You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка професійного вигоряння у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

https://doi.org/10.33573/ujoh2007.02.041

Латіна Г.О.1, Антомонов М.Ю.2, Калиниченко І.О.1

Оцінка професійного вигоряння у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

1 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

2 Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України, м. Київ

Повна стаття (PDF), UKR

На сучасному етапі розвитку гігієнічної науки ефективність профілактики професійних стресів визначається кількісною оцінкою факторів, що впливають на розвиток передпатологічних станів. Для розробки кількісного критерію оцінки імовірності розвитку професійного вигоряння для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів обстежено 77 вчителів віком від 31 до 60 років зі стажем від 5 до 33 років, трьох педагогічних категорій. У результаті проведеного дослідження встановлено, що високий рівень професійного вигоряння супроводжується змінами спектральних показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) з переважанням симпатичного контуру регуляції діяльності серцево-судинної системи (ССС), що свідчить про напруження регуляторних систем у вчителів з високим рівнем нервово-емоційного напруження. На базі отриманих даних розроблено індивідуальний інтегральний показник імовірності розвитку професійного вигоряння серед вчителів.

Ключові слова: вчитель, професійний стрес, професійне вигоряння

Література

 1. Залесский В.И., Дынник О.Б. Психическое здо­ровье и сердечно-сосудистые заболевания: стресс- индуцированные нарушения ритма сердца, комор- бидные депрессивным расстройствам //Лікарська справа,- 2005.- №8.- С.3-7.
 2. Кундієв Ю.І.. Чернюк В.І. Сучасні проблеми ме­дицини праці в Україні: наука і практика (огляд літе­ратури та власних досліджень)//Журн. АМН Украї­ни,- 2005,- Т. 11. № 1.- С. 117-127.
 3. Зайчикова Т.В. Социально-психологические детерминанты синдрома •профессионального выго­рания» у учителей: Автореф. ... канд. псих. наук. 19.00.05,- К.. 2005.-21 с.
 4. Марковець О.Л. Психологічні особливості про­фесійного стресу та попередження його виникнен­ня у майбутніх вчителів: Автореф.... канд. псих, на­ук. 19.00.07.- К.. 2005.- 16 с.
 5. Леонова А.Б.. Мотовилина О.П. Профессио­нальный стресе в процессе организационных изме- нений//Психол. журн.-2006.-Т.27. №2.-С. 79-92.
 6. Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сго­рания» как показатель профессиональной дезадап­тации учителя//Вопр. психол.- 1994.- №6.- С. 57-64.
 7. Скугаревская М.М. Синдром эмоционального выгорания//Мед. новости,- 2002.-№7,- С. 3-9.
 8. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других.- М.: Филинъ. 1996.- 472 с.
 9. Weber А.. Jaekel-Reinhard A. Burnout syndrome: a disease of modern societies?//Occup. Med.- 2000.- V.50. №7.-P. 512-517. https://doi.org/10.1093/occmed/50.7.512
 10. Дьякович М.П.. Куренкова Г.В. Некоторые ас­пекты профессиональной деятельности и риск на­рушения здоровья конструкторов летательных ап- паратов//Гйг. и сан.- 2005.-№1.- С. 28-29.
 11. Доронкина Е.К. Некоторые психофизиологи­ческие особенности трудаучителей//Физиол. чело­века- 1976.-Т.2, №5.- С. 825-828.
 12. Томашевская Л.И. Особенности функцио­нального состояния ССС учителей при накоплении утомления в динамике учебного года//Гйгиена тру­да: Республиканский межведомственный сборник. Вып.14.- К.: Здоров’я, 1978.-С. 52-61.
 13. Неверова Н.П.. Акинина С.П.. Амарян П.С. и др. Динамика здоровья студентов педагогического ВУЗа и учителей по данным математического ана­лиза ритма сердца, антропометрических и психо­физиологических показателей//Физиол. челове­ка,- 1996,-Т.22, №2.-С. 104-107.
 14. Виговська О. Професіоналізм учителя як га­рант збереження його здоров'я//Директор школи, ліцею, гімназії.- 2005,- №2.- С. 48-50.
 15. Сапа І. Полум'я професії//Психолог.-2004.- №20(116).-С. 30-31.
 16. Антомонов М.Ю. Расчет пороговых (крити­ческих) уровней действующих факторов для разно­го типа данных, получаемых в гигиенических ис­следованиях//36. Гігієна населених місць.- Вип.43,- К.. 2004.- С. 573-579.