You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ефективність проведення професійного психофізіологічного відбору вертольотчиків у миротворчі підрозділи із застосуванням рейтингового підходу

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.04.035

Швець А.В.1, Квльниш В.В.2

Ефективність проведення професійного психофізіологічного відбору вертольотчиків у миротворчі підрозділи із застосуванням рейтингового підходу

1 Науково-дослідний інститут проблем військової медицини ЗС України, м. Ірпінь

2 Українська військово-медична академія, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Запропоновано використання рейтингового підходу, що широко застосовується у спортивних змаганнях, для здійснення професійного психофізіологічного відбору українських миротворців. Розроблено розв’язувальне правило за рейтинговим підходом, що дає змогу оцінити ступінь придатності до льотної діяльності. Встановлено, що рейтин- говий методе ефективнішим за «традиційні» методи психофізіологічного відбору за рахунок урахування інтегральних характеристик різних за складністю завдань при різних психофізіологічних методиках.

Ключові слова: професійний відбір, психофізіологічні характеристики, миротворчі контингенти, рейтинг

Література

 1. Антомонов М.Ю. Использование математичес­ких методов в гигиенических исследованиях (крити­ческий анализ) // Пробл. медицины труда.- 1998.- С. 107-112.
 2. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности,- М.: ПЕР СЭ, 2001.- 511с.
 3. Боровиков В.П., Боровиков И.П. БТАТІБТІСА: Статистический анализ и обработка данных в среде І^іпсіомге.- М: Информационно-издательский дом - •Филинь». 1998.-608 с.
 4. Єна АЛ.. Кальниш В.В. Особливості трансфор­мації структури взаємозв'язків комплексу психофізі­ологічних якостей зі ступенем придатності до про­фесійної діяльності вертольотчиків // Журн. АМН України.-2004.-Т. 10,-№ 4,-С. 799-807.
 5. Кальниш В.В.. Ена А.И. Современные направле­ния совершенствования профессионального психо­физиологического отбора (обзор литературы) // Жур­нал АМН України.- 2004.-Т. 10.- № 2.- С. 368-384.
 6. Кальниш В.В.. Романенко Е.В.. Самойлов В.Д. Архитектура системы и разработка программных средств автоматизации диагностики психологичес­ких и психофизиологических качеств оперативно­диспетчерского персонала.- Киев. 1989.- 55 с. (Препр. АН УССР Ин-т проблем моделирования в энергетике: 89-14).
 7. Кальниш В.В.. Швець А.В. Особливості прове­дення професійного психофізіологічного відбору слухачів з застосуванням рейтингового підходу // Військова медицина України.- 2004.-Т. 4, № 3.- С.74-80.
 8. Кальниш В.В.. Швець А.В. Психофізіологічні аспекти діяльності військовослужбовців миротвор­чого контингенту Збройних Сил України // Наука і оборона.- 2006.- № 4- С. 38-43.
 9. Котик М.Л.. Емельянов А.М. Природа ошибок человека-оператора.- М.: Транспорт, 1993.- 252 с.
 10. Кулагин Б.В. Основы профессиональной пси­ходиагностики,-Л.: Медицина, 1984.-216 с.
 11. Литвак Б.Г. Экспертная информация: мето­ды получения и анализа.- М.: Радио и связь, 1982.­184 с.
 12. Макаренко Н.В. Теоретические основы и мето­дики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов.- Киев, 1996,- 336 с.
 13. Макаров Р.Н.. Герасименко Л.В. Теория и прак­тика конструирования целевых моделей операторов особо сложных систем управления.- М.: МАКЧАК. 1997.- 532 с.
 14. Озерянський А.А. Швець А.В.. Лук'янчук 1-А. Дизадаптаційний синдром у військовослужбовців українського миротворчого контингенту // Наука і оборона.-2006.-№ З-С.43—49.
 15. Суркова Е.В.. Новикова О.Ю.. Дербаба П.П.. ГЬровая Л.П. Авиационная наука наземному тран­спорту // Вестник Международной академии проб­лем человека в авиации и космонавтике (МНАПЧАК).- № 1 (24).- 2007.- С. 20-29.
 16. Швець А.В., Лук'янчук І.А. Фізіолого-гігієнічна характеристика умов професійної діяльності вій­ськовослужбовців миротворчих контингентів ЗС Ук­раїни // Проблеми військової охорони здоров'я: Збірник наукових праць Української військово-ме­дичної академії.- К.- 2006.- Вип. 16.- С. 382-387.
 17. Glickman, Mark Е. Dynamic paired comparison models with stochastic variances // Applied Statistics. -2001.- № 28 - P. 673-689. https://doi.org/10.1080/02664760120059219
 18. Karachima M., Seki H.. Noro K., Saito M. The relationship between the quantity of human informa­tion - processing and performance errors in VDT work // Work With Display Units.- Berlin.- (1-4 September).- 1992,- 1-4.
 19. Maltz M. Shinar D. New alternative methods of analyzing human behavior in cued target acquisition // Hum Fhctors. 2003 Summer: V. 45,-№ 2.- P. 281-295. https://doi.org/10.1518/hfes.45.2.281.27239
 20. Yerkes R.M.. Dodson J.D. The relation of strengh of stimulus to rapidity of habit-formation/ Journal of Comparative Neurology of Psychology. 1908.- V. 18.- P. 459-482. https://doi.org/10.1002/cne.920180503