You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Концептуальні основи удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду з гігієни праці

DOI xxxxxxxx

Тімошина А.П.

Концептуальні основи удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду з гігієни праці

Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR  

 

Проведено вивчення, аналіз та узагальнення практики здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду з гігієни праці за результатами діяльності (стан санітарно-гігієнічної ситуації на промислових та сільськогосподарських об’єктах, професійна та загальна захворюваність, результати медичних оглядів), застосування вимог міжнародних документів (МОП, ЄС тощо), визначені зміни, які відбулися у сфері діяльності фахівців з гігієни праці, а також заходи, які необхідно вжити для підвищення ефективності державного санепіднагляду, модернізації традиційних форм діяльності, розробки концептуальних і методичних основ нових напрямів діяльності роботи в галузі охорони здоров’я працюючого населення.

Ключові слова: гігієна праці, державний санітарно-епідеміологічний нагляд, умови праці, стан здоров’я, основні напрями діяльності

Література

 1. Закон України «Про охорону праці».
 2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
 3. Измеров Н.Ф. Глобальный план действия по ох­ране здоровья работающих на 2008-2017 гг.: пути и перспективы реализации // Мед.труда и пром.эко­логии.- 2008.- № 6.- С. 1-10.
 4. Проект Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми «Збереження і розвиток трудо­вого потенціалу України на 2008-2017 роки» // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2007.- № 4 (12).- С.3-9.
 5. Резолюция Всероссийского совещания специа­листов по гигиене труда «Актуальные вопросы госу­дарственного санитарно-эпидемиологического над­зора за условиями труда в организациях различного профиля и профилактики заболеваемости работни­ков // Медицина труда и пром. экология.- 2007.- № 1.- С.40-43.
 6. Эльгаров А.А., Муртазов А.М., Шогенов А.Г. Ме­дицина труда лиц опасных профессий / / Медицина труда и пром. экология.- 2007.- № 5.- С. 1-6.
 7. Кундієв ЮЛ., Нагорна А.М.. Професійна захво­рюваність в Україні у динаміці довгострокового спо­стереження. // Укр. журн. з пробл. медицини пра­ці.-2002.-№ 1.-С.З-12.
 8. Басанец А. В., Остапенко Т. А. Особенности функ­циональных нарушений бронхолегочной системы у робочих угольной промышленности // Укр. журн. 3 пробл. медицини праці.- 2005.- № 1.- С. 12-16.
 9. Кундієв ЮЛ., Чернюк В Л., Кучерук Т.К. та спі- вавт. Гігієнічні проблеми використання хризотило- вого азбесту в Україні // Укр. журн. з пробл. медици­ни праці.- 2008.- № 4 (16). -С.35-41.
 10. Кузьмина Л.П., ИзмероваН.И., БурмистроваТ.Б., Дружинин В.Н., Дуева Л.А. и соавт. Патоморфоз совре­менных форм профессиональных заболеваний // Мед.труда и пром.экологии.- 2008.- № 1.- С. 1-8.
 11. Тарасова Л.А., Соркина Н.С. Современные формы профессиональных заболеваний // Медици­на труда и пром. экология. -2003.- № 5.- С. 29 -33.
 12. Фадєєнко Г.Д., Ушкварок Л.Б., Лавренко Т.А. Рівень факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань як складова частина стану здоров’я на­селення // Укр. терапевтичний журнал.- 2006.- № 2 (червень).- С.6 -11.
 13. Горбась І.М., Смирнов І.П. Популяційні аспек­ти серцево-судинних захворювань у дорослого насе­лення України // Ж. Новости медицины и фарма­ции.- 2007.- № (216)июнь.- С.З.
 14. Карнаух Н.Г., Петров Г.А., Дворниченко Г.Б. Профессионально обусловленная заболеваемость у работников операторского труда металлургического производства // Укр. журн. з пробл. медицини пра­ці.- 2006.- № 2.- С.3-8. 
 15. Кундієв ЮЛ., Нагорна А.М., Варивончик Д.В. Професійний рак: епідеміологія та профілактика.- К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН Украї­ни, 2008.- 336 с.
 16. Измеров Н.Ф., Денисов Э.И. Профессиональ­ный риск для здоровья работников: Руководство. - М., 2003.-С. 16-23.
 17. Чернюк В.І., Вітте П.М. Оцінка ризиків здо­ров’ю та управління ними як проблема медицини праці // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2005.- № 1.-С.47-54.
 18. Рослый О.Ф., Лихачева Е.И., Жовтяк Е.П., Рослая Н.А. и др. Оценка управления риском для здоровья работающего населения в системе «меди­цина труда» // Ж. Гигиена и санитария.- 2007.- № 3.- С.44 -46
 19. Устьянцев С.Л. К оценке индивидуального профессионального риска // Медицина труда и пром. экология.- 2006.- № 5.- С.22 -28
 20. Мухін В.В., Передерій Г.С. Удосконалення са­нітарно-гігієнічного моніторингу впливу на працю­ючих несприятливих чинників виробничого середо­вища і трудового процессу //Укр. журн. з пробл. ме­дицини праці.- 2006.- № 1.- С.54-62
 21. Розенблат В.В.О физиологической стоимости трудового процесса // Медицина труда и пром. эко­логия.- 2000.- № 7.- С. 17-22.
 22. Кундиев Ю.И., Навакатикян А.О. Проблемы психоэмоционального стресса и пути их решения / / Журнал АМН Украины.- 1996.-Т.4.№2.-С. 666-674.
 23. Кундієв ЮЛ., Чернюк В Л., Шевцова В.М. Нап­руженість праці як фактор професійного стресу та ризику здоров’я // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2005.- № 3-4.- С. 90 - 98.
 24. Мухин В.В., Нечипоренко В.В. Актуальность внедрения профессионального психофизиологичес­кого отбора // Матеріали науково-практичної кон­ференції з міжнародною участю 8-9 листопада 2007 року. Донецьк.-2007.-С. 187- 191.
 25. Кальниш В.В., Швець А.В. Удосконалення ме­тодології визначення психофізіологічних характе­ристик операторів // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- № 4 (16).- С.49-54.
 26. Шевцова В.М.Методология разработки крите­риев профессионального отбора по психофизиоло­гическим показателям. // Укр. журн. з пробл. меди­цини праці - 2006.- № 2.- С.51-63
 27. Єна АЛ.Система професійного психофізіологіч­ного відбору працівників, які виконують роботи під­вищеної небезпеки. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, Київ, 2004.- 386 с.
 28. Псядло Э.М. Комплексная система психофи­зиологического профессионального отбора судовых операторов. Диссертация на соискание ученой сте­пени доктора биологических наук, Одесса, 2001.- 386 с.
 29. Н.И.Измерова, Г.ИЛйхонова.Л.Г.Жаворонок. Оценка качества неэффективности медицинских ос­мотров работающих. // Мед.труда и пром.эко­логии.- 2008.- № 6.- С.23-29.
 30. Кундієв Ю., Лубянова І., Тімошина Д. Медичні огляди - дієвий інструмент збереження здоров’я пра­цюючих // Ж. Охорона праці.- 2007.- № 9., № 10.- С.38.
 31. КундієвЮ.І., Нагорна А.М., Варивончик Д.В. Виробнича канцерогенна небезпека та захворюва­ність працюючих на професійний рак в країнах ЄС і в Україні // Укр. журн.з пробл. медицини праці- 2007.- №3(11).- С. 16-28.