You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка якості виробничого середовища при застосуванні нових пестицидних препаратів

https://doi.org/10.33573/ujoh2015.04.026

Александрова Л. Г., Демченко В. Ф., Заєць Є. Р., Макарчук Я. В., Клисенко М. А., Кірсенко В. В., Яструб Т. О., Коваленко В. Ф.

Оцінка якості виробничого середовища при застосуванні нових пестицидних препаратів

ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

Вступ. Упровадження в сільське господарство України нових пестицидних препаратів, які виробляються в різних країнах світу, але мають однакові діючі речовини, або розширення сфери їхнього застосування потребує ретельної перевірки щодо дотримання гігієнічних регламентів при їхньому застосуванні, які затверджені в Україні, тобто їхнє застосування не повинно становити небезпеки для здоров’я працюючої людини.

Мета дослідження — аналіз якості виробничого середовища за результатами хіміко-аналітичних досліджень під час проведення державних випробувань при застосуванні нових пестицидних препаратів на зернових злакових і олій­них культурах.

Матеріали та методи дослідження. Для ідентифікації й вимірювання концентрації хімічних речовин застосовано методи газорідинної та високоефективної рідинної хроматографії з використанням газових хроматографів «Кристаллюкс 4000 і 4000М» (РФ) з комп’ютерною програмою «NETCHROM» і рідинного хроматографа LC-240 (США ) з комп’ютерною програмою «TOTAL TURBOCHROM»; аналітичні стандартні зразки пестицидів; методи статистичного аналізу.

Результати. Визначено вміст 19 діючих речовин 20 досліджених препаратів у повітрі робочої зони під час приготу­вання робочих розчинів і в кабіні трактора при їхньому застосуванні на зернових злакових культурах і кукурудзі; через 1 год в повітрі над обробленою ділянкою та в ґрунті; у змивах з поверхні шкіри рук і обличчя та в нашивках на спецодязі працюючих одразу після закінчення роботи. Визначений ступінь можливого ризику для здоров’я працюючих не перевищував допустимого рівня. Встановлено терміни виходу працюючих на оброблені ділянки. Висновки. При дотриманні технологічних регламентів застосування препаратів вміст пестицидів у повітрі робочої зони не перевищує гігієнічних нормативів. Парова складова в забрудненні повітря була несуттєвою за винятком тих пестицидів, що через порівняно високу леткість (ципроконазол, S-метолахлор) можуть бути в суміші з аерозо­лем. Забруднення шкіри рук, обличчя та спецодягу може бути пов’язане з забрудненням як повітря рідинно-кра­пельним і пиловим аерозолем, так і поверхні обладнання. Підтверджено можливість використання для контролю безпеки застосування препаратів раніше встановлених гігієнічних регламентів.

Ключові слова: нові пестицидні препарати, хіміко-аналітичні дослідження, забруднення виробничого середовища (повітря, ґрунт, поверхня рук, обличчя, спецодяг), безпека застосування

Література

 1. Методические указания по определению микро­количеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. - Москва : Центр научно-техниче­ской информации , пропаганды и рекламы, 1994.- Сб. 22, ч. 2. - МУ № 6185-91, С. 87-90.
 2. Методичні вказівки з визначення мікрокількос- тей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі.- Київ : Міністерство охо­рони навколишнього природного середовища Украї­ни, 2004. - Зб. 40. - МУ № 348-2002, С. 125-133.
 3. Методические указания по определению микроколи­честв пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внеш­ней среде. - Москва : Центр научно-технической инфор­мации, пропаганды и рекламы, 1994. - Сб. 22, ч. 1.- МУ № 6186-91, С. 123-127; МУ № 6181-91, С. 195-201; МУ № 6272-91, С. 56-61; МУ № 6154-91, С. 72-77.
 4. Методические указания по определению микро­количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. - Киев : УКРГОСХИМКОМИССИЯ, 1995.- Сб. 18, ч. 1. - МУ № 4357-87, С. 3-6.
 5. Методические указания по определению микро­количеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. - Киев : Министерство экологии и природных ресурсов Украины, 2001. - Сб. 32. - МУ № 189-2000, С. 41-46; МУ № 108-98, С. 114-119; МУ № 10-98, С. 106-113.
 6. Методы определения микроколичеств пестици­дов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Справочник, т 1 ; сост. Клисенко М. А. и др. - Москва : Колос, 1992. - МУ № 3016-89, С. 460-468; МУ № 3190­85, С. 545-547.
 7. Методические указания по определению микро­количеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. - Киев : Министерство экологии и природных ресурсов Украины, 2001.- Сб. 29. - МУ № 168-99, С. 101-104.
 8. Методичні вказівки з визначення мікрокількос- тей пестицидів в харчових продуктах, кормах та навколишньому середовищі. - Київ : Міністерство еко­логії та природних ресурсів України, 2011. - Зб. 70. - МУ № 795-2007, С.64-79.
 9. Методические указания по определению микроко­личеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. - Киев : УКРГОСХИМКОМИССИЯ, 2000. - Сб. 27. - МУ № 118-98, С. 38-42; МУ № 119-98, С. 43-49.
 10. Методичні вказівки з визначення мікрокіль- костей пестицидів в продуктах харчування, кормах та навколишньому середовищі. - Київ : Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2004. - Зб. 36.- МУ № 249-2001, С. 44-49; МУ № 316-2002, С. 128-137.
 11. Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. - Киев : Министерство эко­логии и природных ресурсов Украины, 1995. - Сб. 20, ч. 2. - МУ № 5350-91, С. 230-245.
 12. Методичні вказівки з визначення мікро- кількостей пестицидів в продуктах харчування, кор­мах та навколишньому середовищі.- Київ : Міністер­ство охорони навколишнього природного середовища України, 2004. - Зб. 37. - МУ 307-2001, С. 199-204.
 13. Методические указания по определению микро­количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. - К. : УКРГОСХИМКОМИССИЯ, 1994. - Сб. 23. - МУ № 6246-91, С. 42-46.
 14. Методичні вказівки з визначення мікро- кількостей пестицидів в продуктах харчування, кор­мах та навколишньому середовищі. - Київ : Міні­стерство охорони навколишнього природного середо­вища України, 2004. - Зб. 60. - МУ 635-2006, С. 5-20.
 15. Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. - Киев : Министерство эко­логии и природных ресурсов Украины, 2001. - Сб. 30. - МУ № 154-99, С. 69-73.
 16. Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, кормах и внешней среде. - Киев : Министерство эко­логии и природных ресурсов Украины, 2001. - Сб. 31. - МУ № 110-98, С. 18-26.
 17. Методичні вказівки з визначення мікро- кількостей пестицидів в продуктах харчування, кор­мах та зовнішньому середовищі. - Київ : Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2003. - Зб. 35. - МУ № 264-2001, С. 69-75; МУ № 265-2001, С. 76-84.
 18. Оценка риска неблагоприятного воздействия пестицидов на работающих при их применении в усло­виях «нулевых» значений экспозиционных уровней / Кирсенко В. В., Яструб Т. А., Карпенко В. Н. [та ін.] // Довкілля та здоров'я. - 2002. - № 2 (21). - С. 58-61.