You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Оцінка загальної захворюваності працівників основних цехів металургійного виробництва

4(33) 2012

DOI xxxxxxxx

Павленко О. І.

Оцінка загальної захворюваності працівників основних цехів металургійного виробництва

ДП «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», м. Кривий Ріг

Повна стаття (PDF), UKR 

 

Забезпечення здоров’я працюючого населення — найважливіша функція держави, основа соціальної політики, яка на практиці реалізується шляхом створення безпечних умов праці та здорових умов побуту. Головним напрямом розвитку сучасної металургії є докорінне покращання якості та розширення асортименту металопродукції на базі технічного переоснащення галузі. Але й на сьогоднішній день на металургійних підприємствах спостерігається стійке старіння основних виробничих фондів. При тривалій дії професійних чинників змінюються рівень і структура окремих нозологічних форм захворювань серед працівників. Проблема оздоровлення умов праці в сучасній металургії достатньо глибока й потребує подальшого всебічного вивчення лікарями гігієністами в співпраці зі спеціалістами з охорони праці, технологічними та проектними організаціями.

Ключові слова: металургія, шкідливі умови праці, захворюваність, профілактика

Література

 1. Профессиональный риск для здоровья работни­ков: руководство / Под ред. Н. Ф. Измерова и Э. И. Дени­сова.- М.: Тровант, 2003.- 448 с.
 2. Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні / Ю. І. Кун- дієв, А. М. Нагорна.- К.: ВД «Авіцена», 2006.- 316 с.
 3. Кундієв Ю. І. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження /Кундієв Ю. І., Нагорна А. М. // Український журнал з проблем медицини праці.- 2005.- № 1.- С. 3-10.
 4. Басанець А. В. Проблеми професійної патології та шляхи їх вирішення на сучасному етапі / Баса­нець А. В., Лубянова І. П. // Український журнал з проблем медицини праці.- 2009.- № 1 (17).- С. 3-12.
 5. Измеров Н. Ф. Национальный проект «здоровье» - роль медицины труда / Н. Ф. Измеров // Медицина труда и промышленная экология.- 2007.- № 12.- С. 4-8.
 6. Helmer R. Occupational health for all - from evidence to action / Helmer R., Corvalan С. // J. UOEH.- 2000.- V. 22, Suppl.- P. l-7.
 7. Knave В. Working life across cultures: «Work Life 2000: Quality in Work» and occupational health edu­cation in developing countries / Knave В., Ennals R. // Int. J. Occup. Safety & Ergonomics.- 2001.- V. 7, № 4.- P. 435-448.
 8. Огляд використання найманої праці на під­приємствах у 2008 р. [Електронний ресурс] / Держ. служба стат України.- К., 2009.- Режим доступу до зб.: http : / www.ukrstat.gov.ua
 9. Карнаух М. Г. Гігієнічні проблеми металургійного виробництва та профілактики професійних і про­фесійно зумовлених захворювань / Карнаух М. Г., Орєхова О. В., Ткач Л. А. // Довкілля та здоров'я.- 2008.- № 2.- С. 46-50.
 10. Стан умов праці найманих працівників у 2009 році: стат. бюлетень / Держкомстат України.- К., 2009.- 22 с.
 11. Орєхова О. В. Проблеми профілактики професійних і професійно зумовлених захворювань на металургійних підприємствах / О. В. Орєхова // Охорона праці та соціаль­ний захист працівників. Зб. мат. Міжнар. наук. конф. Київ, 19-21 листопада 2008 р.- К., 2008.- С. 311-314.