You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Визначення критеріїв токсичної дії деяких антидіабетичних засобів для їх гігіенічного регламентування

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.01.031

Палагіна І.А., Кудря М.Я., Колодуб Ф.А., Карпенко Н.О., Козар В.В., Кавок Н.С., Устенко Н.В.

Визначення критеріїв токсичної дії деяких антидіабетичних засобів для їх гігіенічного регламентування

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Ланилевського АМН України, м. Харків

Повна стаття (PDF), UKR

У динаміці інгаляційної експозиції досліджено вплив антидіабстичних засобів фснсукциналу та діакамфу на стан цілісного організму, окремих його органів та систем з урахуванням змін інтегральних, функціональних, метаболічних та імунологічних показників у щурів. Визначено критерії інгаляційної токсичності цих лікарських засобів, якими є порушення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та стану неспецифічної резистентності. Ці критерії рекомендовано для встановлення порогових концентрацій та гігієнічного регламентування антидіабстичних сполук з антиоксидантною активністю.

Ключові слова: антидіабетичні засоби, інгаляційна експозиція, критерії токсичності, прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз, неспецифічна резистентність, гігієнічне регламентування

Література

 1. Методичні вказівки з обґрунтування ГДК лікар­ських засобів у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць//Метод. вказівки МВ 1.1.5-121-2005.- МОЗ України, Держ. сан. епід. служба.- К., 2005,- ЗО с.
 2. Козырева Ф.У., Семенова В.В., Сидорин Г.И. Критерии безопасности биологически активных ве­ществ и проблемы их гигиенического регламентиро- вания//Н съезд токсикологов России (Москва, 10-13 ноября 2003 г.): Тез. докл.- М., 2003.- С. 133-134.
 3. Почерняева В.Ф., Цебржинский О.И.. Шиш Н.В. Прооксидантно-антиоксидантный гомеостаз//Буко­винський мед. вісн.- 2005.- Т.9, №2.-С. 212-214.
 4. Горбенко Н.І. Патогенетичне обґрунтування ефективності похідного янтарної кислоти - фенсук- циналу в терапії цукрового діабету та його судинних ускладнень: Автореф. дис.... д-рабіол. наук.-Харків, 2004.-36 с.
 5. Мерзлікін С.І. Розробка і стандартизація оригі­нального антидіабетичного засобу на основі (±)-цис- 3-(2(-бензімідазоліл)-1,2,2-триметилциклопентан- карбонової кислоти: Автореф. дис. ... д-ра фарм. на­ук,- Харків, 2004.- 36 с.
 6. Владимиров В.А., Суслов Т.Б. Сверхслабое све­чение в биологии//Тр. МОИП.- М.: Наука, 1974.- С. 38-51.
 7. Bredford М.М. A rapid and sensitive method for quantification of microgram quantities of proteins utili­zing the protein-due binding//Anal. Biochem.- 1976.- V.72.-P. 248-252. https://doi.org/10.1006/abio.1976.9999
 8. Стальная И.Д. Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных высших жирных кис- лот//Современные методы в биохимии.- М.: Меди­цина, 1977.-С. 63-64.
 9. Стальная И.Д., ГЬришвили Г.Т. Метод определе­ния малонового диальдегида с помощью тиабарби- туровой кислоты//Современные методы в биохи­мии.-М.: Медицина, 1977.-С. 73-78.
 10. Moshynska O.V., Tretiak N.N., Anoshina M.Y., Yagovdick M.V. Hemoglobin-induced lipid peroxidation in апетіа//Лікарська справа.-2001.- №4.- С. 39-43.
 11. Мишенева В.С., ГЬрюхина Т.А. Наличие глюта- тиона в нормальных и опухолевых тканях человека и животных//Вопр. онкол,- 1968.-Т. 14. №10.-С. 46-49.
 12. Hansen L.G., Warwick W.J. Fluorometric micro­method for fat tocoferol//Clin. Biochem.- 1970.-V.30.- P. 225-229. https://doi.org/10.1016/S0009-9120(70)80031-5
 13. Королюк М.А., Иванова Л.И., Майорова И.Г. Метод определения активности каталазы//Лабор. дело.- 1988.-№1.-С. 16.
 14. Костюк В.А., Потопович А.И., Ковалева Ж.В. Простой и чувствительный метод определения супе- роксиддисмутазы, основанный на реакции окис­ления кверцетина//Вопр. мед. химии,- 1990.- №2.- С. 88-91.
 15. Иммунологические методы/Пер. с нем. под ред. Г.Фримеля.-М.: Медицина, 1987,-С. 382-385.
 16. Меньшиков В.В., Делекторская Л.И., Золотниц­кая Р.П. и др. Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник,- М.: Медицина, 1987,- 386 с.
 17. Чернушенко Е.Ф., КогосоваЛ.С. Иммунологи­ческие исследования в клинике.- К.: Здоров’я, 1978,-С. 20-21.
 18. Кудря М.Я., Пивоваревич Л.П., Хипко С.Е. и др. Токсикологическая оценка фенсукцинала//Ме- дицинская экология, гигиена производства и окру­жающей среды: Сб. науч. тр. ХГМУ,-Харьков, 1995,- С. 136-145.
 19. Кудря М.Я., Іванов С.В., Устенко Н.В. та ін. Токсичність нового вітчизняного перорального ан- тидіабетичного засобу «діакамф» при різних шляхах надходження до організму//Гігієнічні проблеми су­часного суспільства: 36. наук, праць.- Львів: ЛДМУ, 2000,-С. 36-39.
 20. Палагіна 1.А., Колодуб Ф.А., Кудря М.Я. та ін. Окисні та вільнорадикальні процеси в механізмі ток­сичної дії антидіабетичних засобів із групи похідних дикарбонових кислот//Укр. біохім. журн.- 2004.- Т.76, №5.-С. 107-114.