You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Вплив Глутаргіну на пул вільних амінокислот крові щурів за отруєння різними дисперсними формами свинцю

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Лазаренко І. А., Деркач Є. А., Мельникова Н. М.

Вплив Глутаргіну на пул вільних амінокислот крові щурів за отруєння різними дисперсними формами свинцю

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Досліджено вплив препарату Глутаргін на вміст вільних амінокислот крові щурів за умови свинцевої інтоксикації, яку моделювали пероральним уведенням свинцю ацетату в дозі 70 мг/кг маси тіла тварини (макродисперсна форма) та наночастинок свинцю (наноформа) в аналогічній дозі. Глутаргін піддослідним щурам давали per os з першого дня експозиції з розрахунку 100 мг/кг маси тіла. Інтактним тваринам протягом експерименту перорально вводили 0,9 % NaCl. Уміст вільних амінокислот у крові щурів визначали після 14 днів експозиції. Введення Глутаргіну при свинцевій інтоксикації зменшувало токсичний вплив свинцю на пул амінокислот, що сприяло нормалізації синтезу білка в уражених органах та тканинах.

Ключові слова: макродисперсна форма свинцю, наноформа свинцю, Глутаргін, вільні амінокислоти, кров

Література

 1. Трахтенберг И. М. Роль свинца и железа, как техногенных химических загрязнителей, в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний / И. М. Трахтенберг, И. П. Лубьянова, Е. Л. Апыхтина // ТЬегаріа.- 2010.- № 7-8 (49).- С. 36-39.
 2. Стежка В. А. Науково обґрунтовані принципи і підходи до вторинної медико-біологічної профілактики екологічно обумовленої та професійної патології, пов'язаної з впливом на людину сполук свинцю. Частина І. Шляхи надходження до організму, особливості токсикокінетики і токсикодинаміки свинцю / В. А. Стежка // Современные проблемы токсикологии.- 2005.- № 4.- С. 63-69.
 3. Быков А. А. Оценка риска загрязнения окружающей среды свинцом для здоровья детей в России / А. А. Быков, Б. А. Ревич // Медицина труда и пром. эколог,- 2001.- № 5.- С. 6 -10.
 4. Свинец и его действие на организм / А. И. Кор- бакова, Н. С. Соркина, Н. Н. Молодкина [и др.] // Медицина труда и пром. эколог.- 2001.- № 5.- С. 29-34.
 5. Ткаченко Т. А. Біохімічні показники крові вагітних щурів за умов отруєння ацетатом свинцю / Т. А. Ткаченко, Н. М. Мельникова // Современные проблемы токсикологии.- 2008.- № 2.- С. 25-27.
 6. Delfino R. J. Potential role of ultrafine particles in asso- tiations between airborn particles mass and cardiovascular health / R. J. Delfino, C. Sioutas, S. Malik // Environ. Health Perspect.- 2005.- V. 113, № 8.- P. 934-946.
 7. Shulz H. Fine particulate matter - a health hazard for lungs and other organs? / H. Schulz // Pneumologie.- 2006.- V. 60, № 10.- P. 611 - 615.
 8. Cheng Y. H. Measurements of ultrafine particle concentrations and size distribution in an iron foundry / Y. H. Cheng // J. Hazard Mater.- 2008.- V. 158, № 1.- P. 124-130.
 9. Демецька О. В. Проблема безпеки при використанні нанотехнологій / О. В. Демецька // Довкілля і здоров'я.- 2010.- № 4.- С. 8-12.
 10. Нанотоксикологія: напрямки досліджень (огляд) / І. С. Чекман, А. М. Сердюк, Ю. І. Кундієв [та ін.] // Довкілля та здоров'я.- 2009.- № 1 - С. 3-7.
 11. Андрусишина И. Н Наночастицы металлов: Способы получения, физико-химические свойства, методы исследования и оценка токсичности / И. Н. Андрусишина // Современные проблемы токсикологии.- 2010.- № 3.- С.5 -14.
 12. Павловская Н. А. Клинико-лабораторные аспекты раннего выявления свинцовой интоксикации / Н. А. Павловская, Н. И. Данилова // Мед. труда и пром. экология.- 2001.- № 5.- С. 18-22.
 13. Швець В. І. Зміни тканинного протеолізу при інтоксикації білих щурів малими дозами важких металів / В. І. Швець, В. Л. Кісілюк, І. Д. Шкробанець // Клінічна та експериментальна патологія.- 2009.- Т VIII, № 4 (30).- С. 87- 89.
 14. Шепельова І. А. Амінокислотний склад крові та показники азотового обміну у щурів, отруєних кадмію сульфатом / І. А. Шепельова, Є. А. Деркач, Н. М. Мельникова // Современные проблемы токсикологии.- 2006.- № 4.- С. 35-37.
 15. Криницька І. Я. Зміни показників протеїназо- інгібіторної системи у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі хронічної інтоксикації солями кадмію та свинцю / І. Я. Криницька // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2006.- № 1.- С. 71-74.
 16. Дмитруха Н. М. Вплив Кверцетину та Глутаргіну на показники периферичної крові і неспецифічної резистентності організму щурів за умови кадмієвої інтоксикації / Н. М. Дмитруха // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2009.- № 4.- С. 85-91.
 17. Камышников В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике / В. С. Камышников.- 3-е изд.- М.: МЕДпресс-информ, 2009.896 с.: ил.
 18. Изучение состава свободных аминокислот крови здоровых и больных анемией людей / Е. Д. Жабицкая, Н. И. Штеменко, А. А. Пупченко, О. А. Сорочан // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія.- 2002.- Т 2, № 10.- С. 146-150.
 19. Динаміка вмісту вільних амінокислот у тканинах коропа за дії іонів важких металів / В. З. Курант, Ю. В. Синюк, Р. Б. Балабан, В. В. Грубінко // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: біологія.- 2002.- № 1 (16).- С. 105-111.
 20. Артемова О. В. Характеристика пула свободных аминокислот плазмы крови крыс в условиях прерывистой алкогольной интоксикации / О. В. Артемова, В. В. Леле- вич // Актуальные вопросы молекулярной эволюции и биохимии: Материалы Республиканской конференции, посвященной 75-летию со дня основания кафедры общей химии БГМУ- Минск, 2006.- С. 16-18.