You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Хвороби системи кровообігу при дії професійних факторів

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.071

Басанець А. В., Андрущенко Т. А.

Хвороби системи кровообігу при дії професійних факторів

ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

У статті обговорюється проблема хвороб системи кровообігу в різних контингентів працюючого населення. Визначаються професійні фактори в сучасному виробництві, що можуть бути етіологічними чинниками розвитку хвороб системи кровообігу, особливості патогенезу, клінічної картини та перебігу при впливі виробничого середовища. Приділяється увага актуальності питань щодо розробки профілактичних заходів для попередження розвитку хвороб системи кровообігу та запобігання їх ускладнень, що призводять до інвалідизації і вкорочення життя працездатного населення.

Ключові слова: хвороби системи кровообігу, професійні фактори, патогенез, клініка, профілактика

Література

 1. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні, епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагор- на.- К.: Авиценна, 2007.- С. 396.
 2. Kannel W. B. Epidemiology and prevention of cardiac failure: Framingham Study insights / W. B. Kannel / / Europ. Heart J.- 1987.- V. 8, Suppl. F.- P. 23-26. https://doi.org/10.1093/eurheartj/8.suppl_F.23
 3. Баранов В. С. Гены предрасположенности и генетический паспорт / В. С. Баранов, М. В. Асеев, В. Е. Баранова // Природа.- 1999.- № 3.- С. 13-17.
 4. Раптова смерть, реанімація і інтенсивна терапія / Вольний І. Ф., Пастернак.Г. І., Пєшков Ю. В., Ткачева М. Ю. // Екстрена медична допомога на до госпітальному етапі.- Луганськ.- 2006.- С. 29-34.
 5. Воронков Л. Г. Хронічна серцева недостатність: Практичний посібник / Л. Г. Воронков.- К.: Четверта хвиля, 2004.- 198 с.
 6. Мазур Н. А. Рекомендації по раптовій смерті / Російський Конгрес кардіологів. Доповідь (презентація національних рекомендацій ВНОК) / Н. А. Мазур.- Москва, 2003.- С. 190.
 7. Комплексна профілактика раптової смерті, інфаркту міокарда, мозкового інсульту та їх наслідків у гірників вугільних шахт, методичні рекомендації / [Валуцина В. М., Черкесов В. В., Перед ерій Г. С. та ін.].- Київ, 2008.- С. 31.
 8. Окороков А. Н. Раптова серцева смерть (первинна зупинка серця) / А. Н. Окороков // Діагностика хвороб внутрішніх органів. Діагностика хвороб серця і судин.- Москва: Медична література.- 2002.- Т. 6.- С. 414-423.
 9. Кривоглаз Б. А. Захворювання серцево-судинної системи, їх профілактика і лікування (в допомогу лекторам) / Б. А. Кривоглаз.- Київ, 1957.- С. 22.
 10. Гірничий Закон України (ст. 40) // Постанова Кабінету Міністрів від 18 лютого 2004 р. № 186 «Про внесення змін по Програмі підвищення безпеки праці на вугільних шахтах» (п. 99).
 11. Корж Є. В. Патологія легень і серця у шахтарів: Монографія / Є. В. Корж, В. В., Мухін.- Донецьк: Каштан, 2004.- С. 164.
 12. Кобець Г П. Ішемічна хвороба серця у гірничих працівників / Г. П. Кобець, В. В. Черкесов, Р. А. Копи- тіна.- Київ: Здоров'я.- 1995.- С. 161.
 13. Трахтенберг І. М. Хімічні фактори виробничого середовища і серцево-судинна система / І. М. Трахтен- берг, Е. А. Бабаян, К. А. Кандарян.- Єр.: Айастан, 1992.- С. 276.
 14. Оцінка та модифікація ризику серцево-судинних ускладнень у хворих з артеріальною гіпертензією (методичні рекомендації) / [Жарінов О. Й., Боброва О. В., Вєрєжнікова Г. П. та ін.].- Київ.- 2009.- С. 18.
 15. Дзяк Г. В. Суточное мониторирование артериального давления / Г В. Дзяк, Т. В. Колесник, Ю. Н. Пого- рецкий.- Днепропетровск, 2005.- С. 200.
