You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Деформуючий остеоартроз як професійне захворювання працівників гірничодобувної промисловості: сучасний стан проблеми

https://doi.org/10.33573/ujoh2017.03.011

Басанець А. В.1, Булавко М. М.2

Деформуючий остеоартроз як професійне захворювання працівників гірничодобувної промисловості: сучасний стан проблеми

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Львівська обласна клінічна лікарня

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. В Україні остеоартроз є одним з найпоширеніших захворювань професійної етіології. Найчастіше захворю­вання діагностується в працюючих вуглевидобувної галузі, умови роботи яких включають значне фізичне наванта­ження, вимушену робочу позу, охолоджуючий мікроклімат. Рання діагностика захворювання опорно-рухового апарату (ОРА) у працюючих має першочергове значення з огляду на своєчасне призначення адекватної терапії та попередження розвитку ускладнень патології.

Мета дослідження. Аналіз та узагальнення даних літератури та власних досліджень щодо проблеми деформуючого артрозу (ДА) як професійно обумовленого захворювання у працівників гірничодобувної промисловості з визна­ченням діагностичної ефективності методів обстеження.

Матеріали та методи дослідження. Здійснено аналітичний огляд наукових публікацій, присвячених вивченню питань епідеміології, клініки, патогенезу діагностики ДА професійної етіології, а також даних вивчення умов праці та клінічних проявів ДА у шахтарів основних професій.

Результати. ДА — найпоширеніше хронічне дегенеративно-дистрофічне захворювання суглобів, яке найчастіше має прогресуючий перебіг, призводить до обмеження працездатності, погіршення якості життя та інвалідності. В Україні ДА складає 32,0 % з числа всіх хвороб кістково-м’язової системи, серед працюючого населення цей показ­ник становить 17,5 %. Епідеміологічні дослідження професійних факторів серед працівників вугільної промисло­вості показали кілька комбінацій фізичних факторів, пов’язаних з артрозами. Основна найзначущіша група чин­ників, що викликають порушення в ОРА у шахтарів, включає дві складові: важка фізична праця та вимушена робоча поза. Патогенез усіх видів ДА формується з внутрішніх (дисплазія сполучної тканини, порушення обміну та харчування кістково-хрящової тканини, ендокринні порушення, хронічні інфекційні процеси, супутні соматичні захворювання) та зовнішніх факторів (тривала знижена температура, постійні травми, інші шкідливі умови праці). Інструментальні методи дозволяють точно оцінити наявні зміни та їхню ступінь у суглобових структурах при ДА. Сьогодні рентгенологічне дослідження залишається найпоширенішим серед усіх діагностичних методів, однак не дає прямого зображення суглобового гіалінового хряща, є малоефективним при діагностиці ранніх стадій захворю­вання. Перевагами методу артросонографії є його неінвазивність, простота дослідження, доступність та економіч­ність. Метод дозволяє виявити анатомічні структури, що погано визначаються при рентгенографії, а також дає можливість оцінити ступінь дегенеративних змін суглобового хряща. Метод комп’ютерної томографії (КТ) вико­ристовують для об’єктивної оцінки взаєморозміщення суглобових поверхонь та характеристики кісткової структу­ри з триплощинним уявленням про вогнище ураження, його розташування, розміри, зв’язок з іншими елементами суглоба. Усе ж «золотим стандартом» для неінвазивного оцінювання хряща, його дефектів та відновлення є МРТ. Привертає увагу метод 3D МРТ з картуванням, що відкриває нові можливості в ранній діагностиці дегенеративних змін суглобового хряща. Артроскопія дозволяє виявити патологічні зміни або пошкодження практично всіх вну- трішньосуглобових елементів та провести їхній запис на плівці або цифровому носії, що має значення для об’єктивізації діагнозу при вирішенні питань зв’язку захворювання з умовами праці. Розглянуто основні заходи первинної, вторинної, третинної профілактики та реабілітації пацієнтів з ДА у контексті професійної обумовле­ності даного захворювання.

