You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Зміни в міокарді при хронічному впливі хлориду ртуті й використання унітіолу і кверцетину в якості кардіопротекторів

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.043

Камінський Р. Ф.

Зміни в міокарді при хронічному впливі хлориду ртуті й використання унітіолу і кверцетину в якості кардіопротекторів

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Наведено морфологічний опис патологічних змін у міокарді щурів за умов хронічного впливу хлориду ртуті. Надано висновок, що ґрунтується на даних морфологічного дослідження, що використання унітіолу та кверцетину для попередження патології дозволяє зменшити об’єм незворотних змін у міокарді. Результати можуть бути використані в профілактичній медицині при розробці практичних рекомендацій для попередження патологій, що викликані кардіотоксичною дією сполук ртуті.

Ключові слова: хлорид ртуті, міокард, унітіол, кверцетин, щурі

Література

 1. Трахтенберг І. М. Ртуть як глобальний хімічний забруднювач: еколого-гігієнічні та клініко-гігієнічні аспекти / І. М. Трахтенберг, М. М. Коршун, К. П. Козлов // Довкілля та здоров'я.- 2006.- № 2.- С. 12.
 2. Промислова токсикологія: досвід наукової діяльності, екскурс в минуле, реалії сьогодення і перспективи / [Трахтенберг І. М., Коршун М. М., Дмитруха Н. М. та ін. ] // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- 2008.- № 4 (16).- С. 3-10. https://doi.org/10.33573/ujoh2008.04.003
 3. Мойбенко А. А. Эндогенные механизмы кардиопротекции / А. А. Мойбенко, А. М. Пархоменко.- К., Наукова думка.- 2008.- 210 с.
 4. Сокуренко Л. М. Использование исследований in vitro для изучения нейротоксичности ртути / Л. М. Сокуренко, Ю. Б. Чайковский, Ю. И. Кудрявец // Науч. конф. с международным участием: Медицина труда, здоровье работающего населения. Санкт- Петербург, 2009.- 2009.- С. 159-161.
 5. Трахтенберг И. М. Хроническое воздействие ртути на организм: современный аспект проблемы меркуриализма и его профилактики / И. М. Трахтенберг - К. : Здоров' я, 1969.- 392 с.
 6. Трахтенберг И. М. Проблема кардиовазотоксического действия экзогенных химических веществ / И. М. Трахтенберг, В. А. Тычинин // Укр. кардіологічний журнал.- 2003.- № 5.- С. 108 -113.
 7. Луганский Н. И., Лобода Ю. И. Превращение унитиола в организме / Н. И. Луганский, Ю. И. Лобода // Фармакол. и токсикол.- 1960.- Т. 23, № 4.- С. 349-355.
 8. Методи оцінки антиоксидантних властивостей фізіологічно-активних сполук при ініціюванні віль- норадикальних процесів у дослідах in vitro / [Губ- ський Ю. І., Дунаєв В. В., Бєленічев І. Ф. та ін. ] // Метод. рекомендації Держфармцентру МОЗ України.- Київ, 2002.- 26 с.
 9. Корекція унітіолом порушень вільнорадикаль- них та енергозабезпечувальних процесів у щурів з токсичним ураженням печінки / Гонський Я. І., Кубант Р. М., Корда М. М., Шуліга О. В // Медична хімія.- 2002.- Т 4, № 1.- С. 46-49.
 10. Карп В. К. Унітіол - антидот токсичних металів / В. К. Карп, І. В. Данова // Ліки.- 1997.- № 6.- С. 60-64.
 11. Антидотная эффективность ресинтезированного унитиола / [Максимов Ю. Н., Краснюк Е. П., Овруцкий В. М. и др. ] / / Совр. пробл. токсикол.- № 1.- С. 34-37.
 12. Мещишен І. Ф. Механізм окиснюваль- ної модифікації білків / Мещишен І. Ф., Польовий В. П. // Буковинський мед. вісн.- 1999.- Т. 3, № 1.- С. 196-205.
 13. Молекулярные механизмы действия дитио- лов / Тринус Ф. П., Бравер-Чернобульская Б. С., Чубенко А. В. и др. ] // Вест. АМН СССР,- 1984.- № 11.- С. 75-84.
 14. Голота Л. Г. Лікувальні та антидотні властивості унітіолу / Л. Г. Голота // Фармацевт, журн.- 1980.- № 1.- С. 18-22.
 15. Мизюкова И. Г. Актуальные вопросы патологии химической этиологии / И. Г. Мизюкова, В. Е. Петрунь- кин // Сб. фармакол. и токсикол.- 1983.- В. 18.- С. 73-78.
 16. Aaseth J. Treatment of mercury chloride poisoning with dimercaptosuscinic acid and diuretics: preliminary study / J. Aaseth, J. Alexander, N. Rakekud // Clin. Toxicol.- 1982.- V. 19.- P. 173. https://doi.org/10.3109/15563658208990379
 17. Ковалев В. Б. Механизмы лечебного действия биофлавоноида кверцетина (обзор литературы) / Б. Ковалев, В. В. Ковган // Укр. Мед. Альманах.- 1999.- Т 2, № 4.- С. 176-184.
 18. Підвищення ефективності реваскуляризації міокарда шляхом блокади 5-ліпоксигенази у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST / [О. М. Пархоменко, С. М. Кожухов, Ю. М. Соколов та ін. ] // Український кардіологічний журнал.- № 6.- С. 6-9.
 19. Мойбенко А. А. Эффективность водорастворимой формы кверцетина (корвитина) при лечении острого коронарного синдрома с элевацией сегмента ST / А. А. Мойбенко, А. Н. Пархоменко, С. Н. Кожухов // Журн. АМН Украины.- 2003.- Т 9, № 2.-361-370.
 20. Первый опыт применения внутривенной формы ингибитора 5-липоксигеназы у больных с острым инфарктом миокарда: клинико-гемодинамические параллели, влияние препарата на размеры некроза />[Пархоменко А. Н., Мойбенко А. А., Кожухов С. Н. и др.] // Укр. кардюл. журн.- 2000.- № 1-2.- С. 5-9.
 21. Пархоменко А. Н. Клиническая эффективность внутривенной формы кверцетина у больных острым инфарктом миокарда при проведении тромболитической терапии: реализация концепции открытой коронарной артерии / А. Н. Пархоменко, С. Н. Кожухов // Ліки України.- 2000.- № 10.- С. 48-51.
 22. Целлариус Ю. Г Морфологические типы изменения миофибрилл мышечных клеток сердца / Ю. Г. Целлариус, Л. А. Семенова, Л. М. Непомнящих // Арх. Патол.- 1980.- Т XLП, № 12.- С. 3-13.