You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка ризику небезпечного впливу пестицидів на операторів (до питання гігієнічних нормативів в Україні)

DOI 10.33573/xxxxxxxxxxxx

Кірсенко В. В., Яструб Т. О.

Оцінка ризику небезпечного впливу пестицидів на операторів (до питання гігієнічних нормативів в Україні)

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ

Повна стаття (PDF), ENG

Вступ. Оцінка ризику несприятливого впливу пестицидів на операторів — одна з обов’язкових умов для прийняття рішення щодо державної реєстрації. Розрахунок експозиційної дози та визначення допустимого рівня впливу як основних складових оцінки ризику проводяться в ЕЕС за єдиними алгоритмами. Для інтеграції гігієнічних нормативів в Україні з європейським законодавством представляється доцільним використовувати ці алгоритми при збереженні традиційних вітчизняних підходів до розуміння безпеки пестицидів і їхнього застосування. Матеріали та методи дослідження. Директивні матеріали ЕЕС щодо санітарного законодавства і методичні посібники з визначення експозиційних доз та допустимих рівнів впливу пестицидів на оператора. Аналіз матеріалів. Результати. Детермінована британська експозиційна модель РОЕМ (EUROPOEM), заснована на базі даних, що охоплює позаштатні сценарій роботи з пестицидами («worst cases»), і алгоритм встановлення гіпотетичного допустимого рівня (AOEL) з використанням всієї сукупності токсикологічних даних, критичних напрямів токсичної дії та недіючих доз (NOAEL) з коефіцієнтами запасу, що забезпечують екстраполяції експериментальних даних на людину (оператора), представляються алгоритмами, найбільшою мірою створюють однозначність і прозорість висновків при оцінці ризику впливу пестицидів на здоров’я операторів. Ці алгоритми можуть бути рекомендовані для оцінки ризику при застосуванні пестицидів для операторів в Україні.

Висновки. 1. У прийнятті рішення за результатами кількісного рівня впливу з точки зору прогностичної цінності моделі перевага повинна бути віддана алгоритму, заснованому на найповніших «історичних» базах даних, що включають випадки, які не передбачені штатними ситуаціями («worse case»). Найбільшою мірою цим умовам задовольняє британська модель UK POEM та її модифікований варіант — EUROPOEM II, які пропонуються для прийняття в Україні як офіційний алгоритм розрахунку експозиційних доз пестицидів при їхньому застосуванні.

Обґрунтування допустимого рівня впливу пестицидів на операторів представляється доцільним проводити в Україні за алгоритмом EFSA з урахуванням власних уявлень щодо ступеня безпеки на підставі аналізу всієї сукупності токсикологічних даних та затверджувати в установленому порядку як державний гігієнічний стандарт.

Ключові слова: оцінка ризику, Британська прогностична експозиційна модель POEM (EUROPOEM), допустима доза пестицидів в Україні, інтеграція, гігієнічні стандарти

Література

 1. Guidance on the assessment of exposure of operator, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant protection products / European Food Safety Authority: EFSA Journal. - 2014. - V. 12 (10), № 3874. - 55 p.
 2. Вивчення, оцінка і зменшення ризику інгаляційного і перкутанного впливу пестицидів на осіб, які працюють з ними або можуть зазнавати впливу під час і після хімічного захисту рослин та інших об'єктів: Методичні рекомендації МР 8.1.4­2006, розроблені проф. М. Г. Проданчуком, канд. мед. наук С. Г. Сергєєвим, докт. біол. наук П. Г. Жміньком та ін. - К., 2006. - 21 с.
 3. Кірсенко В. В. Експозиційна модель оцінки ризи­ку та її практичне використання в гігієнічній оцінці умов праці з пестицидами / В. В. Кірсенко, Т О. Яструб, В. Ф. Коваленко [та ін.] // Зб. «Гигиена труда». - 2001. - С. 56-61.
 4. Council Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market. OJ L 230, 19.08.1991. - Р 1-290.
 5. Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directive 79/117/EC and 91/414/EEC. OJ L 309, 24.10.2009. - P. 1-50.
 6. UK MAFF Scientific Subcommittee on Pesticides and British Agrochemicals Joint Medical Panel, 1992. Estimation of exposure and absorption of pesticides by spray operators (UK MAFF) 1986 and the Predictive Operative Exposure Model (POEM-UK MAFF).
 7. Uniform principles for safeguarding the health of applicators of plant protection products. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft, Heft 277 / Lundehn J-R., Westphal D., Kieczka H. [et al.]. - Berlin, Germany 1992.
 8. Registration Report, Part B Sect.3 Mammalian Toxicology, Detail summary of the risk assessment FLUAZINAM.
 9. Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR). Scientific Opinion on preparation of a guidance document on pesticide exposure assessment for workers, operators, bystanders and residents. - EFSA Journal. - 2010. V. 8 (2), № 1501. - 65 p.
 10. Конвенция по доступу к информации, обще­ственных участников по принятию решений и при­нятию правосудных решений по вопросам окружаю­щей среды как часть программы «Окружающая среда в Европе». Принята в г. Àrhus, (Бельгия) 25 июня 1998 года.
 11. Методические указания по гигиенической оценке новых пестицидов. № 4263-87: Утв. 13.03.87 / МЗ СССР. - К., 1988. - 212 с.