You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльна гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні гербіциду МайсТер Пауер OD на посівах кукурудзи, розрахованого з використанням різних методичних підходів

2(30) 2012

DOI xxxxxxxx

Коршун М. М., Антоненко А. М.

Порівняльна гігієнічна оцінка професійного ризику при застосуванні гербіциду МайсТер Пауер OD на посівах кукурудзи, розрахованого з використанням різних методичних підходів

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Вивчено умови праці при застосуванні гербіциду МайсТер Пауер OD. Встановлено, що професійний ризик шкідливої комбінованої дії тієнкарбазон-метилу, форамсульфурону, йодсульфурон-метилу натрію та ципросульфаміду для робітників при комплексному надходженні через органи дихання та шкіру, розрахований за різними методиками, є допустимим. Доведено, що при дотриманні гігієнічних та агротехнічних регламентів, застосування препарату МайсТер Пауер OD є безпечним для робітників.

Ключові слова: гербіцид, умови праці, професійний ризик

Література

 1. Токсиколого-гігієнічна характеристика гербіциду Пульсар 40 в.р.к. та оцінка його небезпечності для працюючих / М. М. Коршун, В. Г. Бардов, С. Т Омельчук [та ін.] // Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.- 2007.- № 4.- С. 122-131.
 2. Спиридонов Ю. Я. Гербициды и окружающая среда / Ю. Я. Спиридонов, В. Г. Шестаков // Агрохимия.- 2000.- № 1.- С. 37-41.
 3. Оценка риска неблагоприятного воздействия пестицидов на работающих при их применении в условиях «нулевых» значений экспозиционных уровней / В. В. Кирсенко, Т А. Яструб, В. Ф. Коваленко [и др.] // Довкілля і здоров'я.- 2002. -№ 2.- С. 58-61.
 4. Сравнительный анализ расчетных методов определения средних экспозиционных нагрузок при оценке риска здоровью / А. В. Киселев, А. П. Щербо, В. А. Кислицин [и др.] // Гигиена и санитария.- 2006.- № 1.- С. 42-45.
 5. Яструб Т. А. Методические подходы к оценке возможной опасности действия пестицидов при загрязнении кожи работающих / Т. А. Яструб // Гигиена труда.- 2000.- Вып. 31.- С. 147-158.
 6. Методические рекомендации по изучению и гигиенической оценке условий труда при применении пестицидов: МР №01-19/140-17.- [Утв.21.12.1995].- М.: Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, 1995.- 11 с.
 7. Методичні рекомендації «Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів»: Наказ № 324.- [Затв. 13.05.2009].- К.: Міністерство охорони здоров'я України, 2009.- 29 с.
 8. Ципросульфамид [Електронний ресурс]: Каталог пестицидов - PPDB.- Електронні дані.- Режим доступу: http://www.rupest.ru/ppdb/ciprosulfamide.html.- Назва з екрана.
 9. Форамсульфурон [Електронний ресурс]: Каталог пестицидов - PPDB. -Електронні дані.- Режим доступу: http://www.rupest.ru/ppdb/foramsulfurone.html.- Назва з екрана.
 10. Йодсульфурон-метил натрий [Електронний ресурс]: Каталог пестицидов - PPDB.- Електронні дані.- Режим доступу: http://www.rupest.ru/ppdb/ iodsulfuron-methyl-sodium.html.- Назва з екрана.
 11. Тиенкарбазон-метил [Електронний ресурс]: Каталог пестицидов - PPDB.- Електронні дані.- Режим доступу: http://www.rupest.ru/ppdb/thiencarbazon- methyl.html.- Назва з екрана.
 12. Safety Data Sheet: MaiseTer Pouer OD [Електронний ресурс]: Офіційний сайт фірми Bayer Crop- Science.- Електронні дані.- Режим доступу: http:// www.bayercropscience.com.ua.i./MAISETER_POUER_ RU.pdf - Назва з екрана.
 13. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов: МУ № 4263-87.- [Утв. 13.03.87].- К.: М-во здравоохранения СССР, 1988.- 210 с.
 14. Свояк Н. І. Гігієнічна оцінка пестицидів на основі мінерально-масляних емульсій та наукове обґрунтування критеріїв їх безпечного використання (на прикладі «Препарату 30-В»): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 14.02.01 «Гігієна» / Н. І. Свояк.- Київ, 2006.- 24 с.
 15. Методичні вказівки з визначення ципро- сульфаміду в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі методом високоефективної рідинної хроматографії: МВ № 1066-2011.- Затв. МОЗ України 14.01.2011 р., № 2.
 16. Методичні вказівки з визначення тієнкарбазон- метилу в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі методом високоефективної рідинної хроматографії: МВ № 935-2009.- Затв. МОЗ України 03.04.2009 р., № 10.
 17. Методичні вказівки з визначення форамсуль- фурону в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі хроматографічними методами: МВ № 3962003 // Методичні вказівки з визначення мікро- кількостей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі.- Київ, 2003.- Збірка 43.- С. 256-268.
 18. Методичнівказівки звизначенняйодсульфурон- метилу натрію в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі хроматографічними методами: МВ № 2372001 // Методичні вказівки з визначення мікрокіль- костей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі.- Київ, 2000.- Збірка 34.- С. 153-159.
 19. Коршун М. М. До питання про комбіновану дію на організм теплокровних тварин пріоритетних полютантів ґрунту / М. М. Коршун // Гігієна населених місць.- 2003.- Вип. 42.- С. 119-130.