You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Цитотоксичність зварювальних аерозолів, що утворюються під час зварювання покритими електродами

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.030

Левченко О. Г.1, Демецька О. В.2, Лук'яненко А. О.3

Цитотоксичність зварювальних аерозолів, що утворюються під час зварювання покритими електродами

1 Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

2 Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

3 Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Створення нових марок зварювальних матеріалів з поліпшеними гігієнічними характеристиками повинно супроводжуватись як гігієнічними, так і токсикологічними дослідженнями.

Мета дослідження — визначити можливість застосування методики експрес-оцінки токсичності зварювальних аерозолів (ЗА) для отримання інформації щодо цитотоксичності зварювальних матеріалів.

Матеріали та методи дослідження. Досліджено 9 серійних марок покритих електродів різного призначення для зварю­вання високолегованих, вуглецевих та низьколегованих сталей. Оцінку токсичності здійснювали на підставі експери­ментально визначеного індексу токсичності (її) за методикою експрес-оцінки токсичності ЗА на аналізаторі АТ-05 (Росія) та розрахункових гігієнічних показників згідно з ДСТУ КО 15011-4:2008 (граничного значення та класу ЗА). Результати. Індекс токсичності всіх зразків ЗА, отриманих при застосуванні електродів для зварювання високоле­гованих сталей, значно нижчий, ніж електродів для зварювання вуглецевих та низьколегованих сталей. Токсичність ЗА підвищується при застосуванні зварювальних електродів, у складі яких збільшується концентрація канцероген­ного шестивалентного хрому та нікелю, про що свідчить зниження величини індексу цитотоксичності та гранич­ного значення ЗА.

Висновки. Показник «індекс токсичності» має зв’язок зі стандартизованими розрахунковими показниками (гра­ничним значенням ЗА) відповідно до міжнародного методичного стандарту ДСТУ КО 15011-4:2008, що підтвер­джує можливість його застосування як скринінгового методу в практиці санітарно-гігієнічної оцінки зварювальних матеріалів.

Ключові слова: зварювальні аерозолі, індекс токсичності, покриті електроди

Література

  1. ДСТУ 130 15011-1:2008. Охорона здоров'я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабо­раторний метод відбирання аерозолів і газів, утво­рюваних під час дугового зварювання. Частина 1. Визначення рівня виділень і відбір проб для аналізу мікрочастинок аерозолів. - [Чинний від 2008-08-15]. - Київ : Держспоживстандарт України, 2011. - 8 с.
  2. ДСТУ 130 15011-4:2008. Охорона здоров'я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Лабораторний метод відбирання аерозолів і газів. Частина 4. Форма для запису даних про аерозолі. - [Чинний від 2008-08-15]. - Київ : Держспоживстан­дарт України, 2011. - 20 с.
  3. Токсикологія аерозолів / [Кундієв Ю. І., Корда М. М., Кашуба М. О., Демецька О. В.]. - Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2015. - 256 с.
  4. Экспресс-оценка токсичности отходов произ­водства и потребления на культуре клеток млекопи­тающих. - Москва : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. - 12 с.
  5. Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) № 4945-88. - Москва : Минздрав СССР, 1990. - 150 с.
  6. Левченко О. Г. Сварочные аэрозоли и газы: про­цессы образования, методы нейтрализации и сред­ства защиты / О. Г. Левченко. - Киев : Наукова думка, 2015. - 248 с.