You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порушення гормональної регуляції остеогенезу у ліквідаторів аварії на чаес з високими поглинутими дозами опромінення у найближчі і віддалені терміни після радіаційного впливу

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.04.052

Коваленко О.М., Муравйова І.М.

Порушення гормональної регуляції остеогенезу у ліквідаторів аварії на чаес з високими поглинутими дозами опромінення у найближчі і віддалені терміни після радіаційного впливу

Науковий центр радіаційної медицини АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Представлені результати визначення базальних концентрацій гормонів, що впливають на остеогенез, та стан мінеральної щільності кісткової тканини у осіб, опромінених у широкому діапазоні доз, у найближчі і віддалені після- аварійні роки. Остсопенічний синдром за Т-критерієм в УЛНА на ЧАЕС зустрічається достовірно частіше, ніж у групі порівняння. Підвищена концентрація загального кальцію сироватки крові в УЛНА на ЧАЕС може бути причиною збільшення рівня кальцитоніну і, відповідно, зменшення рівня паратгормону. Середні рівні кортизолу та тестостерону, що неспецифічно впливають на обмінні процеси у кістковій тканині, теж відрізняються. Отримані результати дають підставу вважати, шо радіаційний чинник може впливати на стан кісткової тканини через зміни систем гормональної регуляції процесів її ремоделювання та резорбції.

Ключові слова: ліквідатори аварії на ЧАЕС, поглинуті дози опромінення, остеопенічний синдром, гормональна регуляція, мінеральна щільність кісткової тканини

Література

 1. Гринспэн С.Л., Гринспэн Ф.С. Влияние тирео­идных гормонов на костную ткань / / Международ­ный журнал медицинской практики,- 2001№ 1.- С. 47-56.
 2. Бебешко В.Г., Дарчук Л.А.. ВолодинаТ.Т., Дроздо­ва В.Д.. Завербна Л.В. Физико-химические свойства остеона у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС и больных с лейкемиями / В кн.: Медицинские послед­ствия аварии на Чернобыльской атомной станции. Книга 2. Клинические аспекты Чернобыльской катас­трофы / Под ред. В.Г. Бебешко и А.Н. Коваленко.- К.: •МЕДЭКОЛ* МНИЦ БИО-ЭКОС. 1999,- С. 370-382.
 3. Никифорова И.Д.. Шантырь. "Потин ЛЛ. и др. Заболеваемость костно-мышечной системы и мине­ральная плотность костной ткани у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС // Мед. радиология и ра­диационная безопасность - 2000.-Т. 45, № 6,— С. 14-20.
 4. Повороэнюк В.В., Подрушняк Е.П.. Коштура И.Д. Структурно-функциональное состояние костно-мы­шечной системы у лиц разного возраста, подвер­гшихся воздействию малых доз ионизирующего из­лучения. и пути его коррекции / / Проблемы старе­ния и долголетия.- 1995,-Т.5, № 3-4.-С. 227-238.
 5. Сороцкая В.Н.. Беседина Е.А., Смирнов А.В. Сравнительное исследование минеральной плот­ности костной ткани в г. Туле, г. Плавске и у ликвида­торов аварии на ЧАЭС // Проблеми остеології.- 1999. -Т. 2. № 3.- С. 53-54.
 6. Поворознюк В.В. Возрастные аспекты струк­турно-функционального состояния костной ткани населения Украины // Остеопороз и остеопатии.- 2000. -№ 1.-С. 15-22.
 7. Дедов В.И.. Дедов И.И., Степаненко В.Ф / Радиа­ционная эндокринология.-М.: Медицина. 1993.-208с.
 8. Деревянко Л.П. ГЪрмональний стан та ультра­структура нейро-ендокринних органів за умов уве­дення ізотопу цезію-137 // «Проблеми радіаційної медицини«.-2000.-№ 7.-С. 39-41.
 9. Коваленко А.Н., Сушко В.А. Состояние гипота- ламо-гипофиз-адреналовой системы у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с синдромом нейро-циркуляторной дистонии // ТЪр. арх.- 1993.-Т.65, N* 2,-С. 58-62.
 10. Коваленко А.Н. Влияние малых доз ионизиру­ющего излучения на здоровье человека // Врач, де­ло,- 1990.-№ 7.-С. 79-82.
 11. BebeshkoV.G., Darchuk L.O., Zaverbna L.V. Changes of hydroxyapatite crystals in dental tissues and alveolar processus in persons with high absorbed doses of radiation // International G. of Radiation Medisine.-2001.-T. 3. № 1-2.-P.16.
 12. Коваленко А.Н. ГЪрмональные функции, регу­лирующие углеводный обмен у участников ликвида­ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС с синдромом нейро-циркуляторной дистонии // Врач, дело,- 1992. - № 6,- С. 52-55.
 13. Коваленко А.Н., Логановский К.Н. Синдром хронической усталости и метаболический синдром X у пострадавших вследствие Чернобыльской катас­трофы - мембранная патология ? // Укр. мед. часо­пис.-2001.-№ 6 (26).-С. 70-81.
 14. Коваленко А.Н., Тугучев В.А.. Полянская В.М. ГЪрмональные изменения, предрасполагающие к развитию остеопороза, у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС / / Проблеми остеології.- 2001.- T. 4. № 4.-С. 35-38.
 15. Коваленко А.Н., Тугучев В.А. Состояние обме­на кальция и фосфора у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС // Проблеми остеології.-2002.-Т.5, № 1.-С. 61-62.
 16. Муравйова І.М., Коваленко О.М. Вплив цукро­вого діабету II типу на стан мінеральної щільності кісткової тканини // Клінічна ендокринологія та ен­докринна хірургія.- 2004,- 4 (9).- С. 62-64.
 17. Коваленко А.Н. Биоэнергетические основы развития остеопенического синдрома при действии ионизирующей радиации // Журн. АМН Украины. - 2004.-Т. 10. № 2.-С. 313-325.