You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Хронічна радикулопатія професійного генезу - епідеміологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, профілактика

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Басанець А. В., Лашко О. М.

Хронічна радикулопатія професійного генезу - епідеміологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, профілактика

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Захворювання хребта діагностуються в 30 % населення розвинутих країн світу. Число таких хворих за остан­ні роки невпинно зростає, а на їхню реабілітацію витрачаються значні кошти. На першому місці за частотою вияв­лення (60—80 %) знаходяться ураження попереково-крижового відділу хребта, на другому (близько 10 %) — уражен­ня шийного відділу хребта. У структурі професійної захворюваності населення України патологія опорно-рухового апарату (ОРА) займає особливе місце, поступаючись лише захворюванням бронхолегеневої системи, і становить близько 20 %, що в абсолютних цифрах складає в середньому 1616 випадків щорічно. Зокрема, це стосується когор­ти шахтарів, захворюваність серед яких сягає близько 80 % у структурі професійної патології, що пов’язано з тим, що в більшості випадків умови праці шахтарів наближаються до екстремальних. На багатьох етапах технологічного процесу вуглевидобутку залишається важка фізична праця, пов’язана з переміщенням вантажу (часто надмірної ваги) на значну відстань, перенапруженням окремих груп м’язів (верхніх, нижніх кінцівок, тулуба) при виконанні вручну монтажних робіт з очищення вибою від вугілля та породи, значним статичним навантаженням (утримання інструменту, «зусилля подачі», перебування тривалий час у вимушеній робочій позі), що є основними етіологічни­ми чинниками розвитку хронічної радикулопатії професійного генезу. На жаль, у більшості випадків професійні захворювання, що викликані дегенеративно-дистрофічними змінами хребта, діагностуються саме на етапі хроніч­ної радикулопатії, що призводить до порушення якості життя хворого, тимчасової та стійкої втрати працездатнос­ті, інвалідизації пацієнта. При цьому роботодавець, підприємство, галузь та держава в цілому зазнають фінансових та економічних збитків. Так, за 2016 рік в Україні виплачено загалом 55,2 млн грн одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому й п’яту частину цих витрат складають захворювання, що виникли внаслідок ураження ОРА. Зазначене зумовлює необхідність розробки критеріїв ранньої діагностики та профілактики професійної хронічної радикулопатії.

Мета дослідження — систематизувати основні уявлення про етіологію, патогенез, клінічні прояви, діагностику та заходи профілактики хронічної радикулопатії професійного генезу.

Результати. Узагальнено дані щодо захворюваності на хронічну радикулопатію в шахтарів основних професій вугільних шахт України, визначено основні фактори ризику розвитку захворювання. Представлено аналіз діагнос­тичної ефективності методів візуалізаційної та функціональної діагностики патології ОРА з урахуванням їх патоге­незу.

Висновки. Пріоритетність розробки методів ранньої діагностики професійної радикулопатії визначається значною часткою патології ОРА у групі шахтарів, які підлягають впливу значних фізичних навантажень у поєднанні з інши­ми шкідливими чинниками виробничого середовища, необхідністю удосконалення діагностики захворювання на ранніх етапах його розвитку та розробки заходів первинної та вторинної профілактики уражень ОРА.

Ключові слова : хронічна радикулопатія, фізичне навантаження, діагностика, профілактика

