You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка умов праці та рівнів експозиції природним ультрафіолетовим випромінюванням працівників галузі виноградарства та виноробства

2(35) 2013

https://doi.org/10.33573/ujoh2013.02.028

Салюков А. О.

Оцінка умов праці та рівнів експозиції природним ультрафіолетовим випромінюванням працівників галузі виноградарства та виноробства

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Проведено оцінку умов праці та експозиції природним ультрафіолетовим випромінюванням (УФВ) працівників виноградарства та виноробства (АР Крим). Встановлено, що працівники виноградарства зазнають шкідливого впливу умов праці (3.4 клас) — хімічного, фізичного, напруженості та важкості. Одним із вагомих факторів у нормуванні виробничо-обумовленої патології є надлишкова експозиція природним УФВ. Ризик виникнення патології, що спричинена УФВ, збільшується при неправильному використанні захисного одягу та збільшенні тривалості робочого дня понад 8 год. Працівники галузі виноробства також зазнають шкідливого впливу умов праці (3.2 клас) — хімічного, фізичного, біологічного, напруженості та важкості. При цьому шкідливий вплив на них природного УФВ не є характерним. Це дозволяє формувати із них групу «контролю» під час проведення епідеміологічних досліджень щодо впливу природного УФВ. Отримані результати є науковою основою для розробки заходів первинної профілактики патології, що обумовлена УФВ.

Ключові слова: виноградарство, виноробство, умови праці, природне ультрафіолетове випромінювання, рівні експозиції

Література

  1. Білокриницька Л. М. Діагностування стану та довготермінових змін озонового шару за даними космічних спостережень: Автореф. дис... канд. фіз.- мат наук: 04.00.22 / Л. М. Білокриницька; Київ. нац. ун-т ім. Т Шевченка.- К., 2005.- 24 с.
  2. Індивідуальні особливості реакцій організму людини на дію ультрафіолетового випромінювання / Л. А. Гвозденко, В. І. Назаренко, І. М. Чередниченко, О. О. Посільський // Укр. журн. з пробл. мед. праці.- 2008.- № 1.- С. 3-8.
  3. К вопросу определения биодозы солнечного ультра­фиолета / В. І. Назаренко, Л. А. Гвозденко, І. М. Черед­ниченко [и др.] // Мед. труда и пром. экол.- 2004.- № 10.- С. 31-35.
  4. Салюков А. О. Оцінка виробничої канцерогенної небезпеки, спричиненої природним ультрафіоле­товим випромінюванням / А. О. Салюков, Д. В. Варивончик // Укр. журн. з пробл. мед. праці.- 2012.- № 1.- С. 8-20.
  5. UV radiation / CDC USA; NIOSH.- 2011.- Available at: http://www.cdc.gov/niosh/topics/uvradiation.