You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Розвиток хронічного напруження під час довгострокової роботи льотчиків - миротворців у Республіці Ліберія

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Кальниш В. В., Щепанков С. М.

Розвиток хронічного напруження під час довгострокової роботи льотчиків - миротворців у Республіці Ліберія

Українська військово-медична академія, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Вступ. Важливість дослідження впливу на організм працюючої людини тривалої напруженої роботи обумовлена тим, що незвичайні й тривалі умови діяльності спостерігаються не тільки в досить вузьких професійних групах, а й тим, що зараз, у період проведення бойових дій у східних областях нашої країни, військовослужбовці перебувають у небез­печних і несприятливих умовах середовища досить тривалий час. Тому дослідження закономірностей трансформації гемодинаміки у вертолітників, які працюють в умовах з підвищеною небезпекою, є актуальним і своєчасним.

Мета дослідження — виявити закономірності змін гемодинаміки у льотчиків та інженерно-технічного складу, а також виділення супутніх їм здвигів в їхньому психологічному стані під час довгострокового перебування у мирот­ворчій місії в Ліберії.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведені на базі окремого вертолітного загону Місії ООН у Республіці Ліберія з листопада 2013 по липень 2014 року. Обстежено 40 осіб льотного складу та 40 осіб наземного інженерно-технічного складу. Кожний місяць роботи в миротворчій місії проводили вимірювання показників гемо­динаміки: систолічний та діастолічний артеріальний тиск, частота серцевих скорочень. Додатково розраховували: пульсовий тиск, індекс відношення діастолічного та систолічного артеріального тиску та вегетативний індекс Кердо.

Результати. У результаті проведенного аналізу необхідно підкреслити значну різницю гемодинаміки льотчиків та інженерно-технічного складу, не дивлячись на однакову тенденцію розвитку хронічного напруження, доцільно трактувати як неодинакові механізми цього розвитку. Аргументом в пользу цією тези є той факт, що льотчики і інженерно-технічний склад мають різний набір зв’язків між характеристиками гемодинаміки та сприйняттям свого психологічного стану протягом перебування в умовах миротворчої місії. Так, у льотчиків спостерігається наявність достовірних на рівні p < 0,05 кореляційних зв’язків між такими параметрами: САД- рівень депресії — (г = -0,95); ДАД-рівень депресії — (г = -0,95); ПД-самопочуття — (г = 0,75); ІК-рівень депресії — (г = 0,79); ІК-рівень ризику — (г = 0,69). У інженерно-технічного складу виявлено наявність меньшого числа достовірних на рівні p < 0,05 кореляційних зв’язків між такими параметрами: САД-параметри клімату — (г = 0,67); ДАД-самопочуття — (г = 0,67); Ід-настрій — (г = 0,72). Як видно з наведених даних, кореляції гемо- динаміки та психологічного стану в льотчиків проявляються у своїй більшості з характеристиками достатньо консервативними: рівень депресії та ризику. У інженерно-технічного складу показники гемодинаміки пов’язані з динамічно змінюваними параметрами емоційного фону (самопочуття, настрій) та показником психологічного клімату в колективі.

Висновок. Динаміка характеристик гемодинаміки у льотного складу, який перебував в умовах миротворчої місії в Ліберії протягом 9 місяців, вказує на поступовий розвиток стану хронічного напруження. Механізми розвитку хро­нічного напруження в льотчиків і наземного інженерно-технічного складу розрізняються як по вираженню дина­міки гемодинамічних показників, так і по структурі асоціацій між параметрами гемодинаміки та психологічних якостей, які проявляються у вигляді зв’язків зі стабільними (у льотчиків) та оперативно змінюваними (у інженерно- технічного складу) характеристиками емоційного стану.