Література

 1. Литвиненко Н. В., Ковтун І. І.// Международный неврологический журнал. - 2014. -№ 4 (66). - С. 91- 95.
 2. Бариш О. Є. Вертеброгенна шийна радикуло- патія: діагностика та консервативне лікування (лекція) / О. Є. Бариш // Міжнародний неврологічний журнал. - 2007. - № 1 (11). - С. 1-3.
 3. Косарев В. В., Профессиональные болезни / Ко­сарев В. В., Бабанов С. А. - 2010. - 368 с.
 4. Свиридова Н. К., Чуприна Г. М., Парнікоза Т. П. // Східно-Європейський неврологічний журнал. Ра- дикулопатії та корінцеві вертеброгенні синдром. - 2015. - С. 39-41.
 5. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні. Епі­деміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна. - Київ : Авіцена, 2006. - С. 125-141.
 6. Нагорна А. М., Соколова М. П., Вітте П. М. / Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2016. - № 1 (46). - С. 7-9.
 7. Медицина труда в угольной промышленности. - 2004. - С. 3-6.
 8. Косарев В. В. Хроническая пояснично-крестцо­вая радикулопатия: современное понимание и осо­бенности фармакотерапии / В. В. Косарев, С. А. Баба­нов // РМЖ. - 2013. - № 16. - С. 844-849.
 9. Фартушна О. Є. Особливості діагностики хронічної попереково-крижової радикулопатії професійного генезу / О. Є. Фартушна // Укр. журн. з пробл. медицини праці. - 2015. - № 1 (42). - С. 77-83.
 10. Профессиональные болезни / Н. А. Мухин, В. В. Косарев, С. А. Бабанов, В. В. Фомин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с.
 11. Eubanks J. Cervical Radiculopathy: Nonoperative Management of Neck Pain and Radicular Symptoms / J.   Eubanks // Am Fam Physician. - 2010 - V 1, № 81 (1). - Р. 33-40.
 12. Cervical radiculopathy epidemiology, etiology, diagnosis, and treatment / I. Barrett [et al.] // Journal of spinal disorders. - 2015. - V. 28, Issue 3.
 13. Вопросы профилактики поястнично-крест- цовой радикулопатии у шахтеров-угольщиков / Ю. Ю. Горблянский, Н. В. Яковлева, Н. С. Косоро- това, М. В. Булавина / Медицина труда и промыш­ленная экология. - 2016. - № 9. - С. 3-9.
 14. Здоровье работающих: проект глобального плана действий ВОЗ. - ЕВ120/28. - 02.01.2006. - п. 4.10.- С. 1-9.
 15. Поворознюк В. В., Мусієнко А. С., Дзерович Н. І. // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2015. - № 3. - С. 66-70.
 16. Bhattacharya A. Costs of occupational musculoskeletal disorders (MSDs) in the United States / A. Bhattacharya // International Journal of Industrial Ergonomics. - 2014. - V. 44, № 3. - P. 448-454.
 17. The global burden of occupationally related low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study / T Driscoll [et al.] // Annals of the rheumatic diseases. - 2014. - V. 73, № 6. - P 975-981.
 18. A Prospective Study of Musculoskeletal Outcomes Among Manufacturing Workers II. Effects of Psychosocial Stress and Work Organization Factors / F. Gerr [et al.] // Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. - 2014. - V. 56, № 1. - P. 178-190.
 19. Шостак Н. А. Современные подходы к терапии боли в нижней части спины / Н. А. Шостак // Consi­lium medicum. - 2003. - Т.5, № 8. - С. 457-461.
 20. Басанець А. В. Проблеми професійної патології в Україні та роль профпатологічної служби у збереженні трудового потенціалу / А. В. Басанець, А. М. Нагорна // Актуальні питання професійних захворювань в Україні (24-25 квітня 2008 року): Матеріали науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ, 2008. - С. 4- 6.
 21. A prospective study of computer users: II. Postural risk factors for musculoskeletal symptoms and disorders / M. Marcus [et al.] // American journal of industrial medicine. - 2002. - V. 41, № 4. - P. 236-249.
 22. A Review of Self-Management Support for (Work- Related) Musculoskeletal Pain Disorders / N. Ellis [ et al.] // Handbook of Musculoskeletal Pain and Disability Disorders in the Workplace. - New York : Springer, 2014. - P. 395-416.
 23. Эпидемиология болезней нервной системы чело­века в условиях современного Донбасса / В. И. Агарков, Е. И. Статинова, Е. В. Агаркова, Н. М. Северин. - Донецк : Ноулидж (Донецкое отеление), 2011. - 148 c.
 24. Tsujimura H. Exposure to whole-body vibration of forklift truck operators in dockyards-actual exposure in Japan and evaluation by EN 13059 / H. Tsujimura, K.  Taoda, K. Nishiyama // Sangyo Eiseigaku Zasshi. - 2006. - V. 48, № 5. - P. 157-168.
 25. Arora N. Acute effects of whole body vibration on directionality and reaction time latency of trunk muscles: The importance of rest and implications for spine stability / N. Arora, S. G. Grenier // Journal of Electromyography and Kinesiology. - 2013. - V. 23, № 2. - P. 394-401.
 26. Попп Джон А. Руководство по неврологии / А. Джон Попп, М. Дешайе Эрик; пер. с англ. В. Ю. Ха- латова под ред. Н. Н. Яхно. - Москва, 2012. - 688 c.
 27. The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study / D. Hoy [et al.] // Annals of the rheumatic diseases. - 2014. - V. 73, № 6. - P. 968-974.
