You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльна характеристика темпів старіння працівників «шумових» професій підприємств з виготовлення та розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Брухно Р. П.

Порівняльна характеристика темпів старіння працівників «шумових» професій підприємств з виготовлення та розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Мета дослідження — оцінити темпи старіння працівників та вплив виробничого шуму на їхній біологічний вік на основі вивчення гігієнічних умов праці та біологічного віку працівників «шумових» професій ПАТ «Оболонь» та ПрАТ «КЗБН «Росинка»» та розробити відповідні оздоровчі рекомендації.

Матеріали та методи дослідження. Надано гігієнічну оцінку виробничого шуму, мікроклімату та освітленості на робочих місцях операторів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв. Вимірювання проводили за допо­могою шумоміра «Larson Davis 800B», кульового термометра «Тензор 41», кулькового кататермометра (F 564), люксметра типу Ю-116. Вивчення біологічного віку (БВ) проведено в трьох групах. До першої групи входили пра­цівники ПАТ «Оболонь» (75 осіб, робочих «шумових» професій); до другої групи — працівники ПрАТ «КЗБН «Росинка»» (27 осіб, робочих «шумових» професій); третя група слугувала контролем (54 особи, які не зазнавали впливу шуму). БВ визначали за методикою, розробленою Київським НДІ геронтології для використання в амбула­торних і виробничих умовах.

Результати. Встановлено, що згідно з «Гігієнічною класифікацією праці...», затвердженою наказом МОЗ України від 8 квітня 2014 року № 248, у цехах з розливу напоїв ПАТ «Оболонь» та ПрАТ «КЗБН «Росинка»» за рівнями шуму на окремих робочих місцях умови праці операторів з розливу відносяться до класів умов праці 3.1 (шкідливі 1 сту­пеня) та 3.2 (шкідливі 2 ступеня); за показниками температури повітря — до класів умов праці 2 (допустимі), 3.1 (шкідливі 1 ступеня) та 3.2 (шкідливі 2 ступеня); за рівнями природного і штучного освітлення — до класів умов праці 2 (допустимі) та 3.1 (шкідливі 1 ступеня). В цілому умови праці операторів з розливу відносяться до класу шкідливості 3.2. (шкідливі 2 ступеня). Виявлені прискорені темпи старіння працівників «шумових» професій. Середній показник «належний біологічний вік» — «біологічний вік» у групах працівників «шумових» професій ПАТ «Оболонь» та ПрАТ «КЗБН «Росинка», статистично достовірно, вищий ніж аналогічний показник в контрольній групі (9,44 ± 1,97), (5,18 ± 1,91) та (0,25 ± 0,92) років відповідно).

Висновки. У робітників «шумових» професій ПАТ «Оболонь» та ПрАТ «КЗБН «Росинка»», які зазнають впливу під­вищених рівнів постійного, широкосмугового шуму з перевищенням ГДР на середніх та високих частотах (500— 8000 Гц.), спостерігається достовірне (P < 0,05) прискорення темпів старіння. Прискорення темпів старіння робіт­ників можна пояснити неспецифічним впливом шуму на організм працюючих.

Ключові слова: робітники «шумових» професій, біологічний вік, прискорені темпи старіння

 

Література

  1. Орєхова О. В. Біологічний вік робітників, що працюють в умовах впливу шкідливих і небезпечних факторів сучасного металургійного виробництва / О.  В. Орєхова // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2009. - № 2. - С. 31-35.
  2. Біологічний вік та деякі показники гомеостазу у робітників основних професій виробництва феро­сплавів / О. В. Демецька, Л. М. Горбань, Т К. Кучерук, О. Мовчан // Довкілля та здоров'я. - 2002. - № 3. -34-37.
  3. Кутакова Н. С. Методология оценки темпов био­логического старения в гигиенических исследовани­ях (обзор литературы) / Н. С. Кутакова, Т. С. Шушкова, Т В. Юдина // Вестник РГМУ. - 2013. - № 5-6.- С. 59-63.
  4. Деев А. В. Проблемы определения темпа старе­ния человека / А. В. Деев, Е. В. Бухарова // Проблемы старения и долголетия. - 2009. - № 18 (1). - С. 8-19.
  5. Косарев В. В. Определение темпа биологическо­го старения при вибрационной болезни / В. В. Косарев, С. А. Бабанов, Е. В. Воробьева // Успехи геронто­логии. - 2011. - № 24 (2). - С. 300-302.
  6. Башкирева А. С. Влияние производственных и социально-бытовых факторов на показатели биоло­гического возраста водителей автотранспорта: авто- реф. дис. на соискание научн. степени канд. мед. наук; А. С. Башкирева. - Казань, 1997.
  7. Афанасьева Р. Ф. Биологический возраст как критерий оценки условий труда (на примере произ­водства титановых сплавов) / Р. Ф. Афанасьева, Л. В. Прокопенко // Мед. труда и промышленная эколо­гия. - 2009. - № 2. - С. 1-5.
  8. Проблема профилактики нарушений здоровья рабочих вагоностроительных предприятий / Исто­мин А. В., Синода В. А., Шушкова Т С., Устюшин Б. В. // Российский медико-биологический вестн. им. акад. И. П. Павлова. - 2012. - № 4. С. 51-57.
  9. Вертеленко М. В. До питання про гігієнічну оцінку умов праці та їх вплив на біологічний вік працівників машинобудівного виробництва / М. В. Вертеленко, О. А. Запаринюк, Н. П. Пономаренко // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 3 (46). - С. 64-66.