You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Клініко-нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у осіб з хронічною ішемією головного мозку та професійною дезадаптацією

https://doi.org/10.33573/ujoh2016.01.062

Чеботарьова Л. Л., Сулій Л. М.

Клініко-нейрофізіологічна діагностика когнітивних порушень у осіб з хронічною ішемією головного мозку та професійною дезадаптацією

Державна установа «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Професійна дезадаптація працівників розумової праці є об’єктом дослідження протягом багатьох років. Серед порушень соціально-професійного функціонування найчастіше зустрічається професійне вигорання та тісно з ним пов’язані прояви професійної дезадаптації.

Мета дослідження — розробка комплексної діагностики когнітивних порушень і професійної дезадаптації в праців­ників розумової праці на тлі хронічної ішемії головного мозку.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 48 пацієнтів з хронічною ішемією головного мозку. Проведено клініко-неврологічне обстеження, комплекс нейропсихологічного тестування, що базувався на використанні оціночних шкал: госпітальної шкали тривоги та депресії (HADS), Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій (МоСА), оцінці професійної адаптації (ступеня дезадаптації), шкала на вигорання (МВІ); ультразву­кове дослідження (УЗД) судин голови та шиї; когнітивні слухові викликані потенціали (КСВП) Р300; комп’ютерна електроенцефалографія (КЕЕГ) з картуванням; нейровізуалізуючі обстеження (МРТ, КТ); ста­тистична обробка отриманих даних. Пацієнтів поділено на дві групи: І — хворі, які мають стенотично-оклюзу- ючі ураження брахіоцефальних артерій (БЦА) (до 60 %, за даними УЗД) — 23 особи; ІІ — без атеросклеротич­них змін БЦА — 25 осіб.

Результати. При нейропсихологічному тестуванні за даними оціночної шкали HADS у пацієнтів І групи відмі­чається вірогідне збільшення випадків прояву клінічної тривоги — 58 % порівняно з ІІ групою (35 % випадків). Ознаки професійної дезадаптації виявлено в 79,2 % обстежених пацієнтів, зміни характеризували помірний та виражений рівні порушення. У пацієнтів, що мають гіпертонічні зміни магістральних артерій голови та шиї за даними УЗД, відмічені більш значимі зміни амплітудно-часових параметрів Р300. Виявлений зв’язок когнітивних розладів та професійної дезадаптації з загальним станом церебрального кровотоку.

Висновки. Розроблена комплексна методика нейрофізіологічного та нейропсихологічного тестування, яка є доступною для практичного використання в багатьох закладах охорони здоров’я України з метою виявлення ког­нітивних порушень, об’єктивної оцінки професійної адаптації, когнітивних функцій у пацієнтів з хронічною іше­мією головного мозку (ХІМ), контролю за ефективністю їх відновлення в динаміці лікування, що є важливим для медичної, соціальної та професійної реабілітації.

Ключові слова: когнітивні порушення, професійна дезадаптація, акустичні потенціали, хронічна ішемія мозку

Література

  1. Гафарова Н. В. Влияние личностных особенно­стей на социальную та профессиональную дезадапта­цию на примере исследования медицинских работни­ков / Н. В. Гафарова // Вестник ЮУрГУ. - 2011. - № 42. -С. 84-89.
  2. Хабусева М. С. Особенности ценностно-смысло­вой сферы медицинских сестер как предпосылки возник­новения профессиональной дезадаптации / М. С. Ха­бусева // Вісник Харківського національного універ­ситету. - 2013. - № 1065. - С. 122-124.
  3. Чеботарева Л. Л. Клинико-нейрофизиологическая оценка когнитивных функций в динамике лечения пациентов с хронической ишемией мозга / Л. Л. Чебо­тарева, Г. К. Червиц, Л. Н. Сулий // Східно-Європей­ський неврологічний журнал. - 2015. - № 6. - С. 38-44. https://doi.org/10.33444/2411-5797.2015.6(6).38-44
  4. Левин О. С. Алгоритмы диагностики и лечения деменции / О. С. Левин. - [3-е изд., исправл. и дополн.]. - Москва : МЕДпресс-информ, 2011. - С. 45-110.
  5. Фетискин Н. П. Диагностика профессионально­го выгорания (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) / Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. // Социально-психологическая диа­гностика развития личности и малых групп. - Москва, 2002. - С. 360-362.
  6. Лелюк В. Г. Методика ультразвукового исследо­вания сосудистой системы: технология сканирова­ния, нормативные показатели: Метод. пособие / В. Г. Лелюк, С. Э. Лелюк. - Москва, 2002. - 39 с.
  7. Клініко-нейрофізіологічна оцінка когнітивних функцій у хворих за хронічної ішемії головного мозку в період відновлення після хірургічного втру­чання / Чеботарьова Л. Л., Степаненко І. В., Глоба М. В. [та ін.] // Укр. нейрохір. журнал. - 2014. - № 1. - 10-16. https://doi.org/10.25305/unj.51524