You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльна оцінка методів діагностики вібраційної хвороби та вегето-сенсорної полінейропатії рук у шахтарів

3(27) 2011

https://doi.org/10.33573/ujoh2011.03.033

Мазур В. В.

Порівняльна оцінка методів діагностики вібраційної хвороби та вегето-сенсорної полінейропатії рук у шахтарів

Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

Повна стаття (PDF), UKR

У роботі проведено порівняльне дослідження функціонального стану периферійних нервів та серцево-судинної системи у хворих на вібраційну хворобу (ВХ) і вегето-сенсорну поліневропатію (ВСП) рук з застосуванням традиційних (палестезіометрія, визначення сили та витривалості до фізичного навантаження, шкірна термометрія з холодовою пробою) та сучасних (електронейроміографія (ЕНМГ), варіабельність серцевого ритму (ВСР) методів досліджень. Дослідженням встановлено перевагу ЕНМГ та ВСР методів дослідження в порівнянні із традиційними для ранньої діагностики та об’єктивізації діагнозу ВХ та ВСП рук у шахтарів.

Ключові слова: вібраційна хвороба, вегето-сенсорна поліневропатія рук, діагностика, шахтарі

Література

 1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Кундієв Ю. І., Нагорна А. М.- К. : Авіцена, 2006.- 316 с.
 2. Профессиональные заболевания работающих в угольной промышленности Украины / Мухин В. В., Стрельников М. А., Харковенко Н. М., Седова Н. Т. // Здоров'я працюючих; під ред. В. В. Мухіна.- Донецьк : ФЛП Дмитренко, 2010.380 с.; С.236-244.
 3. Вищипан В. П. Умови праці, що впливають на розвиток вегетативно-сенсорної поліневропатії у гірників Кривбасу / В. П. Вищипан // Гигиена трудов: сб. науч. тр.- 2000.- № 31.- С. 28-31.
 4. Горенков Р. В. Ультразвуковое исследование в В-режиме магистральных артерий верхних конечностей у больных вибрационной болезнью / Р. В. Горенков, П. Н. Любченко // Медицина труда и промышленная экология.- 2002.- № 3.- С. 24-27.
 5. Налча И. И. Состояние вегетативного обеспечения деятельности у больных вибрационной болезнью горняков / Налча И. И. // Український медичний альманах.- 2002.- Т 5, № 4.- С. 84-97.
 6. Синдром повышенной нервно-мышечной возбудимости при вибрационной болезни / Е. Н. Яны- шина, П. Н. Любченко, Н.П. Янышин [и др.] // Медицина труда и промышленная экология.- 2004.- № 7.- С. 18-21.
 7. Шпагина Л. Н. Сравнительный анализ клинических проявлений вибрационной болезни разной степени выраженности / Л. Н. Шпагина, В. В. Захаренков // Медицина труда и промышленная экология.- 2010.- № 8.- С. 36-40.
 8. Множественные локальные поражения периферических нервов у рабочих с заболеваниями рук профессионального генеза / Е. Н. Янышина, П. Н. Люб- ченко, Н. П. Янышин [и др.] // Медицина труда и промышленная экология.- 2009.- № 2.- С. 24-28.
 9. Русанова Д. В. Электронейромиография в диагностике вибрационной болезни и профессиональной полиневропатии / Д. В. Русанова, О. Л. Лахман // Медицина труда и пром. экология.- 2007.- № 6.- С. 31-36.
 10. Кирьяков А. В. Множественные локальные поражения периферических нервов у рабочих с заболеваниями рук профессионального генеза / А. В. Кирьяков, Г. В. Черепанина, А. В. Сухова // Медицина труда и промышленная экология.- 2009.- № 2.- С. 28-31.
 11. Возможности современной электрофизиологической диагностики полиневропатического синдрома при вибрационной болезни / С. Н. Жулев, И. В. Бойко, Т. С. Скородумова [и др.] // Медицина труда и пром. экология.- 2007.- № 11.- С. 39-42.
 12. Суворов И. М. Вариабельность сердечного ритма у больных вибрационной болезнью от воздействия локальной вибрации / И. М. Суворов, Т. А. Агафонова // Медицина труда и промышленная экология.- 2004.- № 12.- С. 14-16.
 13. Давыдова Е. В. Дизрегуляция активности синусового узла при кардиопатиях у больных вибрационной болезнью / Е. В. Давыдова // Клиническая медицина.- 2009.- № 2.- С. 27-32.
 14. Налча И. И. Динамика показателей вариабельности ритма сердца у больных вибрационной болезнью под влиянием гипербарической оксигенации / Налча И. И., Миловидова А. Э., Мякотина Г. В. // Український медичний альманах.- 2006.- Т. 9, № 3.- С. 103-106.