You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Характер гемодинаміки у малому колі кровообігу у гірників при хронічному обструктивному захворюванні легенів і супутній бронхіальній астмі

https://doi.org/10.33573/ujoh2005.02.038

Рубцов Р.В.

Характер гемодинаміки у малому колі кровообігу у гірників при хронічному обструктивному захворюванні легенів і супутній бронхіальній астмі

Український НДІ промислової медицини, м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), RUS

Дана порівняльна характеристика функціонального стану правих відділів серця та систолічного тиску в системі легене­вої артерії у гірників при хронічному обструктивному захворюванні легенів і супутній бронхіальній астмі. Результати проведених досліджень показали, шо у цієї категорії хворих має місце значне зниження скоротливої здатності правого передсердя й правого шлуночка, помірно виражена гіпертензія у легеневій артерії, що зумовлює формування й прогре­сування недостатності правих відділів серця, погіршуючи прогноз якості життя хворих.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легенів, бронхіальна астма, гірники, гемодинаміка, мале коло кровообігу

Література

  1. Гаврисюк В.К.. Ячник А.И.. Кононенко И.Н.. Мухин А.А. Возможности эхокардиографии в оценке состояния правого желудочка сердца и легочной артерии у боль­ных туберкулезом и неспецифическими заболеваниями легких//Пробл. туберкулеза.- 1987.-№3.-С. 34-38.
  2. Глобальная стратегия и профилактика бронхи­альной астмы. Пересмотр 2002 г.- М.: Атмосфера. 2002.- 93 с.
  3. Енисеева Е.С., Сизых Т.П. Состояние гемодина­мики и диастолическая функция правого желудочка у больных бронхиальной астмой//Терапевт, арх.- 1995-№8.-С. 39-42.
  4. Перлей В.Е. Функционирование правых отделов сердца и развитие правожелудочковой недостаточнос­ти у больных хроническими обструктивными заболева­ниями легких//Росс. мед. вести,- 1998,-№2,- С. 53-60.
  5. Чичерина Е.Н.. Шипицина В.В.. Малых С.В. Срав­нительная характеристика клинико-функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы у больных хроническим обструктивным бронхитом и бронхиаль­ной астмой//Пульмонол.- Мб - 2003 - С. 97-102.
  6. Чучалин А. Г. Хронические обструктивные забо­левания легких.-М.: БИНОМ. 1999.-512 с.
  7. Шиллер Н.. Осипов М.А. Клиническая эхокардио­графия,- М.. 1993.- 347 с.