You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльний аналіз даних реоенцефалографії в робітників вугільної та харчової галузі

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.03.049

Шидловська Т. А.1, Шидловська Т. В.1, Козак М. С.1, Овсяник К. В.1, Яворовський О. П.2, Брухно Р. П.2, Бойчук М. А.3

Порівняльний аналіз даних реоенцефалографії в робітників вугільної та харчової галузі

1 Державна установа «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», м. Київ

2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

3 Філія № 1 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Оболонського району, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Мета дослідження — вивчення кількісних показників реоенцефалографії в робітників шумових професій (вугільна та харчова промисловість) з сенсоневральною приглухуватістю з урахуванням особливостей гігієнічних умов праці. Матеріали та методи дослідження. Була проведена реоенцефалографія в 80 робітників вугільної промисловості (гірники-прохідники, гірники-забійники, ГРОВ) та в 37 робітників харчової промисловості (переважно оператори з розливу напоїв). Контрольна група — 15 здорових осіб, які не мали скарг на порушення слуху.

Результати. Дослідження стану церебральної гемодинаміки в робітників вугільної та харчової промисловості вказують на достовірні зміни в усіх них показників РЕГ Так, виявлене достовірне (Р < 0,01) збільшення показників ДКІ, ДСІ та зменшення Рі, які характеризують відповідно стан тонусу мозкових судин і венозного відтоку та інтенсивність пульсового кровонаповнення як в каротидному, так і, особливо, у вертебрально-базилярному басейнах у досліджуваних робітників. Зіставлення між собою кількісних показників РЕГ, отриманих у робітників вугільної та харчової промисловості, показало, що найвираженіші достовірні зміни як в каротидному, так і в вертебрально-базилярному басейнах виявлені в шахтарів-прохідників (1 група). У них мали місце більш виражене підвищення тонусу мозкових судин та утруднення венозного відтоку. Дещо менше, але теж достовірне збільшення, реєстрували в забійників (2 група) та робітників ГРОВ (3 група). Достовірні менш виражені, ніж у шахтарів, порушення спостерігали в робітників харчової галузі (операторів з розливу напоїв) (4 група). У обстежених осіб 4 групи а склала (0,112 ± 0,002) і (0,116 ± 0,003) с, ДКІ — (53,97 ± 0,77) і (56,02 ± 0,94) % у каротидному та вертебрально-базилярному басейнах відповідно, а Рі у вертебрально-базилярному басейні — (0,75 ± 0,04). Висновки. Встановлено, що працівники вугільної та харчової промисловості зазнають комплексного впливу ряду шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Провідним шкідливим фактором виробничого середовища є шум. За даними РЕГ встановлено достовірне (Р < 0,01) порівняно з контролем збільшення показників ДКІ, ДСІ та зменшення РІ, які характеризують відповідно стан тонусу мозкових судин і венозного відтоку та інтенсивність пульсового кровонаповнення як в каротидному, так і, особливо, у вертебрально-базилярному басейнах у робітників вугільної та харчової промисловості. Виявлені зміни можуть бути використані при лікуванні осіб з такою патологією для оцінки ефективності лікування, профвідбору та профорієнтації робітників «шумових» професій вугільної та харчової промисловості.

Ключові слова: сенсоневральна приглухуватість, виробничий шум, церебральна гемодинаміка

Література

  1. Шидловська Т. В. Загальні принципи діагности­ки і лікування хворих з сенсоневральною приглухува­тістю / Т В. Шидловська, Т. А. Шидловська // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 2005. - № 4. - С. 2-17.
  2. Показники реоенцефалографії у стажованих робітників текстильного виробництва з професійною сенсоневральною приглухуватістю / Шидловська Т. А., Мухина І. В., Шевцова Т. В., Шидловський А. Ю. // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 2006. - № 5. - С. 6-8.
  3. Диференціальна діагностика порушень слуху та експертиза працездатності осіб «шумових» професій (Методичні рекомендації) / Д. І. Заболот­ний, Т. В. Шидловська, Т. А. Шидловська [та ін.]. - Київ, 2011.- 36 с.
  4. Сенсоневральна приглухуватість / Т. В.Шидлов- ська, Д. І.Заболотний, Т А. Шидловська. - Київ : Логос, 2006. - 752 с.
  5. Шидловська Т А. Порівняльний аналіз якісних показників реоенцефалографії в робітників шумових виробництв і хворих на акутравму / Т А. Шидловська, Т. В. Шидловська, Л. Г Петрук // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2015. - № 4 (45). - С. 54-61. https://doi.org/10.33573/ujoh2015.04.054
  6. Кундієв Ю. І. Порівняльна характеристика стану професійної захворюваності в Україні і в світі / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Л. О. Добровольський // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2009. - № 2 (18). - С. 4-11.
  7. May J. J. Occupational hearing loss Amer / May J. J. // J. Industr Med. - 2000. - V. 37, № 1. - P. 112-120. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0274(200001)37:1<112::AID-AJIM9>3.0.CO;2-#
  8. Effects of peak levels and number of impulses to hearing among forge hammering workers / Suvorov C., Antipin V., Kharitonov V. [et al.] // Appl. Occup. and Environm. Hyg. - 2001. - V. 16, № 8. - P. 816-822. https://doi.org/10.1080/10473220119058
  9. Динаміка професійної захворюваності в Україні та досвід Інституту медицини праці НАМН України / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, Н. П. Соколова, І. Г Коно­нова // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2013. - № 4 (37). - С. 11-12.
  10. Об оценке новых регламентов при периодиче­ских медицинских осмотрах работников «шумовых» профессий / В. Б. Панкова, В. А. Калцов, Е. Л. Синева [и др.] // Российская оториноларингология. - 2013. - № 4 (65). - С. 103-107.