You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Виробнича канцерогенна небезпека та захворюваність працюючих на професійний рак в країнах ЄС і в Україні

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.03.016

Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Варивончик Д.В.

Виробнича канцерогенна небезпека та захворюваність працюючих на професійний рак в країнах ЄС і в Україні

Інститут медицини npaui АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведеними дослідженнями встановлено, що експозиція працюючих канцерогенними агентами за галузями економічної діяльності в Україні є аналогічною до країн ЄС. Ризик такої експозиції в Україні є дещо більшим ніж у країнах ЄС, внаслідок більшої кількості працюючих на транспорті, в обробній промисловості, сільському та лісовому господарствах. Визначено, що рівень захворюваності на «професійний рак» в країнах ЄС становить 10,1 (lim: 5,7 — 12,7) на 100 тис. експонованих канцерогенними агентами у виробництві на рік. Розробленим прогнозом встановлено, що «очікувана» кількість таких хворих в Україні може становити: при «гіршому прогнозі* — 343 (lim: 194—432) випадків на рік; при «ліпшому» - 88 (lim: 50—111) випадків на рік. При цьому, за період 1992-2006 р.р. в Україні щорічна кількість встановлених захворювань «професійний рак» становила лише 6,0—14,0 % від «очікуваної» кількості таких хворих. Визначені напрями подальших наукових досліджень, спрямованих на дослідження епідеміології та профілактику «професійного раку» в Україні.

Ключеві слова: виробництва, канцерогенні агенти, професійний рак, прогноз, епідеміологія, наукові дослідження

Література

 1. Гигиенические проблемы охраны окружающей среды от загрязнения канцерогенами / Н.Я.Яны- шева, И.С.Киреева, И.А.Черниченко, Н.В.Баленко и др.-К.: Здоровья, 1985,- 104 с.
 2. Демина Э.А. Оценка индивидуального относительного риска развития злокачественных новообразований по данным цитогенетического обследования ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС // Международный журнал радиационной медицины.- 2003-Т.5, №1-2,-С. 99-103.
 3. Захворюваність населення України на злоякісні новоутворення - результати 21 -річного моніторингу (1976-1996) / Л.О. іулак, З.П. Федоренко, Є.Л. ГЬрох, О.В. Сумкіна та ін.- Інститут онкології АМН України, 2004,- На сайті: ЬирУ/ивегэ.і.com.ua/~ucr.
 4. Краснюк О. Проблема виявлення професійного раку в Україні // Охорона праці - 2000 - №2 - С. 40-43.
 5. Кундиев Ю.І., Краснюк Е.П., ГЬрбань Л.Н. Проблема профессионального рака в Украине // Журн. Акад. мед. наук України.- 1999.-№3.-С. 485-495.
 6. Мюир К.С., Демарс Э. С. Рак профессиональный. статистика и регистрация // Энциклопедия по безопасности и гигиене труда.- М: Профиздат, 1986,- Т. З.-С. 2046-2054.
 7. Профилактика профессионального рака / Сост. В.Б. Смулевич.- М.: Профиздат, 2004.- 224 с.
 8. Смулевич Б.С. Профессия и рак.- М.: Медицина, 2000.- 383 с.
 9. Brugere J., Naud С. Recognition of occupational cancers in Europe / / Tutbnewsletter.- 2003.- №21 .P. 38-39.
 10. Cancer // WHO. Fkct sheet- 2006,- №297,- Website at: http://www.who.int/mediacentre.
 11. Carlos A. Gonzalez and Antonio Agudo Occupational Cancer in Spain // Environ. Health. Perspect.- 1999.-Vol. 107, Suppl 2.-P. 273-277.
 12. Greenwald P., Warshaw L.J. Профилактика рака и борьба с ним // В кн.: Энциклопедия по охране и безопасности труда,- МОТ: Москва, 1999.- На сайте: http://base.safework.ru.
 13. Occupational Cancer in Italy // E. Merler, P. Vineis, D. Alhaique, L. Miligi // Environ. Health. Perspect.- 1999,-Vol. 107, Suppl. 2,- P. 259-271.
 14. World cancer report / Ed.: B.W. Stewart, P. Kleihues.-WHO, LARC, 2003.-352 p.