You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вплив змісту акустичних сигналів на біологічну активність шуму в умовах напруженої праці

3(27) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.03.027

Мішенко І. А.1, Назаренко В. І.2, Колганов А. В.1

Вплив змісту акустичних сигналів на біологічну активність шуму в умовах напруженої праці

1 Інститут ринку та соціальної політики, м. Донецьк
2 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено порівняльний аналіз впливу на слухову функцію та біологічний вік жінок-операторів акустичних сигналів різної природи: мовних та абстрактних, з рівнями 60—65 дБА. З мовними сигналами працювали телефоністи ДП «УТЕЛ», з абстрактними, які створюються акустичними процесами в порушеному гірському масиві і технологічними особливостями видобутку вугілля — оператори сейсмопрогнозу. Показано, що біологічна активність акустичних сигналів залежить від їхнього змісту (мовні або абстрактні), а максимальні зміни слухової чутливості (до 20—25 дБ) спостерігаються в мовному діапазоні частот (125 — 2000 Гц). Зі збільшенням календарного віку і стажу роботи працюючих, темп їхнього постаріння прискорюється до 6 — 9 років, у порівнянні з популяційним стандартом. Зроблені висновки щодо необхідності подальшої гігієнічної регламентації інформаційно значимих шумів та їхньої ролі у формуванні напруженості праці.

Ключові слова: шум, напружена праця, мовні й абстрактні акустичні сигнали, поріг слуху, біологічний вік, телефоністи, оператори сейсмопрогнозу

Література

 1. Гигиеническое нормирование факторов производственной среды и трудового процесса / сост.: Н. Ф. Из- меров, А. А. Каспаров.- М.: Медицина, 1986.- 240 с.
 2. Кундиев Ю. И. Профессиональная заболеваемость в Украине / Кундиев Ю. И., Нагорная А. М. // Медицина труда и промышленная экология.- 2005.- № 9.- С. 17-26.
 3. Профессиональный риск: справочник / Под ред. Н. Ф. Измерова и Э. И. Денисова.- М.: Социздат, 2001.- 267 с.
 4. Комплексная гигиеническая оценка условий и характера труда (профессионального риска) горнорабочих / В. В. Суханов, В. В. Мухин, Д. О. Ластков, О. Н. Путилина // Медицина труда в угольной промышленности.- Донецк, 2000.- С. 57-63.
 5. Методологические аспекты гигиенического исследования сочетанных и комбинированных воздействий / Под ред. Л. А. Булдакова, В. А. Книж- никова.- М.: МЗ СССР, 1986.- 254 с.
 6. Трахтенберг И. М. Проблема токсических воздействий малой интенсивности - дань творческому романтизму прошлого или необходимость, диктуемая реалиями настоящего // Токсикологический вестник.- 1997.- № 1.- С. 6-11.
 7. Физические факторы и стресс / Г. А. Суворов, Л. В. Пальцев, Л. В. Прокопенко и др. // Медицина труда и промышленная экология.- 2002.- № 8.- С. 1-4.
 8. Трахтенберг И. М. Проблемы нормы и критериев оценки воздействия на организм факторов производственной среды // Гигиена труда и профессиональные заболевания.- 1980.- № 6.- С. 38-42.
 9. Назаренко В. І. Комбінована дія магнітного поля промислової частоти, шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт біол. наук: спец.: 14.02.01 «Гігієна та проф. патологія» / Назаренко В. І., Інститут медицини праці НАМН України.- К., 2011.- 33 с.
 10. Колганов А. В. Психофизиологические особенности влияния шума на организм человека.- Донецк: Норд-Пресс, ДИРСП, 2007.- 148 с.
 11. Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5.-8-6.6.1-083-2001 / МОЗ України.- К., 2001.- 47 с.
 12. Иваницкий А. М. Информационные процессы мозга и психическая деятельность / Иваницкий А. М., Стрелец В. Б., Корсаков И. А.- М.: Наука, 1984.- 200 с.
 13. ДСН 3.3.6.037 - 99: Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку,- К.: МОЗ України, 1999.- 29 с.
 14. ДСанПіН 3.3.2-007-98: Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.- К.: МОЗ України, 1998.
 15. ДСН 3.3.6.042-99: Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.- К.: МОЗ України, 1999. -15 с.
 16. ГОСТ 12.4.062-78 ССБТ Шум. Методы определения потерь слуха человека.- М.: Изд-во стандартов, 1978.
 17. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / Антомонов М. Ю.- К., 2006.- 558 с.
 18. Цымбал В. П. Теория информации и кодирования / Цымбал В. П.- К.: Вища школа, 1973.- 232 с.
 19. Колганова І. А. Фізіолого-гігієнічна оцінка та профілактика несприятливого впливу умов праці на операторів сейсмопрогнозу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 14.02.01 «Гігієна та проф. патологія» / Колганова І. А., Інститут медицини праці НАМН України.- К., 2010.- 20 с.
 20. Основные показатели физиологической нормы человека: руководство для токсикологов / под ред. И. М. Трахтенберга.- К. : Авиценна, 2001.- 372 с.
 21. Стрелков Ю. К. Инженерная и профессиональная психология / Стрелков Ю. К.- М.: Академия; Высшая школа, 2001.- 360 с.
 22. Effect of signaled versus unssignaled stress on rat myccardium / Miller D. G., Grossman Z. D., Richerdson R. L. [et al] // Psychologie medicale.- 1978.- V. 40, № 5.- P. 432-434.
 23. Использование методики определения биологического возраста человека в донозологической диагностике : метод. рекомендации.- К., МОЗ Украины, 1990.- 14 с.