You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Особливості змін прооксиаантно-антиоксилантної рівноваги в організмі шурів при встановленні порогових рівнів метсульфурон-метилу в субхронічному експерименті

https://doi.org/10.33573/ujoh2006.02.037

Леоненко Н.С.

Особливості змін прооксиаантно-антиоксилантної рівноваги в організмі шурів при встановленні порогових рівнів метсульфурон-метилу в субхронічному експерименті

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

В статті представлено результати досліджень інтенсивності процесів вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів, окислювальної модифікації білків та антиоксидантної активності після перорального введення щурам мет- сульфурон-метилу, встановлено важливість оцінки змін прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі при розмежуванні порогових рівнів ушкоджуючої та неефективної дії цього гербіциду.

Ключові слова: прооксидантно-антиоксидантна рівновага, порогові рівні, метсульфурон-метил

Література

 1. Владимиров Ю.А., Азизова О.А., Деев А.И. и др. Свободные радикалы в живых системах//ВИНИТИ. Итоги науки и техники. Сер.: Биофизика.-М., 1991.-Т.29.-250с.
 2. Гадко Г.Г., МажульЛ.М., Позднякова Е.А. Перекис-в норме и при голодании//Бюлл. эксперим. биол. и медицины.- 1982.- №4.- С.30-32.
 3. Голиков С.Н.. Саноцкий И.В., Тйунов Л.А. Общие механизмы токсического действия.- Л: Медицина, 1986.-280 с.
 4. Губський Ю.Л., Бєленічев І.Ф., Коваленко С.І. та 1н. Основні шляхи утворення активних форм кисню в нор- мі та при Ішемічних патологіях (Огляд літератури)//Сов рем. пробл. токсикол- 2004,- №2.- С. 8-15.
 5. Давыдов Б.В., РыкА.А., Мусселиус С.Г. и др. Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у больных с отравлениями ядовитыми и условно съедобными грибами//Токсикол. вестн.- 1996.-№4,-С. 19-24.
 6. Дубинська Г.М., Ізюмська О.М., Минак О.М. та ін. Показники перекисного окислення ліпідів, антиокис- дантної системи та імунітету у здорових людей і людей із підвищеною сприйнятливістю до інфекцій дихальних шляхів//Лабор. діагностика.- 2005.- №2.- С. 18-21.
 7. Дубініна О.Ю. Окиснювальний стрес і окиснювальна модифікація білків//Мед. хімія.-2001.-Т.З, №2.-С. 5-12.
 8. Журавлева Т.Д., Суплотов С.Н., Киянюк Н.С. и др. Возрастные особенности свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной защиты в эритроцитах здоровых людей//Клинич. лаб. диагностика,- 2003.-№8.-С. 17-18.
 9. Звягольска І.М. Специфічні зміни антиоксидантної напруженості крові лабораторних тварин за умов дії на них несприятливих екзогенних факторів та можливість їх корекції за допомогою органних пептидних комплек- сів//Пробл. екол. та мед.- 1998.-№5-6.-С. 18-21.
 10. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 2-х т-Т.2. - Минск: Беларусь, 2000,- 495с.
 11. Кирьяков В.А., Павловская Н.А., Сааркоппель Л.М., Сухова А.В. Изучение окислительного метаболизма в профпатологии (обзор литературы)//Медицина труда и пром. экол.- 2004.- №4,- С. 22-26.
 12. Мещишен І.Ф. Метод визначення окиснювальної модифікації білків плазми (сироватки) крові//Буковинський мед. вісн.- 1998,-Т.2, №1.-С. 156-158.
 13. Попова С.П. Динаміка показників процесів перекисного окиснення ліпідів і активності антиоксидантної системи організміу при дії акупунктури у щурів із виразковим процесом у гастродуоденальній ділян- ЦІ//ФІЗІОЛ. журн,- 2002.-Т.48, №6.-С. 54-59.
 14. Рык А.А., Мусселиус С.Г., Давыдов Б.В. и др. Пе- рекисное окисление липидов и антиоксидантная система у больных с разлисной степенью гепатопатиии при отравлении бледной поганкой//Токсикоз, вестн.- 1996.- №6.- С. 5-12.
 15. Чорновіл А.В. Перкисне окислення ліпідів та його патогенетична корекція при інфекційній патології (Огляд літератури)//Асіа Месііса Ьеороііепвіа,- 2000.- №2.-С. 17-22.
 16. Штабский Б.М., Пкегоцкий М.Р. Профилактическая токсикология и прикладная физиология: общность проблем и пути решения - Львов: Наутилус, 2003,- 342 с.
 17. Штабський Б.М., Ржегоцький М.Р. Ксенобіотгаси. гомеостаз і хімічна безпека людини,- Львів: Наутілус, 1999,- 308 с.
 18. Штабський Б.М., Каган Ю.С., Кацнельсон Б.А. Определение безвредных уровней воздействия химических веществ как диагностическая задача гигие- ны//Гйг. и сан,- 1983.-№11.-С. 74-76.