Висновки. Зважаючи на значну долю ДА у структурі професійної захворюваності в Україні, питання удосконален­ня профілактики захворювання посідає важливе місце серед першочергових завдань медицини праці. Сьогодні залишаються недостатньо вивченими питання ранньої верифікації діагнозу, критеріїв діагностики трофічних порушень тканин суглоба за вмістом ключових мікроелементів. Потребують вивчення питання ефективності застосування МРТ-3D для діагностики ранніх уражень суглоба в працюючих в умовах впливу значного фізично­го навантаження. Також потребує уточнення патогенез ураження хряща внаслідок впливу фізичних факторів виробничого середовища.

Ключові слова: деформуючий артроз, гонартроз, професійне захворювання, працівники гірничодобувної промисловості, критерії ранньої діагностики, заходи профілактики

 

Література

 1. Кундієв Ю. І. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і світі / Ю. І. Кун­дієв, А. М. Нагорна, Л. О. Добровольський // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2009. - № 2 (18). - С. 3-11.
 2. Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження та впровадження медико- технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при остеоартрозі». - Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ dn_20160121_0.html
 3. Профессиональные заболевания работающих в угольной промышленности Украины / В. В. Мухин, М. А. Стрельников, Н. М. Харковенко [та ін.] // Здоров'я працюючих; за ред. В. В. Мухіна. - Донецьк : ФЛП Дмитренко, 2010. - С. 236-244.
 4. Гапонюк С. П. Досвід лікування хворих на гонар- троз / С. П. Гапонюк, П. П. Очман, В. М. Чебукін // Медицина транспорту України. - 2008. - № 3. - С. 69-72.
 5. Коваленко В. М. Остеоартроз і біль: стан пробле­ми / В. М. Коваленко, О. П. Борткевич // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2011. - № 1 (01). - Електрон­ний ресурс. - Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/16189
 6. Сучасна терапія ревматоїдного артриту і остео­артрозу / Г В. Дзяк, Т. А. Симонова, М. Г Гетьман [та ін.] // Медицина транспорту України. - 2008. - № 3. - С. 75-78.
 7. Остеоартрозы у пожилых. Выбор метода лечения / Р В. Андрухова, Р. А. Бобошко, Ю. В. Неділько [та ін.] // Проблеми остеології. - 2006. - № 1. - С. 60-62.
 8. Соколова М. П. Оцінка ефективності періодичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небез­печних умовах / М. П. Соколова // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2011. - № 1 (25). - С. 46-52.
 9. The role of cumulative physical work load in symptomatic knee osteoarthritis - a case-control study in Germany / A. Seidler, U. Bolm-Audorff, N. Abolmaali [et al.] // J. Occud. Med. Toxicol. - 2008. - V. 14. - P. 3-14.
 10. Occupational risk factors for hip osteoarthritis are associated with early hip structural abnormalities: a 3.0 T magnetic resonance imaging study of community-based adults / A. J. Teichtahl, S. Smith, Y. Wang [et al.] // Arthritis Research & Therapy. - 2015. - № 17 (1). - P. 19.
 11. Acute Cartilage Loading Responses After an In Vivo Squatting Exercise in People With Doubtful to Mild Knee Osteoarthritis: A Case-Control Study / A. Van Ginckel, E. Witvrouw // Phys. Ther. - 2013. - V. 93. - P. 1049-1060.
 12. Coqqon D. Occupational physical activities and osteoarthritis of the knee / D. Coqqon, P. Croft, S. Kellin- qrav // Arthritis Rheum. - 2000. - № 43 (7). - P. 1443­1449.
 13. Чернюк В. І. Професійна захворюваність на хвороби опорно-рухового апарату і периферійної нервової системи працівників вугільних шахт у Львівській області: результати аналізу рівнів і струк­тури у 2005-2009 рр. / В. І. Чернюк, О. О. Абрагамович, В. В. Мазур // Одеський медичний журнал. - 2011. - № 6 (121). - С. 66-69.
