You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ефективність застосування методу об'ємного пневмопресингу під час реабілітації учасників антитерористичної операції

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.02.046

Зайцев Д. В.1, Кальниш В. В.1, Пишнов Г. Ю.2

Ефективність застосування методу об'ємного пневмопресингу під час реабілітації учасників антитерористичної операції

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

 Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Особи з посттравматичним стресовим розладом можуть потребувати довготривалої комплексної реабілітації. Мета дослідження — визначення ефективності об’ємного пневмопресингу (ОП) за запропонованою методикою як засобу вегетотропної реабілітації.

Матеріали та методи дослідження. Досліджувалися 39 учасників бойових дій віком 19—60 років (пацієнти невроло­гічного відділення стаціонару). Контрольну групу склали 15 слухачів Української військово-медичної академії віком (24,3 ± 2,1) років. ОП проводили з використанням апарата «Біо-1» (Україна) на голові та спині з рухом пові­тряної хвилі від лоба до куприка. Реєстрацію варіабельності серцевого ритму (ВСР) проводили з 5-хв інтервалами до, під час та після ОП.

Результати. Після процедури ОП у всіх групах достовірно відбулося зменшення систолічного та пульсового арте­ріального тиску. Динаміка більшості показників ВСР у всіх групах була однаковою й у ветеранів наближалася до значень контрольної групи. Після ОП за даними статистичного аналізу ВСР спостерігали зростання впливу пара­симпатичної частини вегетативної нервової системи, автономізацію регуляції серцевого ритму. За даними частот­ного аналізу абсолютний рівень активності регуляторних систем підвищився, передусім за рахунок нейрогумораль­ного компоненту (достовірно в усіх групах). Зростання активності судинорухового центру може бути компенсатор­ним внаслідок примусової активізації кровообігу.

Висновки. Застосована методика ОП сприяє зменшенню серцевого навантаження, зростанню активності регуля­торних систем і зменшенню їхньої напруженості. У ветеранів бойових дій спостерігали тенденцію до нормалізації АТ і показників ВСР.

Ключові слова: учасники антитерористичної операції, посттравматичний стресовий розлад, об’ємний пневмопресинг, варіабельність серцевого ритму, функціональний стан

 

Література

 1. Діагностика, терапія та профілактика медико- психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах: [методичні рекомендації]. / П. В. Волошин, Н. О. Марута, Л. Ф. Шестопалова [та ін.]. - Харків, 2014. - 80 с.
 2. Медико-психологічна реабілітація учасників АТО і тимчасово переміщених осіб: [методичні рекомендації] / О. В. Галацан, Г. М. Сіроштан, Б. В. Михайлов [та ін.]. - Харків, 2016. - 27 с.
 3. Зайцев Д. В. Применение объемного пневмо­прессинга в сочетании с фармакотерапией при арте­риальной гипертензии / Д. В. Зайцев // Український журнал медицини, біології та спорту. - 2015. - № 2. - С. 75 - 78.
 4. Зайцев Д. В. Вплив об'ємного пневмопресингу на нічний сон: пілотне анкетування / Д. В. Зайцев // Матеріали науково-практичної конференції «Перс­пективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги». МОЗ України, ДВНЗ «Тернопільський державний медич­ний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та курор­тологів. Тернопіль, 6 жовтня 2016 р. - 2016. - С. 23. 
 5. Зайцев Д. В. Об'ємний пневмопресинг: теорія і практика (огляд літератури) / Д. В. Зайцев, Г. Ю. Пиш- нов // Український медичний часопис. - 2014. - № 4 (102). - С. 127 - 132.
 6. Зайцев Д. В. К вопросу о механизме действия объемного пневмопрессинга / Д. В. Зайцев, Л. А. Ка­рамзина // Загальна патологія та патологічна фізіо­логія. - 2015. - Т 10. № 1. - С. 99 - 107.
 7. Каплан А. Я. Вариабельность ритма сердца и характеристики обратной связи по результатам опе­раторской деятельности у человека / А. Я. Каплан // Журнал высшей нервной деятельности. - 1999. - Т 49, № 2. - С. 345 - 350.
 8. Коростій В. І. Психофармакотерапія в комплекс­ному лікуванні та реабілітації посттравматичного стресового розладу / В. І. Коростій, В. Т Поліщук, І. Заворотний // Міжнародний неврологічний журнал. - 2015. - № 6 (76). - С. 59 - 71.
 9. Медична психологія: за редакцією академіка Д. Максименка / [С. Д. Максименко, І. А. Коваль, К. С. Максименко, М. В. Папуча]. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 520 с.
 10. Психофізіологічний супровід антарктичних експедицій: [методичні рекомендації] / Є. В. Моїсеєн- ко, В. І. Сухоруков, С. А. Мадяр [та ін.]. - Київ, 2006. - 35 с.
 11. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.02.2016 р. № 121 «Про затвердження та впро­вадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при посттравма­тичному стресовому розладі».
 12. Психолого-психіатрична допомога постражда- лим у збройних конфліктах: методичні рекомендації // О. К. Напрєєнко, О. Г Сиропятов, О. В. Друзь [та ін.]. - Київ, 2014. - 26 с.
 13. Патент на корисну модель 38743 Україна, МПК А61Н7/00, А61Н9/00. Пневматичний пристрій для краніо-сакральної пресури / Заявники і патентовлас- ники Таршинов І. В., Зайцев Д. В. - Заявл. 05.05.08; опубл. 12.01.09, бюл. № 1/2009.
 14. Патент на корисну модель 45538 Україна, МПК А61Н 9/00, А61Н 31/00. Спосіб лікування астенічного синдрому у пацієнтів урологічного профілю / Заявники і патентовласники Рожков В. С., Афанас'є- ва Я. С., Таршинов І. В., Чуприков А. П. - Заявл. 26.06.09; опубл. 10.11.09, бюл. № 21/2009. 
 15. Пленова Т. Использование объемного пневмо­прессинга в лечении артериальной гипертензии / Т. Пленова, И. Таршинов, Л. Таршинова // Материалы Международного научного конгресса и 62-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной федерации водо­лечения и климатолечения (Япония, 5-16 ноября, 2009). - 2009. - С. 35.
 16. Педак А. А. Психические и психосоматические расстройства в клинике врача общей практики - семейной медицины / А. А. Педак. - Николаев : Илион, 2011. - 695 с. 
 17. Low-pressure sequential compression of lower limbs enhances forearm skin blood flow / G. Amah, S. Voi- cu, P. Bonnin, N. Kubis // Clinical and investigative medicine. - 2016. - № 39 (6). - Р. 204-212.
 18. Real-Time Direct Evidence of the Superficial Lymphatic Drainage Effect of Intermittent Pneumatic Compression Treatment for Lower Limb Lymphedema / S. Kitayama, J. Maegawa, S. Matsubara [et al.] // Lympha­tic Research and Biology. - 2017. - № 15 (1). - Р 77-86.
 19. Intermittent Pneumatic Compression for the Prevention of Venous Thromboembolism after Total Hip Arthroplasty / H. S. Kwak, J. H. Cho, J. T Kim [et al.] // Clinics in Orthopedic Surgery. - 2017. - № 9 (1). - Р 37-42.