You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників металургійної, вугільної промисловості та машинобудування України

3(31) 2012

DOI xxxxxxxx

Нагорна А. М.1, Вітте П. М.1, Соколова М. П.1, Кононова І. Г.2, Орехова О.3, Мазур В. В.4

Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників металургійної, вугільної промисловості та машинобудування України

1 ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
2 Київська міська санітарно-епідеміологічна станція
3 Український НДІ промислової медицини, м. Кривий Ріг
4 Львівський національній медичний університет

Повна стаття (PDF), UKR 

 

У статті представлено закономірності формування ризику професійної захворюваності працюючого населення у вугільній, металургійній галузях та машинобудуванні України за окремими формами професійної патології. Розрахунки проведені за допомогою методології, що розроблена на основі використання принципів МОП та ВООЗ щодо вивчення несприятливих ефектів на стан здоров’я працівників, що викликані експозицією шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. Також використані підходи до оцінки професійного ризику що розроблені науковцями НДІ медицини праці РАМН. Виявлено, що сумарні професійні ризики серед працівників досліджених галузей досить високі.

Ключові слова: професійна захворюваність, професійні ризики, вугільна, металургійна промисловість, машинобудування

Література

 1. Профессиональный риск для работников (Руководство): Под ред. Н. Ф. Измерова, Э. И. Денисова.- М.: Тровант, 2003.- 198 с.
 2. Чернюк В. І. Оцінка ризиків здоров'ю та управління ними як проблема медицини праці / Чернюк В. І., Вітте П. М. // Укр. журн. з пробл. медицини праці.- № 1.- 2005.- С. 47-53.
 3. МОТ. Конвенция 148 (1977) «О защите работников от профессионального риска, вызванного загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах» (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1988 г., № 8694-ХІ).
 4. Канцельсон Б. А. «Оценка риска» и гигиеническая регламентация - альтернативы или взаимодополняющие подходы / Канцельсон Б. А., Привалова Л. И. // Токсикологический вестник, 1996.- № 4.- С. 5-10.
 5. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.- К.: Основа, 2003.- 192 с.
 6. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду,- М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004.
 7. Профессиональный риск. Справочник: Под ред. Н. Ф. Измерова, Э. И. Денисова.- М.: Социздат, 2001.
 8. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженності трудового процесу (ГН 3.35-3.3,8; 6,61-083-2001).- К.: МОЗ України, 2001.- 26 с.
 9. Кочинський А. Б. Концепція ризику у світлі екологічної безпеки в Україні / А. Б. Кочинський.- НТДС Препрінт, 1993.- Вип.14.- 49 с.
 10. Профессиональные заболевания: принципы диагностики: Под ред. Кундиева Ю. И. и Краснюк Е. П.- К., 2003.- С. 216-217.
 11. Оцінка виникнення та управління ризиками виробничо-обумовлених захворювань та травм на робочому місці.- К., 2010.- 29 с.
 12. Временные методические рекомендации по расчету показателей профессионального риска: Под ред. Н. Ф. Измерова.- М.: НИИ медицины труда РАМН, 2005.