 16. Рекомендації Українського товариства кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії.- К., 2008.- С. 76.
 17. The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension and of the European society of Cardiology. 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension // Europ. Heart J.- 2007.- V.28.- P. 1462-1536.
 18. Chobanian A.V., Bakris G.L., Black H.R., et al., and the National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee, The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 7 report // JAMA.- 2003.- V. 289.- P. 3560 -3572. https://doi.org/10.1001/jama.289.19.2560
 19. Бойцов С. А. Десять лет поиска генетической основы гипертонической болезни: трудности и перспективы / С. А. Бойцов // Генетика.- 2002.- Т. 8, № 5.- С. 56-64
 20. Клинико-генетические аспекты гипотензивного ответа и обратного развития гипертрофии левого желудочка у больных артериальной гипертонией / [Моисеев В. С., Котовская Ю. В., Кобалава Ж. Д. и др.] // Терапевтический архив.- 2002.- № 10.- C. 30-37.
 21. Генетические маркеры гипертрофии миокарда левого желудочка / [Карпов Р. С., Пузырев К. В., Степанов В. А. и др.] // Артериальная гипертензия.- 1999.- Т 5.- С. 54.
 22. Comparative study of ACE-inhibition, angiotensin II antagonism, and calcium channel blockade on flow mediated vasodilatation in patients with coronary disease (BANF Study) / [Anderson T. J., Elstein E., Haber H. et al.].- J Am Coll Cardiol. 2000.- № 35.- Р 60-66. https://doi.org/10.1016/S0735-1097(99)00537-9
 23. Кончаловская Н. М. Сердечно-сосудистая система при действии профессиональных факторов / Н. М. Кончаловская.- М.: Медицина, 1976-С. 256.
 24. К оценке роли производственных факторов глубоких угольных шахт в развитии ишемической болезни сердца у горнорабочих / [Кобець Г П., Черкесов В. В., Копытина Р. А. и др.] // Гигиена труда и профпатология.- М, 1992.- С. 7-9.
 25. Холопкина Н.А., Горблянский Ю. Ю. Мониторинг факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у шахтёров, страдающих артериальной гипертонией / Н. А. Холопкина, Ю. Ю. Горблянский // Гигиена труда и профпатология.- М., 2003.- С. 59-61.
 26. Дробышев В. В., Ефремов А. В., Лосева М. И. и др. // Терапевтический архив.- 2002.- № 10.- С. 62-65. https://doi.org/10.1055/s-2002-19513
 27. Профилактика, диагностика и лечение первичной артериальной гипертензии в Российской Федерации: Первый доклад Научного общества по изучению артериальной гипертонии Всероссийского научного общества кардиологов и Межведомственного сонета по сердечно-сосудистым заболеваниям (ДАГ І) // Кардиология.- 2000.- № 11.- С. 65-93.
 28. Органов Р. Г // Врач.- 2001.- № 7.- С. 3-6.
 29. Кобалава Ж. Д., Котовская Ю. В. // Артериальная гипертония в вопросах и ответах.- М., 2002.- С. 35-37.
 30. Эпидемиология связанных с работой болезней и несчастных случав // Доклад объединенного комитета МОТ ВОЗ по проф. гигиене. Серия техн. доклад., 10-й.- Женева, 1991.
 31. Рекомендації Європейського товариства з гіпертензії та Європейського кардіологічного товариства з лікування артеріальної гіпертензії // Journal of Hyper- tention.- 2003.- V. 21.- P. 1011-1053.
 32. Новые рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертензии для Европы и Северной Америки (комментарий) / Ю. Н. Сиренко (2007) // Medicine Review.- 2008.- № 2 (02).- C. 8-11.
 33. Birkenhager-Essential hypertension / Jan A. Staessen, Jiguang Wang, Giuseppe Bianchi, Willem H // LANCET, 2003.- V. 361.- Р 1629-41. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13302-8
 34. Новые представления о патогенезе хронической сероуглеродной интоксикации / Кундиев Ю. И., Попов Т.А., Краснюк Е.П., Лухтай В.А. // Врачебное дело.- 1978.- С. 7, 9-11.
