаття (PDF), UKR

 

Вступ. Вібраційна хвороба (ВХ) — поширене професійне захворювання у вугільній галузі добувної промисловості України. ВХ займає третє місце у структурі виявлюваної професійної захворюваності. Удосконалення методів ранньої діагностики ВХ — актуальна проблема, вирішення якої має попередити розвиток важких форм захворювання та інвалідизації потерпілих.

Мета дослідження — наукове обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення ранньої діагностики ВХ на основі поглибленого дослідження уражень периферичної нервової системи у шахтарів під впливом виробничої вібрації. Матеріали та методи дослідження. Досліджувану групу склали 118 шахтарів за професіями «гірничий робітник очисного вибою» та «прохідник», хворих на ВХ з різним ступенем вираженості клінічних синдромів. Контрольну групу склали 40 практично здорових гірників тих самих професій. Особам обох груп були проведені електронейро- міографічні обстеження (ЕНМГ).

Результати. Виявлені суттєві порушення показників як сенсорної, так і моторної складової ЕНМГ на відрізку «лікоть—зап’ясток» у хворих на ВХ шахтарів, котрі свідчать про глибокі ураження периферичної нервової системи. Ступінь вираженості порушень відповідала ступеню важкості захворювання. Запропоновані ЕНМГ — критерії для виявлення доклінічних форм ВХ та вегето-сенсорної поліневропатії (ВСП) рук.

Висновки. Для ранньої діагностики шкідливого впливу вібрації запропоновано критерії, що відбивають уповільнення проведення нервових імпульсів по п. radioabis та п. ulnaris їхньої амплітуди (понад 30 %), а також зменшення їхньої амплітуди (понад 20 %).

Ключові слова: шахтарі, нейроміографія, вібраційна хвороба, рання діагностика, електронейроміографія

Література

 1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна. - Київ : Авіцена, 2006. - 316 с.
 2. Профессиональные заболевания работающих в угольной промышленности Украины / В. В. Мухин, М. А. Стрельников, Н. М. Харковенко, Н. Т Седова // Здоров'я працюючих ; під ред. В. В. Мухіна. - Донецьк : ФЛП Дмитренко, 2010. - С. 236-244.
 3. Вищипан В. П. Умови праці, що впливають на розвиток вегетативно-сенсорної поліневропатії у гірників Кривбасу / В. П. Вищипан // Гигиена трудов : сб. науч. тр. - 2000. - № 31. - С. 28-31.
 4. Горенков Р. В. Ультразвуковое исследование в В-режиме магистральных артерий верхних конечно­стей у больных вибрационной болезнью / Р. В. Горен- ков, П. Н. Любченко // Медицина труда и промыш­ленная экология. - 2002. - № 3. - С. 24-27.
 5. Налча И. И. Состояние вегетативного обеспече­ния деятельности у больных вибрационной болезнью горняков / И. И. Налча // Український медичний альманах. - 2002. - Т. 5, № 4. - С. 84-97.
 6. Определение функционального состояния пери­ферической нервной системы у больных вибрацион­ной болезнью и профессиональной нейросенсорной тугоухостью по показателям электронейромиогра­фии / В. С. Рукавишников, О. Л. Лахман, Н. В. Карта- польцева, Д. В. Русанова // Медицина труда и про­мышленная экология. - 2008. - № 1. - С. 1-5.
 7. Шпагина Л. Н. Сравнительный анализ клиниче­ских проявлений вибрационной болезни разной степени выраженности / Л. Н. Шпагина, В. В. Захаренков // Медицина труда и промышленная экология. - 2010. - № 8. - С. 36-40.
 8. Множественные локальные поражения перифе­рических нервов у рабочих с заболеваниями рук про­фессионального генеза / Е. Н. Янышина, П. Н. Люб­ченко, Н. П. Янышин [и др.] // Медицина труда и промышленная экология. - 2009. - № 2. - С. 24-28.
 9. Шаяхметов А. Р. Соматические дисфункции в патогенезе вибрационной болезни и их лечение / А. Р. Шаяхметов // Медицина труда и промышленная экология. - 2002. - № 5. - С. 41-45.
 10. Синдром повышенной нервно-мышечной воз­будимости при вибрационной болезни / Е. Н. Яны- шина, П. Н. Любченко, Н. П. Янышин [и др.] // Медицина труда и промышленная экология. - 2004. - № 7. - С. 18-21.
 11. Русанова Д. В. Электронейромиография в диа­гностике вибрационной болезни и профессиональной полиневропатии / Д. В. Русанова, О. Л. Лахман // Медицина труда и промышленная экология. - 2007. - № 6. - С. 31-36.
 12. Кирьяков А. В. Множественные локальные пора­жения периферических нервов у рабочих с заболева­ниями рук профессионального генеза / А. В. Кирьяков, Г. В. Черепанина, А. В. Сухова // Медицина труда и промышленная экология. - 2009. - № 2. - С. 28-31.
 13. Возможности современной электрофизиологи­ческой диагностики полиневропатического синдрома при вибрационной болезни / С. Н. Жулев, И. В. Бойко, Т. С. Скородумова [и др.] // Медицина труда и про­мышленная экология. - 2007. - № 11. - С. 39-42.