 14.  Are joint injury, sport activity, physical activity, obesity, or occupational activities predictors for osteoarthritis? A systematic review / S. A. Richmond, R. K. Fukuchi, A. Ezzat [et al.] // J. Orthop. Sports Phvs. Ther. - 2013. - № 43 (8). - P. 515-519.
 15. Климовицкий Ф. В. Остеопороз - метаболиче­ское заболевание костей / Ф. В. Климовицкий, Е. В. Бутев // Травма. - 2008. - Т 9, № 4. - С. 470-477.
 16. Vuolo L. Nutrition and Osteoporosis: Preliminary data of Campania Region of European PERsonalised ICT Supported Service for Independent Living and Active Ageing / L. Vuolo, L. Barrea, M. C. Savanelli // Transl. Med. Uni. Sa. - 2016. - V. 13. - P. 13-18.
 17. Торгашин А. Н. Патогенез и лечение острой и хро­нической боли у пациентов с системным остеопорозом / А. Н. Торгашин // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2013. - № 1 (09). - Електронний ресурс. - Режим досту­пу: http://www.mif-ua.com/archive/article/35791
 18. Роль костного метаболизма в патогенезе гонар- троза / О. В. Синяченко, М. В. Ермолаева, И. А. Гейко [и др.] // Травма. - 2016. - Т 17, № 1. - С. 67-70.
 19. Дубиков А. И. Остеоартроз: старая болезнь, новые подходы / А. И. Дубиков // Современная рев­матология. - 2013. - № 2. - С. 82-86.
 20. Наказ МОЗ України від 12 жовтня 2006 р. № 676 «Про затвердження протоколів надання ме­дичної допомоги за спеціальністю «Ревматологія». - Електронний ресурс. - Режим доступу: http:// www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20061012_676.html
 21. Hong E. Evaluating anterior knee pain / E. Hong, M. C. Kraft // Med. Clin. of North Am. // 2014. - № 98 (4). - P. 697-717.
 22. In vivo hip joint contact distribution and bony impingement in normal and dysplastic human hips / K. Akiyama, T. Sakai, H. Yoshikawa [et al.] // J. Orthop. Res. - 2013. - № 31 (10). - P. 1611-1619.
 23. Коваленко В. М. Можливості ультразвукового дослідження в ранній діагностиці патології опорно- рухового аппарату / В. М. Коваленко, О. П. Борткевич, Д. Г. Рекалов // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2011. - № 3 (03). - Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/24660
 24. Diagnosis of lesions of the acetabular labrum, of the labral-chondral transition zone, and of the cartilage in femoroacetabular impingement: Correlation between direct magnetic resonance arthrography and hip arthroscopy / A. M. Crespo Rodriguez, J. C. de Lucas Villarrubia, M. A. Pastrana Ledesma [et al.] // Radiologia. - 2015. - № 57 (2). - P. 131-141.
 25. Is Magnetic Resonance Imaging Reliable in Predicting Clinical Outcome After Articular Cartilage Repair of the Knee? / T. de Windt, G. H. Welsch, M. Britt- berg [et al.] // The Am. J. of Sports Med. - 2012. - № 41 (7). - P. 1695-1702.
 26. Інструментальна візуалізація в ревматології частина І. Радіоізотопна сцинтиграфія, термографія, позитронно-емісійна томографія, магнітно-резо­нансна томографія / В. М. Коваленко, О. П. Борткевич, Г. О. Проценко [та ін.] // Боль. Суставы. Позвоноч­ник. - 2011. - № 2 (02). - Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/18651
 27. Magnetic resonance imaging of the knee at 3 and 7 Tesla: a comparison using dedicated multi-channel coils and optimised 2D and 3D protocols / G. H. Welsch, V. Juras, P. Szomolanyi [et al.] // Eur. Radiol. - 2012. - V. 22. - P. 1852-1859.
 28. Early postoperative cartilage evaluation by mag­netic resonance imaging using T2 mapping after arthro­scopic partial medial meniscectomy / K. Kato, Yu. Arai, K. Ikoma [et al.] // Mag. Res. Im. - 2015. - V. 33. - P. 1274-1280.