 35. Воробьев Е. И. Радиационная кардиология / Е. И. Воробьев.- М.: Атомиздат, 1971.
 36. Уровень эндотелийзависимой вазодилатации и активность ангиотензинпревращающего фермента как критерий терапии больных с мягкой и умеренной артериальной гипертонией / [Якименко О. Н., Гомазков О. А., Эктова Т. В. и др.] // Кардиология.- 2005.- № 2.- С. 15-19.
 37. Моисеев В. С. Артериальная гипертония у лиц старших возрастных групп / В. С. Моисеев, Ж. Д. Кобалава.- Москва: Медицинское информационное агентство, 2002.- С. 80-95.
 38. Воробьев Е. И. Состояние клеток миокарда кроликов после локального облучения области сердца / Воробьев Е. И., Степанов Р П. // Радиобиология.- 1973.- № 6.- С. 844-849.
 39. Evans W. E. Pharmacogenomics-Drug Disposition, Drug Targets, and Side Effects / Evans W. E., McLeod H. L. // N.Engl.J. Med.- 2003.- V. 348, № 6.- P 538-546. https://doi.org/10.1056/NEJMra020526
 40. Maternal cigarette smoking, metabolic gene polymorphism, and infant birth weight / [Wang X., Zuckerman B., Pearson C. at al.] // J.A.M.A.- 2002.- V. 287.- Р 195-202. https://doi.org/10.1001/jama.287.2.195
 41. Карнаук Н. Г. Заболеваемость и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у металлургов / Карнаук Н. Г, Павленко М. Е. // Сб. Гигиена труда.- 1978.- Вып. 14.- С. 28-31.
 42. Горбань Л. Н. Влияние условий труда на состояние здоровья и заболеваемость работающих в сварочном производстве / Горбань Л. Н., Краснюк Е. П., Факторов И. Е. // Сб. Гигиена труда.- 1963.- Вып. 19.- С. 40-49.
 43. Relationship between circadian blood pressure patterns and progression of early carotid atherosclerosis. A 3-year follow-up study / [Sander D., Kukla C., Klingelhofer J. et al.] // Circulation.- 2000.- V. 102.- P 1536-1541. https://doi.org/10.1161/01.CIR.102.13.1536
 44. Respiratory disease and cardiovascular morbidity / Koskela R.- S., Mutanen P., Sorsa J.- A., Klockars M. // Occupational and Environmental Medicine.- 2005.- V. 62.- P 650-655. https://doi.org/10.1136/oem.2004.017111
 45. Villeneuve P. J. Coronary heart disease mortality among Newfoundland fluorspar miners. Department of Preventive Medicine and Biostatistics, University of Toronto, Laboratory Centre for Disease Control, Health Canada / Villeneuve P J., Morrison H. I. // Scandinavian journal of work, environment & health ISSN 0355-3140.1997.- V. 23.- № 3.- P 221-226 (29 ref.). https://doi.org/10.5271/sjweh.202
 46. Vascular-Protective Effects of High-Density Lipoprotein Include the Downregulation of the Angiotensin II Type 1 Receptor/ [Sophie Van Linthout, Frank Spillmann, Mario Lorenz et al.] // Hypertension.- 2009.- V. 53.- P. 587-589. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.108.118919
 47. Cardiac Overexpression of Angiotensin Converting Enzyme 2 Protects the Heart From Ischemia-Induced Pathophysiology / [Shant Der Sarkissian, Justin L. Grobe, Lihui Yuan et al.] // Hypertension.- 2008.- V. 51.- P 712. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.100693
 48. Mohan K. Raizada. Potential of Gene Therapy Strategy for the Treatment of Hypertension / Mohan K. Raizada, Shant Der Sarkissian // Hypertension.- 2006.- V. 47.- P. 6. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000196685.91424.01
 49. Der Sarkissian S., Huentelman M.J., Stewart J., Katovich M.J., Raizada M.K. ACE2: A novel therapeutic target for cardiovascular diseases. Prog Biophys Mol Biol. 2005:Jul 8.
