You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вплив кверцетину та глутаргіну на показники периферичної крові і неспецифічної резистентності організму щурів за умови кадмієвої інтоксикації

DOI xxxxxxxx

Дмитруха Н.М.

Вплив кверцетину та глутаргіну на показники периферичної крові і неспецифічної резистентності організму щурів за умови кадмієвої інтоксикації

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м.Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Метою представленої роботи було дослідження впливу препаратів Кверцетин і Глутаргін на показники периферичної крові та неспецифічної резистентності організму щурів лінії Вістар за умови кадмієвої інтоксикації, яку моделювали внутрішньоочеревинним введенням розчину сульфату кадмію в дозі 1/100 ЛД50 (0,4 мг/кг маси тіла). Препарати додавали до їжі піддослідним щурам із першого дня експозиції з розрахунку Кверцетин (10 мг/кг маси тіла) та Глутаргін (100 мг/кг маси тіла). Контрольній групі щурів протягом експерименту внутрішньоочеревинно вводили 0,9 % №0. Стан периферичної крові і неспецифічної резистентності оцінювали за допомогою стандартних гематологічних і імунологічних методів після 30 днів експозиції та 6 тижнів відновного періоду. Вживання Кверцетину щурами з кадмієвою інтоксикацією сприяло нормалізації рівня цинкпротопорфірину та еритроцитів, збільшенню кількості лейкоцитів та лімфоцитів, стимуляції фагоцитарної активності нейтрофілів, зниженню в них оксидативних процесів, зменшенню в крові рівня імунних комплексів. Використання Глутаргіну при кадмієвій інтоксикації також зменшувало токсичний вплив кадмію на клітини крові, стимулювало неспецифічну резистентність. Позитивний ефект від застосування Кверцетину та Глутаргіну в щурів із метою профілактики негативного впливу кадмію на показники периферичної крові і неспецифічної резистентності зберігався і після експозиційного періоду.

Ключові слова: кадмій, Кверцетин, Глутаргін, периферична кров, неспецифічна резистентність

Література

 1. Toxicological Profile for Cadmium. Atlanta, GA: Agancy for Toxic Substances and Disease Register Us Department of Health and Human Services / Comment Period Ends: February 17, 1998.- 347 p.
 2. Кадмий: Экологические аспекты (Гигиенические критерии состояния окружающей среды).- Женева: ВОЗ, 1994.- 135 с.
 3. Гильденскиольд Р.С. Тяжелые металлы в окружающей среде и их влияние на организм (обзор) / Р.С. Гильденскиольд, Ю.В. Новиков, Р.С. Хамидулин // Гигиена и санитария.- 1992.- №5-6.- С.6-9.
 4. К вопросу об иммунотоксическом действии соединений тяжелых метал лов / [Стежка В.А., Дмитру- ха Н.Н., Покровская Т.Н. и др.] //Современные проблемы токсикологии.- 2003.- №1.- С.22-28.
 5. Дмитруха Н.М. Експериментальне дослідження впливу важких металів (свинцю та кадмію) на неспецифічну резистентність організму білих щурів / Н.М. Дмитруха // Современные проблемы токсикологии.- 2004.- № 4.- С. 27-30.
 6. Кацнельсон Б.А. Принципы биологической профилактики профессиональной и экологически обусловленной патологии от воздействия неорганических веществ / Б.А. Кацнельсон, Т.Д. Дегтярева, Л.И. Привалова.- Екатеринбург, 1999. -106 с.
 7. Додина Л.Г. Еффективность антиоксидантов и адаптогенов в повышении защитных реакций организма при воздействии факторов производственной и окружающей среды (обзор литературы) / Л.Г. Додина, Е.Е. Агамова // Мед. труда и пром. экология.- 2000.- №2.- С.29-34.
 8. Мельничук Д.О. Вплив різних умов антиоксидантного захисту на кумуляцію кадмію та біохімічну характеристику крові білих щурів / Д.О. Мельничук, Н.М. Мельникова, Є.А. Деркач // Соврем пробл. ток- сикол.- 2004.- № 4.- С. 9-11.
 9. Нурмухамбетов А.Н. Индукция кадмием пере- кисного окисления липидов в тканях белых крыс и ее профилактика аскорбиновой кислотой / А.Н. Нурмухамбетов, Е.П. Кащеева, Ж.С. Исымбаева // Гигиена и санитария.- 1989.- № 4.- С.77-78.
 10. Чекман І.С. Флавоноїди - клініко-фармаколо- гічний аспект / І.С. Чекман // Ліки України.- 2002.- № 1.- С.5-7.
 11. Оценка антиоксидантной и антитоксической эффективности природного флавоноида дигидрокверцетина / [Кравченко Л.В., Морозов С.В., Авреньева Л.И. и др.] // Токсикол. вестник.- 2005.- № 1 .- С. 14-20.
 12. Скрипник І.М. Комплексна оцінка впливу Глу- таргіну на функціональний стан печінки у хворих на хронічний токсичний гепатит алкогольної етіології / І.М. Скрипник, Г.В. Невойт, 1.1. Дегтярьова / / Здоров'я України, 2004.- № 22(107).- С.50.
 13. Звягинцева Т.Д. Новые возможности в лечении токсических гепатитов / Т.Д. Звягинцева, А.В. Дерга- чева // Здоров'я України. 2004.- № 22(107).- С. 49-56.
 14. Иммуномодулирующее действие глутаргина при синдроме хронической усталости / [Назар О.В., Титомир А.И., Андрианова И.В. и др.] // Зб. робіт науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи використання вітчизняного препарату Глутаргін в клініці внутрішніх хвороб».- Харків, 2005.- С.225- 228.
 15. Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник / [В.В. Меньшиков, Л.Н. Делекторская, РП. Золотницкая и др.]: под ред. В.В.Меньши- кова.- М.:Медицина,1987. -368 с.
 16. Instruction manual of ZP HEMATOFLUOROME- TER Models 206 D, 1996. -12 с.
 17. Иммунология : Практикум / Е.У.Пастер, В.В.Овод, В.К. Позур, Н.Е. Віхоть.- К.: Вища шк., 1989.- 304 с.
 18. Сепиашвили Р.И. Введение в иммунологию / РИ. Сепиашвили.- Цхалтубо-Кутаиси,1987.- 230 с.
 19. Лапач С.Н. Статистические методы в медикобиологических исследованиях с использованием Excel / С.Н. Лапач, А.В. Губенко, П.Н. Бабич.- К.: Морион, 2000.- 320 с.