You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Характеристика процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в організмі щурів при впливі мікро- і наночастинок неорганічних сполук свинцю на непошкоджену шкіру

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Мельник Н. А.

Характеристика процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в організмі щурів при впливі мікро- і наночастинок неорганічних сполук свинцю на непошкоджену шкіру

Державна установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Одним з проявів токсичної дії сполук свинцю на організм є розвиток процесів вільнорадикального окис- нення ліпідів у крові, печінці, нирках, серці, мозку. Проте залишається відкритим запитання щодо впливу нано- частинок (НЧ) свинцю на стан систем перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту організ­му (АОЗ) при їхньому нанесенні на непошкоджену шкіру.

Мета дослідження — характеристика процесів ПОЛ та АОЗ в організмі щурів при дії на непошкоджену шкіру різних за розміром сполук свинцю.

Матеріали та методи дослідження. На щурах відтворювали експериментальну модель хронічної інтоксикації НЧ PbS. Для цього були використані колоїди НЧ PbS з розміром частинок 12,5 нм і 100,0 нм, стабілізовані в 1,0 і 0,5 % водних розчинах желатину, а також водний розчин ацетату свинцю (АС) з середнім розміром частинок 700 нм. Перед проведенням аплікацій 1 мл основного розчину колоїду розводили 5-кратним об’ємом деіонізованої води, після чого на шкіру тварин площею 2 см2 наносили 1 см3 розчину НЧ. Активність процесів ПОЛ визначали за концентрацією ТБК-активних продуктів — малонового діальдегіду (МДА) у сироватці крові (за методом МШага в модифікації Є. Н. Коробейникової ), а характеристику процесів, спрямованих на АОЗ, визначали за показниками активності ферментів каталази (КТ, КФ 1.11.1.6) (за методом М. А. Королюк) та супероксиддисмутази (СОД, КФ 1.1.15.1.) за (методом, описаним Є. Є. Дубініною) в еритроцитах.

Результати. Проведені дослідження показали, що НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100,0 нм здатні викликати в організ­мі щурів порушення в системі ПОЛ та АОЗ організму. На це вказує статистично значиме (ри < 0,05) порівняно з контролем збільшення показника концентрації МДА в сироватці крові піддослідних щурів та пригнічення актив­ності ферментів КТ і СОД в еритроцитах. За характером змін біохімічних показників НЧ PbS розміром 12,5 нм і 100,0   нм виявляють більш виражений токсичний ефект порівняно з АС.

Висновки. Вплив неорганічних сполук свинцю, представлених частинками мікро- і нанометрового діапазону, шля­хом їхнього тривалого (3 міс.) нанесення на непошкоджену шкіру щурів супроводжується розвитком оксидативно- го стресу в організмі тварин.

Ключові слова: шкіра щурів, наночастинки свинцю, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантна система

 

Література

 1. Дмитруха Н. М. Характеристика імунотоксичної дії сполук свинцю з мікро- та наночастинками / Н. М. Дмитруха, С. П. Луговський, О. С. Лагутіна // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки. - 2014. - № 1-2. - С. 59-66.
 2. Антиоксидантна система захисту організму (огляд) / І. Ф. Бєленічев, Є. Л. Левицький, Ю. І. Губсь- кий [та ін.] // Совр. проблемы токсикологии. - 2002. - № 3. - С. 24- 31.
 3. Wickens A. P. Ageing and the free radical theory / P. Wickens // Respir. Physiol. - 2001. - V. 128. - № 3. - P. 379-391.
 4. Стежка В. А. Состояние свободнорадикального окислительного гомеостаза у человека при воздейст­вии соединений свинца // В. А. Стежка, Ю. П. Мель­ник // Совр. проблемы токсикологии. - 2003. - № 2. - С. 50-54.
 5. Sandhir R. Effect of lead on lipid peroxidation in liver of rats / R. Sandhir, K. D. Gill // Biol. Trace Elem. Res. - 1995. - V. 48. - P. 77-85.
 6. Adonaylo V. N. Lead intoxication antioxidant defen­ses and oxidative damage in rat brain / V. N. Adonaylo // Toxicology. - 1999. - V. 135. - P. 77-85.
 7. Effects of chronic lead administration on ethanol- induced locomotor and brain catalase activity / M. Correa, M. Miquel, C. Sanchis-Segura, C.M. Aragon // Alcohol. - 1999. - V. 19. - P. 43-49.
 8. Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / Ю. М. Коже- м'якін, О. С. Хромов, М. А. Філоненко, Г. А. Сайфет- дінова. - Київ : Авіцена, 2002. - 156 с.
 9. European convention for the protection of vertebrate animal used for experimental and other sci-entific purposes. - Council of Europe, Strasburg, 1986. - 53 p.
 10. Коробейникова Е. Н. Модификация определе­ния продуктов перекисного окисления липидов в
  реакции с тиобарбитуровой кислотой / Е. Н. Коро­бейникова // Лаб. дело. - 1989. - № 7. - С. 8-9
 11. Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, Е. Токарев // Лабораторное дело. - 1988. - № 1. - 16-18.
 12. Дубинина Е. Е. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека / Е. Е. Дубинина, Л. Я. Сальникова, Л. Ф. Ефимова // Лаб. дело. - 1983. - № 10. - С. 30-33. 
 13. Трахтенберг И. М. Свинец и окислительный стресс / И. М. Трахтенберг, Т К. Короленко, Н. А. Утко // Соврем. пробл. токсикол. - 2001. - № 4. - С. 50-53.
 14. Першин О. І. Оксидативний стрес в патогенезі дії ацетату свинцю / О. І. Першин // Світ медицини та біології. - 2014. - № 1. - С. 142-146.
 15. Нанонаука і нанотехнології: технічний, медич­ний та соціальні аспекти / Б. Патон, В. Москаленко, І.          Чекман, Б. Мовчан // Вісн. НАН України. - 2009. - № 6. - С. 18-26.