You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльна гігієнічна оцінка безпечності застосування сумішевих пестицидів Натіво 75 WG та Коронет 300 SC на сільськогосподарських культурах

2(26) 2011

DOI xxxxxxxx

Вавріневич О. П., Бардов В. Г., Омельчук С. Т.

Порівняльна гігієнічна оцінка безпечності застосування сумішевих пестицидів Натіво 75 WG та Коронет 300 SC на сільськогосподарських культурах

Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Проведено гігієнічну оцінку умов праці та вивчено вміст тебуконазолу й трифлоксистробіну в повітрі при різних способах застосування фунгіцидів Натіво 75 WG і Коронет 300 SC. Показано, що не залежно від технології застосування фунгіцидів, уміст тебуконазолу й трифлоксистробіну не перевищував гігієнічні нормативи в повітрі робочої зони й атмосферному повітрі. Потенційний ризик можливого небезпечного впливу пестицидів при комплексному та комбінованому надходженні не перевищує допустимий рівень. Ступінь реальної небезпечності розвитку гострих несмертельних отруєнь у працюючих незначний.

Ключові слова: фунгіциди, умови праці, ризик, повітря робочої зони, гігієнічне регламентування

Література

 1. Як працюють фунгіциди? // Агрономіка.- 2010.- № 1.- С. 12-15.
 2. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні: Каталог/ В. У. Ящук, Д. В. Іванов, О. Л. Капліна [та ін.].- К. : Юнівест Медіа, 2010.- 543 с.
 3. The Pesticide Manual, Incorporating The Agrochemical Handbook / Edited by Clive Tomlin.- [Tenth Edition].- U K : The Bass Press, 1994.- 1341 p.
 4. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов. МЗ СССР- № 4263-87: [Утв. 13.03.87].- К., 1988.- 212 с.
 5. Кирсенко В. В. Оценка риска неблагоприятного воздействия пестицидов на работающих при их применении в условиях «нулевых» значений экспозиционных уровней / В. В. Кирсенко, Т А. Яструб, В. Н. Карпенко [и др.] // Довківлля та здоров'я.- 2002.- № 2.- С. 58-61.
 6. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи. Методические указания. МЗ СССР,- № 2102-79.- [Утв. 01.11.1979].- М., 1980.- 23 с.
 7. Методичні вказівки з виконання вимірювань трифлоксистробіну в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі газохроматографічним методом. № 305-2001 // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі.- Київ, 2004.- Збірник № 37.- С. 194-198.
 8. Временные методические указания по измерению концентраций фоликура в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной и газожидкостной хроматографии. № 6112-91 // Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде.- Киев, 1995.- Сборник № 21, Часть 2.- С. 362-368.
 9. Методичні вказівки по визначенню тебуконазо- лу в атмосферному повітрі хроматографічними методами. № 249-2001 // Методичні вказівки з визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі.- Київ, 2004.- Збірник № 36.- С. 44-49.
 10. Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності: ДСанПіН 8.8.1.002-98.- [Затв. 28.08.98].- К. : М-во охорони здоров'я України, 1998.- 20 с.
 11. Методичні рекомендації «Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу пестицидів під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів».- [Затв. МОЗ України № 324 від 13.05.2009.].- К., 2009.- 29 с.
 12. Великий В. И. Методические подходы к установлению величины профессионального риска при применении пестицидов / В. И. Великий, С. Г. Сергеев // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екогігієни і токсикології».- Київ, 1998.- С.77-83.