You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка сучасного стану санітарно-епідеміологічного нагляду фахівцями з гігієни та охорони праці

2(22) 2010

https://doi.org/10.33573/ujoh2010.02.021

Кононова І. Г.

Оцінка сучасного стану санітарно-епідеміологічного нагляду фахівцями з гігієни та охорони праці

Київська міська санітарно-епідеміологічна станція

Повна стаття (PDF), UKR

В статті наведено дані щодо оцінки стану санепіднагляду на підприємствах машинобудування фахівцями з гігієни та охорони праці. Проаналізовано 1660 анкет. Виявлено, що не в повній мірі проводиться оцінка умов праці згідно із ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», відповідність санітарно-гігієнічним вимогам виробничих приміщень, вентиляції, обладнання, зберігання токсичних речовин. Проведено співставлення повноти та якості медоглядів з показниками професійної захворюваності на підприємствах машинобудування. Узагальнені пропозиції щодо інструкції про роботу СЕС по розділу гігієни праці та лікаря з гігієни праці.

Ключові слова: санітарно-епідеміологічний нагляд, медико-соціологічні дослідження, лікарі з гігієни праці, охорона праці, СЕС, підприємства галузі машинобудування

Література

 1. Лапушенко О. В. Роль і завдання державної санітарно-епідеміологічної служби у системі охорони здоров'я / О. В. Лапушенко // Матер. XIV з'їзду гігіє­ністів України «Гігієнічна наука та практика на рубежі століть».- Дніпропетровськ, 2004.- Т.1.- С. 28 -30.
 2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» зі змі­нами та доповненнями № 4004-XII від 24.02.1994 р.
 3. Положення про державний санітарно-епідеміо­логічний нагляд, затверджене Постановою КМУ від 22.06.1999 р. № 1109 (у редакції постанови КМУ від 19.08.2002 р. № 1217).
 4. Перелік частіше застосованих при здійсненні державного санепіднагляду законодавчих, директив­них і нормативних документів з гігієни праці станом на 01.05.2005 р / Лист Центральної СЕС МОЗ України від 29.04.2005 р. № 03.3-22-932. https://doi.org/10.22442/jlumhs.05410048
 5. Трахтенберг І. М. Гігієна праці та виробнича сані­тарія / І. М. Трахтенберг, М. М. Коршун, О. В. Чеба- нова.- К.,1997.- 462 с.
 6. Текущий санитарный надзор в промышленно­сти и сельском хозяйстве / [Чебанова О. В., Лащук Г. Н, Быстрова Л. Е. и др.].— К.: Здоровья, 1988.- 240 с.
 7. Шевченко А. М. Санитарный надзор в промыш­ленности / А. М. Шевченко, Н. Ф. Борисенко, М. П. Пуш­карь.— К.: Здоровья, 1981.— 200 с.
 8. Гігієна праці : Підручник за редакцією А. М. Шев­ченка.— К., Інфотекс, 2000.— С. 508 —526.
 9. Гігієна праці (Методи досліджень та санітарно- епідеміологічний нагляд) — за редакцією А. М. Шев­ченка, О. П. Яворовського.— Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.— 608 с.
 10. ГН 3.3.5—3.3.8; 6.6.1-083-2001 «Гігієнічна кла­сифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
 11. Антамонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных/ М. Ю. Арта­монов.- К., 2006.- 558 с.
 12. Гігієнічна класифікація умов праці № 4137­1986 р.
 13. Соколова М. П. Проблеми виявлення і реєстрації професійних захворювань в Україні.- Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук., Київ 2009 р.
 14. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження / Н. В. Паніна.- К.: Наукова думка, 1996.­232 с.