 28. Иванова М. Ф. Дорсалгия, обусловленная деге­неративно-дистрофической патологией позвоночни­ка / М. Ф. Иванова, С. К. Евтушенко // Международный неврологический журнал. - 2009. - № 3 (25).
 29. Clinical diagnosis for discogenic low back pain / Y. G. Zhang, T M. Guo, X. Guo, S. X. Wu // Int. J. Biol. Sci. - 2009. - V. 5. № 7. - С. 647-658.
 30. Low back and radicular pain: a pathway for care developed by the British Pain Society / J. Lee, S. Gupta, C. Price [et al.] // Br J. Anaesth. 2013. - V. 111. - № 1. - P. 112-120.
 31. Manek N. J. Epidemiology of back disorders: prevalence, risk factors, and prognosis / N. J. Manek, A. J. MacGregor // Current opinion in rheumatology. - 2005 - V. 17, № 2. - P. 134-140.
 32. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society / R. Chou, A. Qaseem, V. Snow [et al.] // Ann. Intern. Med. 2007. - V. 147, № 7. - P. 478-491.
 33. Systematic review of psychosocial factors at work and private life as risk factors for back pain / W. E. Hoo- gendoorn [et al.] // Spine. - 2000. - V. 25, № 16. - P. 2114-2125.
 34. Young S. Correlation of clinical examination cha­racteristics with three sources of chronic low back pain / C. Aprill, M. Laslett // Spine J. -2003. - V. 3, № 6. - P. 460-465.
 35. Aprill C. High-intensity zone: a diagnostic sign of painful lumbar disc on magnetic resonance imaging / C. Aprill, N. Bogduk // Br. J. Radiol. - 1992. - V. 65, № 773. - P. 361-369.
 36. Discoscopic findings of high signal intensity zones on magnetic resonance imaging of lumbar intervertebral discs / K. Sugiura, I. Tonogai, T. Matsuura [et al.] // Case Rep. Orthop. - 2014. - V. 2014. - ID 245952.
 37. Comparison of modic changes in the lumbar and cervical spine, in 3167 patients with and without spinal pain / L. Sheng-Yun, S. Letu, C. Jian [et al. ] // PLoS One. - 2014. - V. 9, № 12. - ID e114993.
 38. Верещагин А. И. О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в 2005 году / А. И. Верещагин, С. А. Степанов // Материалы II Всероссийского съезда врачей-профпатологов. Кон­цепция и система службы медицины труда в Рос­сийской Федерации, Ростов-на-Дону, 3-5 октября 2006. - Ростов- на- Дону : Полиграфист, 2006. - С. 28-30.
 39. Подчуфарова Е. В. Боль в спине / Е. В. Под- чуфарова, Н. Н. Яхно. - Издательство ГЭОТАР-Медиа, 2010. - С. 32-48.
 40. DePalma M. J. What is the source of chronic low back pain and does age play a role? / M. J. DePalma, J. M. Ketchum, T Saullo // Pain Med. - 2011. - V. 12, № 2. - P. 224-233.
 41. Haro H. Translational research of herniated discs: current status of diagnosis and treatment / H. Haro // J. Orthop. Sci. - 2014. - V. 19, № 4. - P. 515-520.
 42. Ященко А. Б. Захворюваність на професійну радикулопатію гірників вугільних шахт Західного Донбасу та оцінка її динаміки за десятирічний період 1998-2007 рр. / А. Б. Ященко // Український журнал з проблем медицини праці. - 2010. - № 2 (22).
 43. http://www.social.org.ua/activity/kompensac_ activity - офіційний сайт Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 44. http://wwwsop.com.ua/article/67-qqq-16-m5- 20-05-2016-medichn-oglyadi-pratsvnikv-meta-vidi- perodichnst-provedennya
 45. Prevalence of low back pain and associated occupational factors among Chinese coal miners / Xu G., Pang D., Liu F. [et al.] // BMC Public Health. - 2012. - V. 12. - P 149.
 46. Zejda J. E, Low back pain syndrome in coal miners: preliminary results of an epidemiological study / Zejda J. E, Gadzik T S, Czekaj I. // Med Pr. - 1998. - № 49 (4). - Р. 353-361.
 47. Relationships between psychosocial factors and work-related musculoskeletal disorders in coalminers / Xu G. X., Li L. P., Liu F. Y., Wang S. // Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi.- 2012. - V. 30 (6). - P. 436-438.
 48. MSU classification for herniated lumbar discs on MRI: toward developing objective criteria for surgical selection / Mysliwiec L.W, Cholewicki J., Winkelpleck M. D., Eis G. P. // Eur. Spine J. - 2010. - V. 19, № 7. - P. 1087­1093.
 49. Do intervertebral discs degenerate before they herniate, or after? / Lama P, Le Maitre C. L., Dolan P [et al.] // Bone Joint J. - 2013. - V. 95-B, № 8. - P 1127­1133.
 50. Risbud M. V. Role of cytokines in intervertebral disc degeneration: pain and disc content / Risbud M. V., Shapiro I. M. // Nat. Rev. Rheumatol. - 2014. - V. 10, № 1. - P 44-56.
 51. Increase of nerve growth factor levels in the human herniated intervertebral disc: can annular rupture trigger discogenic back pain? / Aoki Y., Nakajima A., Ohtori S. [et al.] // Arthritis Res. Ther. - 2014. - V. 16, № 4. - P 159.
 52. Study on vertebral degenerations of coal miners with low back pain by means of computerized tomo­graphy/ Liu S., Zhang H., Liu X. [et al.] // Chinese jour­nal of industrial hygiene and occupational diseases. - 2002. - V. 20 (1). - P 10-2 .