You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Порівняльний аналіз якісних показників реоенцефалографії в робітників шумових виробництв і хворих на акутравму

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.04.054

Шидловська Т. А., Шидловська Т. В., Петрук Л. Г.

Порівняльний аналіз якісних показників реоенцефалографії в робітників шумових виробництв і хворих на акутравму

ДУ «Інститут отоларингології' імені професора О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Дія шуму на слуховий аналізатор, як одного з провідних етіологічних факторів сенсоневральної приглухуватості, давно цікавить багатьох дослідників. Проте окрім негативного впливу безпосередньо на слух, шум впливає й на стан церебральної гемодинаміки.

Мета дослідження — вивчити якісні показники реоенцефалографії в групі робітників шумових професій і в хворих з акутравмою та їхній порівняльний аналіз.

Матеріали та методи дослідження. Проведено дослідження якісних показників реоенцефалографії (РЕГ) у 15 робітників шумових професій, у 84 хворих з акутравмою, а також у 15 здорових нормальночуючих осіб у каротидній і вертебрально-базилярній системах мозкового кровообігу та проведено їхній порівняльний аналіз. Церебральний кровообіг у хворих з акутравмою досліджували методом реоенцефалографії за допомогою комп’ютерного реографа фірми «ДХ — системи» (м. Харків).

Результати. При аналізі якісних показників РЕГ-кривих виявлено, що в усіх досліджуваних хворих обох груп спостерігаються порушення мозкового кровообігу, виражені в різному ступені, про що свідчили зміни якісних показників РЕГ. У 100 % хворих обох груп виявлено підвищення тонусу мозкових судин та утруднення венозного відтоку як в каротидному, так і у вертебрально-базилярному басейні, у значному відсотку випадків мав місце ангіоспазм. Причому більш виражені порушення в судинах головного мозку в обох групах хворих були виявлені в вертебрально-базилярній системі. Ангіоспазм частіше спостерігали у хворих з акутравмою, ніж у робітників (48,8 % проти 40,0 % у каротидній системі та, особливо, у вертебрально-базилярній — 57,1 % та 40,0 % відповідно). Серед робітників шумових професій не спостерігали жодного випадку нестійкого судинного тонусу, тоді як серед хворих з акутравмою таких осіб було 17,9 % випадків в обох системах мозкового кровообігу. Що стосується пульсового кровонаповнення в вертебрально-базилярному басейні, то у хворих на акутравму було зафіксовано

48,8 % випадків його зниження, а в працівників шумових виробництв лише в 6,7 %. У каротидній системі пульсове кровонаповнення було достатнім у обох досліджуваних групах.

Висновки. Отримані дані свідчать про наявність виражених змін у стані церебральної гемодинаміки в робітників шумових професій і хворих з акутравмою та доцільності застосування методу реоенцефалографії при обстеженні таких хворих з метою подальшого врахування результатів при проведенні лікування. Зниження пульсового кровонаповнення, явища ангіоспазму мозкових судин і нестійкий судинний тонус є вагомими факторами для розвитку сенсоневральних порушень при шумовому впливі.

Ключові слова: сенсоневральна приглухуватість, акутравма, слуховий аналізатор, мозковий кровообіг, реоенцефалографія

Література

 1. Ветрилэ С. Т Краниовертебральная патология / С. Т Ветрилэ, С. В. Колесов. - Москва : Медицина, - 317 с.
 2. Гапноева Э. Т Особенности поражения слухово­го анализатора при минно-взрывной травме / Гап­ноева Э. Т, Кирсанова Д. Б. // Вестн. оторинолар. - 2006. - № 1. - С. 51-54.
 3. Крюков А. И. Ангиогенная кохлеовестибулопа- тия /А. И. Крюков, Н. А. Петухова. - Москва : ОАО «Издательство Медицина», 2006. - 256 с.
 4. Лиленко С. В. Диагностика и терапия острых и кохлеовестибулярных расстройств сосудистого гене- за / С. В. Лиленко // Российская отоларингология. - № 6. - С. 184-188.
 5. Роль изменений реологических свойств крови и гемостаза в развитии острой нейросенсорной туго­ухости / В. Т Пальчун, Н. А. Кунельская, С. А. Богданец [и др.] // Вест, оториноларингологии. - 2005. - № 5. - С. 7-10.
 6. Состояние слухового и вестибулярного анализа­торов у больных с минно-взрывной травмой / Пальчун В. Т., Кунельская Н. Л., Полякова Е. М. [и др.] // Вестн. оторинолар. - 2006. № 4. - С. 24-26.
 7. Панкова В. Б. Прогнозирование потерь слуха от действия производственного шума / В. Б.Панкова, С. В. Новиков // Вестн. оториноларингологии. - 1995. - № 1. - С. 17-20.
 8. Ходякова Е. В. Характеристика качественных по­казателей реоэнцефалографии у женщин с идиопати­ческим нарушением носового дыхания / Е. В. Ходя- кова, Н. А. Шульга // Рос. оториноларингологии. - 2010. - № 3 (46). - С. 155-159.
 9. Шидловська Т А. Порівняльна характеристика показників реоенцефалографії у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю різного ґенезу / Т A. Шидловська // Журн. вушних, носових и горло­вих хвороб. - 2002. - № 4. - С. 20-27.
 10. Порушення у різних відділах слухового ана­лізатора при акутравмі / Т В. Шидловська, А. Л. Коса- ковський, Т А. Шидловська, В. А. Прима // ЖВНГХ. - 2005. - № 6. - С.40-46.
 11. Шидловська Т В. Сенсоневральна приглуху­ватість / Т В. Шидловська, Д. І. Заболотний,Т А. Шид­ловська. - Київ : Логос, 2006. - 779 с.
 12. Гігієнічна оцінка шуму на робочих місцях і харак­теристика початкових порушень в слуховому ана­лізаторі у працівників «шумових» професій авіаційного машинобудування / О. П. Яворовський, Т В. Шид­ловська, М. В. Вертеленко, Т В. Шевцова // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2008. - № 3 (5). - С. 63-70.
 13. Davoodi M. Noise-induced hearing Loss/ Davoodi M. // Int J. Occup Environ Med. - 2010. - V.1 (3). - P. 146.
 14. Mazurek B. Preventive magnesium supplement decreases ischemia-induced hearing loss and blood viscosity / B. Mazurek, F. Scheibe, H. Haupt [et al.] // 4th European Congress of Oto- Rhino- Laryngology Head and Neck Surgery. Abstracts: Laryngo-Rhino- Otologie. - 2000. - № 1 (Suppl. 79). - P. 195.
 15. Michler S. A. Expression of plasticity asssociated proteins is affected by unilanerfl noise trauma / S. A. Mich­ler, R. E. Illing, R. Laszig // 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. Abstracts: Laryngo-Rhino-Otologie. - 2000. - № 1 (Suppl. 79). - P. 202. https://doi.org/10.1177/014556130007900701
 16. Thurston F. E. The worker's ear: a history of noise- induced hearing loss / Thurston F. E. // Am J. Ind Med. - 2013. - V. 56 (3). - P. 367-377. https://doi.org/10.1002/ajim.22095