 29. 3D-Isotropic High-Resolution Morphological Imaging and Quantitative T2 Mapping as Biomarkers for Gender Related Differences after Matrix-Associated Autologous Chondrocyte Transplantation (MACT) / M. L. Pachowsky, S. Werner, S. Marlovits [et al.] // J. of Orthop. res. - 2014. - № 32 (10). - P. 1341-1348.
 30. Occupation-Related Squatting, Kneeling, and Heavy Lifting and the Knee Joint: A Magnetic Resonance Imaging- Based Study in Men / S. Amin, J. Goggins, J. Niu [et al.] // J. Rheumatol. - 2008. - № 35 (8). - P. 1645-1649.
 31. Association of Frequent Knee Bending Activity With Focal Knee Lesions Detected With 3T Magnetic Resonance Imaging: Data From the Osteoarthritis Initiative / W. Virayavanich, H. Alizai, T Baum [et al.] // Arthr. Care & Res. - 2013. - № 65 (9). - P. 1441-1448.
 32. Шестидесятая сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения. Пункт 12.13 повестки дня 23 мая 2007 г.: Здоровье работающих: глобальный план действий. - Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2007. - № 3 (12). - С. 3-8.
 33. Концепція загальнодержавної цільової со­ціальної програми «Збереження і розвиток трудового потенціалу України на 2008-2017 роки». - Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2007. - № 4 (12). - С. 3-9.
 34. Johnell O. What Evidence Is There for the Prevention and Screening of Osteoporosis? / O. Johnell, P. Hertzman // Health Evidence Network. - 2006. - Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.euro.who.int/_____data/assets/pdf_file/0009/74475/E88668.pdf
 35. Qaseem A. Screening for osteoporosis in men: a clinical practice guideline from the American College of Physicians / A. Qaseem, V. Snow, P. Shekelle // Ann. Intern. Med. - 2008. - V. 148. - P. 680-684.
 36. Screening for osteoporosis: an update for the U.S. Preventive Services Task Force / H. D. Nelson, E. M. Haney, T Dana [et al.] // Ann. Intern. Med. - 2010. - № 153 (2). - P. 99-111.
 37. Screening for osteoporosis: U.S. preventive services task force recommendation statement / N. Ca- longe, K. Bibbins-Domingo, A. G. Cantu [et al.] // Ann. Intern. Med. - 2011. - № 154 (5). - P. 356-364.
 38. Screening for Osteoporosis Clinical Summary of U.S.Preventive Services Task Force Recommendation. - Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf10/osteoporosis/osteosum.htm.
 39. Лікувальна фізкультура в комплексному лікуванні остеоартрозу колінних суглобів / Н. В. Гри- гор'єва, В. В. Поворознюк, Р. О. Баннікова [та ін.] // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2011. - № 2 (02). - Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.mifua.com/archive/article/18652
 40. Определение радиологических и морфологиче­ских характеристик остеоартроза при реабилитации пациентов с применением тотального эндопротези­рования / Л. А. Пашкевич, М. Т. Мохаммади, П. Г. Ска­кун [та ін.] // Проблеми остеології. - 2009. - Т 12, № 1-2. - С. 51-52.
 41. Жерновенков А. О. Використання магнітоте- рапії для пролонгованого лікування больового син­дрому при остеоартрозі тазостегнового суглоба / А. О. Жерновенков, Н. О. Федоренко, Е. П. Яроцька. - Медицина транспорту України. - 2010. - № 1. - С.27-29.
 42. Поворознюк В. В. Сучасний погляд на проблему остеопорозу у чоловіків в Україні / В. В. Поворознюк, Т. В. Орлик, Є. О. Крєслов // Боль. Суставы. Позво­ночник. - 2012. - № 2 (06). - Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/34335
 43. Шелудько О. Л. Фізіотерапія та медична реабілітація хворих на вібраційну хворобу / О. Л. Ше­лудько, І. В. Кумеда // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2011. - № 3. - С. 63-72.
 44. Бабанов С. А. Вибрационная болезнь и пер­спективы реабилитации / С. А. Бабанов, Е. В. Воро­бьев // Физиотерапевт. - 2010. - № 7. - С. 24-33.