You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Біль у спині як проблема професійної патології (огляд літератури)

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.01.071

Возніцина К.Б.

Біль у спині як проблема професійної патології (огляд літератури)

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), RUS

Проведено аналіз проблеми діагностики синдрому болю в нижній ділянці спини, що викликаний патологією кістково-м’язової системи. Розглянуто роль несприятливих фізичних факторів у розвитку зазначеної патології з урахуванням патогенетичних мсханизмів больового синдрому. Висока медико-соціальна значущість проблеми в клініці професіональних захворювань зумовлює необхідність її міждисциплінарного вивчення з подальшим переглядом переліку захворювань опорно-рухового апарату професійної етіології.

Ключові слова: радикулопатія, діагностика, біль, міофасціальний синдром, остеохондроз

Література

 1. Богачева Л.А.. Снеткова Е.П.//Неврол. журн,- 1996.-№2,-С. 4-8.
 2. Болезни нервной системы/Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульмана, П.В.Мельничука.- М.: Медицина, 1995.-Т. 1.-С. 515.
 3. Вознесенская Т.Г.//Болевые синдромы в невро­логической практике/Под ред. А.М.Бейна.- М., 2001.-С. 217-283.
 4. Вознесенская Т.В. Боли в спине. Взгляд невро- лога//Здоров'я України,- 2006.- №21.- С. 50-51.
 5. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М.//Професійне здо­ров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз.- К.: Аві- цена. 2006.-С. 142-150.
 6. Лагутина Г.Н., Тарасова Л.А., Суворов Г.А., Шардакова Э.Ф.//Медицина труда.- 1994,- №10.- С. 3-6.
 7. Международная классификация болезней - МКБ-Х.-Женева: ВОЗ, 1998.-Т.1 (Ч.2).-С. 25-31.
 8. Попелянский Я.Ю., Штульман Д.Р. Болезни нервной системы/Под ред. Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульма­на.-М.: Медицина, 2001.-С. 293-316.
 9. СкоромецА.А., СкоромецТ.А., Шумилина А. П.// Неврол. журн.- 1997,-№6.-С. 53-55.
 10. Тревелл Дж.Г., Симонс Д.Г. Миофасциальные боли: Пер. с англ.- М.: Медицина. 1989.-Т. 1-2.
 11. Хабиров Ф.Х. Клиническая неврология позво­ночника.- Казань, 2002.- 238 с.
 12. Штульман Д.Р., Левин О.С. Неврология: Спра­вочник практического врача.- М.: МЕДпресс-ин- форм, 2004 - 68 с.
 13. Adams R.D., Victor М., Ropper A.N. Pain in the back, neck and extremities//Principles of Neurology. 6th ed.- 1997.- p.2:s.2 Ch. 11 :P. 194-225.
 14. Bogduk N.. McGurik B. Medical management of acute and chronic low back pain: an evidence-based approach.-Amsterdam: Elsevier, 2002.-P. 532.
 15. Hall H. Back pain. Neurological therapeutics: principles and practice/Ed. by G.N.Nostworthy.- London: Martin Dunitz, 2003.- 458 p.
 16. Low Back pain initiavite.-WHO, 1999,-4 p.
 17. McCulloch G.A., TVansfeld E.E. Macnab’s Backache.- Baltimore: Williams & Wilkins, 1997.- 312 p.
 18. Staal G.B., Hlobil H., Tulder M.W., Waddel G. Occupational health guidelines for the management of low back pain: an international comparison// Occup. Med.- 2003.-V.60.-P. 618-626. https://doi.org/10.1136/oem.60.9.618
 19. Waddel G. The back pain revolution.- Edinburg: Churchill Livingstone, 1998. - 259 p.