 50. Pachori A.S., Huentelman M.J., Francis S.C., Gelband C.H., Katovich M.J., Raizada M.K. The future of hypertension therapy: sense, antisense, or nonsense? Hypertension.- 2001.- V. 37.- P. 357-364. https://doi.org/10.1161/01.HYP.37.2.357
 51. Блакита И. В. Биохимические изменения в миокарде при хроническом воздействии этилмеркур- хлорида и хлорофоса / И. В. Блакита // Гиг. тр. и проф. зд-я.- 1986.- № 5.- С. 46-47.
 52. Gene therapy with human tissue kallikrein reduces hypertension and hyperinsulinemia in fructose-induced hypertensive rats / [Zhao C., Wang P., Xiao X. et al.] // Hypertension.- 2003.- V. 42.- P. 1026-1033. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000097603.55404.35
 53. Transient decrease in high blood pressure by in vivo transfer of antisense oligodeoxynucleotides against rat angiotensinogen / [Tomita N., Morishita R., Higaki J. et al.] // Hypertension.- 1995.- V. 26.- P. 131-136. https://doi.org/10.1161/01.HYP.26.1.131
 54. Galli S. M. Angiotensin II AT(1A) receptor antisense lowers blood pressure in acute 2-kidney, 1-clip hypertension / Galli S. M., Phillips M. I. // Hypertension.- V. 38,-P. 674-678. https://doi.org/10.1161/hy09t1.095207
 55. Chronic control of high blood pressure in the spontaneously hypertensive rat by delivery of angiotensin type 1 receptor antisense / Iyer S. N., Lu D., Katovich M. J., Raizada M.K // Proc Natl Acad Sci U S A.- 1996.- V. 93.- P. 9960 -9965. https://doi.org/10.1073/pnas.93.18.9960
 56. Blood pressure-independent attenuation of cardiac hypertrophy by AT(1)R-AS gene therapy / [Pachori A. S., Numan M. T., Ferrario C.M. et al.] // Hypertension.- V. 39.- P. 969-975. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000017827.63253.16
 57. The future of hypertension therapy: sense, antisense, or nonsense? / [Pachori A. S., Huentelman M. J., Francis S.C. et al.] // Hypertension.- 2001.- V. 37.- P. 357-364. https://doi.org/10.1161/01.HYP.37.2.357
 58. Sustained inhibition of angiotensin I-converting enzyme (ACE) expression and long-term antihypertensive action by virally mediated delivery of ACE antisense cDNA / [Wang H., Katovich M. J., Gelband C. H. et al.] // Circ Res.- 1999.- V. 85.- P. 614-622. https://doi.org/10.1161/01.RES.85.7.614
 59. Ахметели М. А. Эпидемиологические исследования сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактика / Ахметели М. А. // Сов. здравоох.- 1982.- № 5.- С. 20-23.
 60. Attenuation of hypertension and heart hypertrophy by adeno-associated virus delivering angiotensinogen antisense / Kimura B., Mohuczy D., Tang X., Phillips M. I. // Hypertension.- 2001.- V. 37.- P. 376-380. https://doi.org/10.1161/01.HYP.37.2.376
 61. Antisense inhibition of beta(1)-adrenergic receptor mRNA in a single dose produces a profound and prolonged reduction in high blood pressure in spontaneously hypertensive rats /Zhang Y. C., Bui J. D., Shen L., Phillips M. I // Circulation.- 2000.- V. 101.- P. 682-688. https://doi.org/10.1161/01.CIR.101.6.682
 62. Angiotensin II-induced cardiac hypertrophy and hypertension are attenuated by epidermal growth factor receptor antisense / [Kagiyama S., Eguchi S., Frank G.D. et al.] // Circulation.- 2002.- V. 106.- P 909-912. https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000030181.63741.56
 63. Antisense to epidermal growth factor receptor prevents the development of left ventricular hypertrophy / Kagiyama S., Qian K., Kagiyama T., Phillips M. I. // Hypertension.- 2003.- V. 41.- P 824-829. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000047104.42047.9B
 64. Adrenomedullin gene delivery attenuates hypertension, cardiac remodeling, and renal injury in deoxycorticosterone acetate-salt hypertensive rats / Dobrzynski E., Wang C., Chao J., Chao L. // Hypertension.- 2000.- V. 36.- P 995-1001. https://doi.org/10.1161/01.HYP.36.6.995
 65. Lin K. F. Human atrial natriuretic peptide gene delivery reduces blood pressure in hypertensive rats / Lin K. F., Chao J., Chao L. // Hypertension.- 1995.- V. 26.- P 847-853. https://doi.org/10.1161/01.HYP.26.6.847
 66. Wang C. Direct gene delivery of human tissue kallikrein reduces blood pressure in spontaneously hypertensive rats / Wang C., Chao L., Chao J. // J Clin Invest.- 1995.- V. 95.- P 1710-1716. https://doi.org/10.1172/JCI117847
 67. Human tissue kallikrein attenuates hypertension and secretes into circulation and urine after intramuscular gene delivery in hypertensive rats / [Zhang J. J., Wang C., Lin K. F. et al.] // Clin Exp Hypertens.- 1999.- V. 21.- P 1145-1160. https://doi.org/10.3109/10641969909052194
 68. Бабаян Э. А. Гигиеническая регламентация химических веществ в окружающей среде с учетом их действия на ССС / Э. А. Бабаян // В кн.: Мат. научн. конф. по результатам НИР межведомственн. Программы МЗ и АН АрмССР Ереван, 1985.- С. 14.
