You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Екологічні аспекти праці водіїв маршрутних таксі

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.01.031

Гребняк М. П., Федорченко Р. А.

Екологічні аспекти праці водіїв маршрутних таксі

Запорізький державний медичний університет

 Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Зростаючий техногенний пресинг на довкілля зумовлює виникнення низки різноманітних проблем про­мислової екології. У містах автотранспорт являє собою ключову ланку їхнього функціонування з одного боку, а з іншого — одне з домінантних джерел забруднення довкілля. Вказані фактори детермінують вплив несприятливих екологічних умов для професійної діяльності водіїв маршрутних таксі, які знаходяться в епіцентрі забруднення довкілля пересувними джерелами. Атмосферні забруднення автотранспортом суттєвим чином впливають на захво­рюваність органів дихання, онкологічну захворюваність, захворювання серцево-судинної системи, крові та крово­творних органів. Серед водіїв автомобілів — висока захворюваність із тимчасовою втратою працездатності, а також високі показники первинного виходу на інвалідність.

Мета дослідження — визначити основні чинники, що формують специфіку праці водіїв маршрутних таксі у велико­му промисловому місті з екологічно зміненим довкіллям.

Матеріали та методи дослідження. Для характеристики екологічної обстановки в зоні діяльності водіїв маршрут­них таксі використані наступні показники: валові викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел, питомі викиди на 1 км2, сумарний показник забруднення повітря (£ПЗ/ГДЗ). Визначення складу та інтенсивності тран­спортних потоків проведено в чотирьох вузлах транспортних розв’язок протягом світового часу доби. У професіо- графічних дослідженнях взяли участь 78 фахівців та водіїв маршрутних таксі.

Результати. Промислову екологію водіїв маршрутних таксі можна представити як взаємозв’язані чинники разом із властивостями, класифікацією за ознаками в даній галузі у вигляді моделі, складовими блоками якої є «Урбанізаційна типологія», «Промислові викиди», «Метеорологічні умови», «Транспортно-технологічні чинники атмосферного забруднення», «Фактори, що обтяжують шкідливу дію полютантів», «Здоров’я». Системоутворюючим елементом є умови праці водіїв маршруток маршрутних таксі, які, з одного боку, формуються під дією низки екологічних та про­фесійних чинників, з іншого боку, умови праці визначають здоров’я водіїв у промисловому центрі. Домінантною рисою атмосферних забруднень є невпинне зростання питомої ваги пересувних джерел у сумарному обсязі викидів. Так, якщо доля викидів автотранспорту в м. Запоріжжі в 1990 році становила 8,7 %, то в 2011 році — 28,8 %, а в 2014 році — 30,6 %. Це зумовило те, що середньорічні обсяги викидів від автотранспорту в 2009—2014 роках складали (44852,7 ± 1484,3) т, а питомі викиди — 132365,8 кг/км2. Найбільші викиди автотранспорту: діоксид вуглецю (1461990,3 кг/км2), оксид вуглецю (101822,8 кг/км2) та неметанові сполуки (15183,7 кг/км2).

Висновки. Сьогодні на перший план виходить екологічна проблема внаслідок забруднення атмосферного повітря автотранспортом. У великому промисловому місті проблема атмосферних забруднень ускладнюється трудністю розсіювання в зоні дихання. Стан атмосферного повітря індустріального міста на тлі значних довготривалих та зростаючих викидів від пересувних джерел формує професійні ризики для здоров’я водіїв маршрутних таксі. Концептуальна модель промислової екології водіїв складається з наступних блоків: «Урбанізаційна типологія», «Промислові викиди», «Метеорологічні умови», «Транспортно-технологічні чинники атмосферного забруднення», «Фактори, що обтяжують шкідливу дію полютантів», «Здоров’я».

Перспективи подальших досліджень полягають у аналізі захворюваності внаслідок екологічного тиску на організм та обґрунтуванні системи медичного менеджменту водіїв маршрутних таксі.

Ключові слова: водії маршрутних таксі, умови праці, екологічні умови

 

Література

 1. Гребняк М. П. Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста в сучас­них умовах / М. П. Гребняк, Р. А. Федорченко // Довкілля та здоров'я. - 2015. - № 4 (10). - С. 26-29.
 2. Гребняк Н. П. Донозологическая диагностика болезней органов дыхания у жителей мегаполиса металлургического профиля / Н. П. Гребняк, Р. А. Фе- дорченко // Inter-Medical. - 2015. - № 10. - С. 25-29.
 3. Долженкова О. В. Вплив автомобільного транс­порту на безпеку життєдіяльності мешканців м. Дніпропетровська / О. В. Долженкова, В. Н. Петро­ва // Вестник Харьковского национального автомо­бильно-дорожного университета. - Вып. 36, 2007. - С. 56-60.
 4. Изучение распространенности заболеваемости с временной утратой трудоспособности водителей автотранспортных средств / А. С. Каракушикова, К. К. Тогузбаева, Л. С. Ниязбекова [и др.] // Вестник КАЗНМУ - 2012. - № 4 . - С. 324-329.
 5. Кундиев Ю. И. Профессиональное здоровье в Украине: Эпидемиологический анализ / Ю. И. Кун­диев, А. М. Нагорная. - Киев : Авиценна, 2007. - 396 с.
 6. Ларин С. А. Влияние загрязнений атмосферного воздуха автотранспортом на развитие злокачествен­ных новообразований у населения г. Кемерово / С. А. Ларин, А. А. Быков // Медицина труда и про­мышленная экология. - 2015. - № 5. - С. 9-14.
 7. Мержиєвська В. В. Забруднення атмосфери викидами транспортних засобів. Основні сполуки / В. В. Мержиєвська // Автошляховик України. - 2006. - № 3 (191). - С. 20-23.
 8. Обоснование методических подходов к совер­шенствованию медицинского обеспечения в авто­транспортной отрасли / Б. В. Панов, Л. П. Зарицкая, Е. М. Псядло [и др.] // Актуальные проблемы транс­портной медицины. - 2007. - № 1. - С. 27-38.
 9. Оценка эффективности и специфической без­опасности вторичной профилактики артериальной гипертонии у водителей автотранспорта / А. А. Эль- гаров, Р. М. Арамисова, М. А. Эльгаров [и др.] // Клиническая медицина. - 2015. - № 4. - С. 31-38.
 10. Патогенетичне обгрунтування принципів та методів діагностики та медичної корекції дизрегулятор- них станів у операторів транспорту / А. I. Гоженко, О.  В. Горша, В. I. Горша [та ін.] // Український журнал з проблем медицини праці. - 2012. - № 4 (33). - С. 24-28.
 11. Прокопенко Л. В. Оценка рабочей среды води­телей различных типов автобусов / Л. В. Прокопенко, И. Г. Шевкун // Медицина труда и промышленная экология. - 2009. - № 7. - С. 12-17.
 12. Шафран Л. М. Психофизиология работников транспорта: перспективы развития / Л. М. Шафран, В. П. Думский // Актуальные проблемы транспорт­ной медицины. - 2008. - № 2 (12). - С. 8-10.
 13. Шевкун И. Г. Гигиеническая оценка условий труда водителей пассажирского автотранспорта и меры про­филактики (на примере Ростовской области) : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.50. «Медицина труда» / И. Г. Шевкун. - Москва, 2009. - 24 с.
 14. Bohn P. C. The contribution of cognitive and psychomotor evaluation tools to the assessment of driving potential / P. C. Bohn // The American journal of occupational therapy. - 2008. - V. 62, № 2. - Р. 159-72.