You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльна характеристика цитотоксичного впливу сполук важких металів на клітини людини, культивовані in vitro

https://doi.org/10.33573/ujoh2008.03.027

Марченко М.Л.1, Бездєнєжних Н.О.2, Кулрявець Ю.Й.2

Порівняльна характеристика цитотоксичного впливу сполук важких металів на клітини людини, культивовані in vitro

1Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

2Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR


З метою створення моделі оцінки токсичності речовин in vitro в культурі клітин проведені експерименти з використанням культур клітин людини різного тканинного походження (легені та печінка — А-549, A-549IFN, Hep-G2). У порівняльних дослідженнях використані два основних тести, за якими оцінювали кількість життєздатних клітин — МТТ (метилтетразолієвий тест) та В-сульфородаміновий (СРВ). Для експерименту були відібрані найпоширеніші забруднювачі навколишнього середовища — сполуки важких металів. Встановлено, що два різних методи аналізу in vitro не відрізняються між собою за чутливістю (за показниками ІС50), але з метою моніторингу широкого набору сполук більш зручним і дешевшим є СРВ-тест. Встановлено, що клітини людини різного тканинного походження відрізняються за чутливістю до певних ксенобіотиків; показано, що модифікація клітин тривалою експозицією з інтерферонами здатна підвищувати їх чутливість до солей деяких металів. Дані отримані in vitro свідчать про їх відповідність результатам дослідження гострої токсичності солей важких металів in vivo.

Ключові слова: базальна цитотоксичність, ІС50, культури клітин, важкі метали, метилтетразолієвий тест, В-сульфородаміновий тест, клітини модифіковані інтерфероном

Література

 1. German A. et al. ECVAM Workshop 50: strategies to replace in vivo acute systemic toxicity testing - 2004.
 2. ICCVAM (2001) Report of the International Workshop on In Vitro Methods for Assessing Acute systemic Toxicity. ICCVAM-NICEATM workshop. Arlington, VA. USA.- 2000,- NIH Publscation № 01-4499.- P.370
 3. Кундиев Ю.И., Трахтенберг И.М. Химическая безопасность в Украине. Ежегодные чтения, посвященные памяти Е.И. ГЬнчарука (доклад) // Нац. мед. университет им. А.А. Богомольца // К.: ИД «Авиценна», 2007,- 71 с.
 4. Belyaeva Е.А. et al. Cd2+-promoted mitochondrial permeability transition: a comparison with other heavy metals // Acta Biochimica Polonica.- 2004 - V.51, №2,- P.545-551.
 5. Duruible J.O., Ogwuegbu M.O.C., Egwurugwu J.N. Heavy metal pollution and human biotoxic effects // International Journal of Physical Sciences - 2007V. 2, № 5
 6. Scudiero D. et al. Evaluation of a Soluble Tetrasoliu/Formazan assay for cell growth and drug sensitivity in Culture using human and other cell lines // Cancer Res - 1988,- V.48 - P. 4827-4833
 7. Shekan P. et al. Evaluation of Colorimetric Protein and biomass Stains for Assaying Drug Effects Upon Human TUmor Cell lines // Proc. Amer. Assoc. Cancer Res., - 1989 - V.30 - P. 2436
 8. Liu D. A rapid biochemical test for measuring chemical toxicity to bacteria of single chemicals and mixture // Toxicity Screening Procedures Using Bacterial Systems,New York, 1981,-P. 175- 194
 9. Воронцова А.Л., Кудрявец Ю.И. Жильчук В.Е. Интерфероны и их применение в клинической онкологии // Здоровье женщины,- 2003.- Т.4, № 16,- С. 8-14.
 10. Satomi Н., Wang В., Fujisawa Н., Otsuka F. Interferon-beta from melanoma cells suppresses the proliferations of melanoma cells in an autocrine manner// Cytokine Interferon.-2002.-Apr 21.№ 18(2).-P. 108-15.
 11. Кудрявець Ю.Й. Інтерферон-альфа посилює розвиток апоптозу, індукованого різними чинниками в пухлинних клітинах in vitro // Эксперим.онкология,- 2001.- V.23,№ 4,- P.267-73.
 12. Бездєнєжних H.O., Лук’янова Н.Ю., Лихова А.А., Кудрявець Ю.Й., Дослідження механізмів чутливості клітин раку легені людини до комбінованого впливу хіміопрепаратів і гіпертермії в умовах пролонгованої дії інтерферону in vitro // Матеріали IX Міжн. конф. молодих онкологів, Київ 2008.- С.20-21.
 13. Безденежных Н.А., Лукьянова Н.Ю., Воронцова А.Л., КудрявецЮ.И., Маркеры клеточной пролиферации, дифференцировки и злокачественности при длительной экспозиции клеток немелкоклеточного рака легкого с интерфероном in vitro // Матеріали IX Міжн. конф. молодих онкологів, Київ, 2008. - С. 22-23.