You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вплив малих лов хлорсульфурону на стан перекисного окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків організму щурів у субхронічному експерименті

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.02.033

Леоненко Н.С.

Вплив малих лов хлорсульфурону на стан перекисного окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків організму щурів у субхронічному експерименті

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

При дослідженні особливостей змін перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та окислювальної модифікації білків при введенні хлорсульфурону в малих дозах протягом ЗО діб виявлено дозозалежну інтенсифікацію ПОЛ у печінці, еритроцитах га плазмі крові, а також окислювальної модифікації білків у плазмі крові. Найбільш виражені та ста­більні зміни інтенсивності вільнорадикального ІЮЛ відмічено в печінці. Відновний період протягом двох тижнів сприяє нормалізації досліджуваних показників.

Ключові слова: гербіциди, похідні сульфонілсечовини, хлорсульфурон, окислювальна модифікація білків, перекисне окислення ліпідів

Література

 1. Гацко Р.Г.. Мажуль Л.М.. Позднякова Е.А. Пере- кисное окисление липидов в тканях крыс разного возраста в норме и при голодании//Бюлл. экспе- рим. биол. и медицины,- 1982.- №4,- С. 30-32.
 2. Григор'єва Н.П.. Премій І.М.. Мещишен І.Ф. Окис- нювальна модифікація білків та активність деяких антиоксидантних ферментів крові щурів за умов оп­ромінення та дії настоянки арніки гірської//Мед. ХІМ.-2000.-Т.2. МІ'І.-С. 70-73.
 3. Дубініна О.Ю. Окиснювальний стрес і окисню- вальна модифікація білків//ТЬм же,- 2001.- Т.З. №2.-С. 5-12.
 4. Журавлева Т.Д.. Суплотов С.Н.. Киянюк Н.С. и др. Возрастные особенности свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной защиты в эритроцитах здоровых людей//Клин. лаб. диагнос­тика,-2003,-№8,-С. 17-18.
 5. Камышников В.С. Справочник по клинико-би­охимической лабораторной диагностике: в 2 т. Т.2.- Минск: Беларусь. 2000.- 495 с.
 6. Любинская Л.А.. Повякель Л.И. Токсикологичес­кая характеристика производных сульфонилмочевины. http://www.medved.kiev.ua/arhlv_mg/2_2000.htm.
 7. Любинская Л.А.. Повякель Л.И. Бардик Ю.В. Влияние производных сульфонилмочевин на гормо­нальный статус организма теплокровных живот­ных//Наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми токси­кології. гігієни та аналітичної хімії пестицидів та агрохімікатів»: Тези допов.- http://www.medved.kiev.ua
 8. Мещишен 1.Ф. Метод визначення окислювальної модифікації білків плазми (сироватки) крові//Буковинський мед. вісн.- 1998.-Т.2. №1.-С. 156-158.
 9. Мещишен 1.Ф.. Польовий В.П. Механізм окис­лювальної модифікації білків//Там же,- 1999.- Т.З, №1.-С. 196-205.
 10. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні,- К.: Юнівест Маркетинг. 2003,- 157 с.
 11. Тймочко М.Ф.. Кобилінська Л.1. Вільноради- кальні реакції та їх метаболічна роль//Мед. хім.- 1999.-Т.1. №1.-С. 19-25.
 12. EUman G.L. Tissue sulfliydryl groups//Arch. Bio- chem. Biophys.- 1959.-V.82.-P. 70-76. https://doi.org/10.1016/0003-9861(59)90090-6
 13. IPCS Environmental Health Criteria 170. Asses­sing human health risk of chemicals: derivation of guid­ance value for health-based exposure limits.- Geneva: WHO. 1994.-73 p.
 14. The Pesticide Manual/9th ed./British Crop Pro­tection Council. 1991