 69. Бабаян Э. А. Некоторые методические вопросы гигиенического нормирования кардиотоксических веществ в воздухе рабочей зоны / Э. А. Бабаян // В кн.: Пробл. охраны здоровья населения и защиты окружающей среды от химических вредных факторов: Тез.докл. I Всесоюзн. съезда токсикологов.- Ростов-на-Дону, 1986.- С. 48-49.
 70. Prevention of cardiac hypertrophy by angiotensin II type-2 receptor gene transfer / [Metcalfe B. L., Huentelman M. J., Parilak L. D. et al.] // Hypertension.- 2004.- V. 43.- P. 1233-1238. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000127563.14064.fd
 71. A human homolog of angiotensin-converting enzyme. Cloning and functional expression as a captopril- insensitive carboxypeptidase / [Tipnis S. R., Hooper N. M., Hyde R. et al.] // J Biol Chem.- 2000.- V. 275.- P. 33238-33243. https://doi.org/10.1074/jbc.M002615200
 72. Turner A. J. The angiotensin-converting enzyme gene family: genomics and pharmacology / A. J. Turner, N. M. Hooper // Trends Pharmacol Sci.- 2002.- V. 23.- P. 177-183. https://doi.org/10.1016/S0165-6147(00)01994-5
 73. Angiotensin-converting enzyme 2 is an essential regulator of heart function / [Crackower M. A., Sarao R., Oudit G. Y. et al.] // Nature.- 2002.- V. 417.- P. 822-828. https://doi.org/10.1038/nature00786
 74. Angiotensin-(1-7) is a modulator of the human renin-angiotensin system / [Roks A. J., van Geel P. P, Pinto Y. M. et al.] // Hypertension.- 1999.- V. 34.- P. 296-301. https://doi.org/10.1161/01.HYP.34.2.296
 75. Angiotensin-(1-7) attenuates vasoconstriction evoked by angiotensin II but not by noradrenaline in man / [Ueda S., Masumori-Maemoto S., Ashino K. et al.] // Hypertension.- 2000.- V. 35.- P. 998-1001. https://doi.org/10.1161/01.HYP.35.4.998
 76. Protection from angiotensin Il-induced cardiac hypertrophy and fibrosis by systemic lentiviral delivery of ACE2 / [Huentelman M. J., Grobe J. L., Vazquez J. et al.] // Exp Physiol.- 2005.- V. 90.- P. 783-790. https://doi.org/10.1113/expphysiol.2005.031096
 77. Cloning and characterization of a secreted form of angiotensin-converting enzyme 2 / Huentelman M. J., Zubcevic J., Katovich M. J., Raizada M. K. // Regul Pept.- 2004.- V. 122.- P 61-67. https://doi.org/10.1016/j.regpep.2004.05.003
 78. Protection from ischemic heart injury by a vigilant heme oxygenase-1 plasmid system / [Tang Y. L., Tang Y., Zhang Y. C. et al.] // Hypertension.- 2004.- V. 43.- P 746-751. https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000120152.27263.87