Ключові слова: гемодинаміка, хронічне напруження, льотчики, миротворча місія

Література

 1. Вукадинов И. Жизнь на палубе / И. Вукадинов // Авиация и космонавтика. - 2014. - № 11. - С. 51-57.
 2. Высоцкая Л. Г. Особенности развития хрониче­ского утомления у антарктических зимовщиков в экс­педиционной деятельности / Л. Г Высоцкая, В. В. Каль- ниш, Г Ю. Пышнов // Актуальные проблемы медици­ны. Сборник научных статей Республиканской науч­но-практической конференции и 26-й итоговой науч­ной сессии «Гомельского государственного медицин­ского университета». Гомель, 3-4 ноября 2016 года. - Гомель : ГомГМУ, 2017. - С. 166-168.
 3. Загородников Г Г Адаптация военнослужащих к воздействию экстремальных факторов / Г Г Загород­ников, А. А. Боченков // Рос. биомед. журн. - 2011. - Т 12. - С. 724-732.
 4. Особливості регуляції ритму серця при адап­тації людини до умов Антарктики / В. В. Кальниш, Г. Ю. Пишнов, Є. В. Моісеєнко[ та ін.] // Фізіологічний журнал. - 2016. - № 3. - С. 20-29.
 5. Купер К. Л. Организационный стресс / К. Л. Ку­пер, Ф. Дж. Дэйв, М. П. О'Драйскалл. - Харьков : Изд- во Гуманитарный Центр, 2007. - 336 с.
 6. Малышева Е. В. Кумулятивные повреждающие эффекты экстремальной нагрузки у операторов лет­ных специальностей / Е. В. Малышева, К. И. Засядько, А. В. Гулин // Вестник ТГУ. - 2011. - Т. 16, Вып. 1. - С. 319-322.
 7. Возрастной фактор в комплексной оценке здоро­вья летного состава / И. Б. Ушаков, Г А. Батищева, Ю. Н. Чернов [и др.] // Воен.-мед. журн. - 2010. - Т 331, № 3. - С. 56-60.
 8. Хайруллина Р. Р. Оценка состояния системы кро­вообращения у пилотов авиации палубного базирова­ния в период дальнего морского похода / Р. Р. Хай­руллина, Ю. А. Бубеев // Авиакосмическая и экологи­ческая медицина. - 2016. - Т 50, № 2. - С. 31-36.
 9. Профилактическая медицина - приоритетное направление медицинского обеспечения летного состава авиации ВС РФ / М. Н. Хоменко, А. Д. Кле­пиков, К. Г. Зубков [и др.] // Воен.-мед. журн. - 2008. - Т 329, № 6. - С. 38-41.
 10. Щепанков С. М. Багатомісячна динаміка психофізіологічного стану військовослужбовців миротворчого контингенту під час проходження служби на африканському континенті / С. М. Щепан­ков // Сучасні аспекти військової медицини: Збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України. - 2016. - Т 16, № 2. - С. 102-108.
 11. Щепанков С. М. Характеристика важкості та напруженості праці авіаційних фахівців миротворчо­го контингенту / С. М. Щепанков // Військова меди­цина України. - 2016. - Вип. 23. - С. 245-255.
 12. Chandra A. In-flight medical emergencies / A. Chan­dra, S. Conry// West. J. Emerg. Med. - 2013. - V. 14. - P. 499-504.
 13. Kurd I. Ein aus Daten der Blutzirkulation kalku­lierter Index zur Beurteilung der vegetativen Tonuslage von Kurd I. // Acta neurovegetativa. - 1966. - Bd. 29, № 2. - Р 250-268.
 14. McKendrick R. Prefrontal Hemodynamics of Physical Activity and Environmental Complexity During Cognitive Work / R. McKendrick, R. Mehta, H. Ayaz // Human Factors. - 2017. - V. 59, № 1. - P. 147-162.
 15. Oliveira-Silva I. Physical fitness and dehydration influences on the cardiac autonomic control of fighter pilots / I. Oliveira-Silva, D. A. Boullosa // Aerosp. Med. Hum. Perform. - 2015. - V. 86. - P. 875-880.
 16. Reaction time in pilots during intervals of high sustained G / O. Truszczynski, R. Lewkowicz, M. Wojt- kowiak, M. P. Biernacki // Aviat. Space Environ. Med. - 2014. - V. 85. - P. 1114-1120.